Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ


 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΕΦ. Α ΣΤΙΧ. 1

«1. Εκείνο το οποίον ήτο απ' αρχής, το οποίον ηκούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον  εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωής».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Θεός ήτο από την αρχή, πριν ακόμα δημιουργήσει αυτόν τον τρισμέγιστο κόσμο τον οποίον βλέπουμε και θα υφίσταται αιώνια. Εξάλλου ο Θεός γνωρίζουμε ότι είναι απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος μήτε έχων αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής. Το ότι ακούσανε το κήρυγμά του οι μαθητές και πιο συγκεκριμένα ο Ιωάννης, σημαίνει ότι όλοι όσοι τον ακολούθησαν (μαθητές) είδανε τον Χριστό, (τον σωτήρα). Μάλιστα εθεωρήσανε και ψηλάφισαν τη ζωή, τον Θεό διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος από κοντά. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός για πρώτη φορά ενσαρκώθη διά του Ιησού. Ένας μαθητής ο Φίλιππος ρώτησε: Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Και ο Κύριος του απάντησε: Φίλιππε τόσο καιρό είμαι μεθ’ υμών και δεν με έγνωκας; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα. Ο Ιησούς δεν ζούσε όπως όλοι οι άνθρωποι έχων απλώς ζωή, αλλά ζούσε ζωή άγια, γεμάτη χάρη Θεού, ευλογία άπειρη, σοφία πολυποίκιλη και δυνάμεις θαυματουργικές, άπειρες δυνάμεις σε όλους τους τομείς, αιώνιες δυνάμεις με ευλογίες άφθαρτες, έχοντας αιώνιο κύρος. Τις οποίες δυνάμεις εκδήλωνε με τα έργα του και με τα λόγια του. Άλλωστε αυτή είναι η αληθινή ζωή, η ζωή του Χριστού. Αυτή η ζωή που φανέρωσε ο Κύριος, έκανε τους ανθρώπους να εννοήσουν τις ιδιότητές, την αξία του Θεού στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Ποιας ζωής; Της ζωής που παρουσίασε ο Κύριος, ο οποίος διά της δικής του ζωής έλκυσε κοντά του χιλιάδες ανθρώπους και συνεχίζει μέχρι σήμερα να ελκύει εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προορισμό σωτηρίας. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα διότι οι έχοντες προορισμό σωτηρίας θέλουν να τον ακολουθήσουν και να τον μιμηθούν τον Κύριο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ζουν σήμερα, καταβάλλοντας ειλικρινή μετάνοια η οποία τους οδηγεί στην αναγέννηση και μετέπειτα στη ζωή. Το ότι είδαν οι άνθρωποι τον Θεό, το ότι εθεώρησαν αυτόν, το ότι ψηλάφισαν αυτόν σημαίνει ότι η παρουσία του Κυρίου στη ζωή τους, διά της δικής του ζωής (του Κυρίου), τους ελευθέρωσε από την φυλακή της φθοράς, από την φυλακή της αμαρτίας, από την φυλακή του θανάτου. Όπου ο άνθρωπος ζούσε και ζει μέχρι σήμερα, αποδεχόμενος λόγω της άγνοιας του θελήματος του Θεού αυτή τη ζωή ως φυσιολογική, που καταλήγει εξαιτίας της αμαρτίας στον θάνατο. Μάλιστα τα λόγια του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος γέμισαν τους πρώτους μαθητές με απόφαση, με ειλικρίνεια, με θάρρος στο να τον ακολουθήσουν τον Κύριο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρίσκονταν την χρονική στιγμή που έλαβαν το κάλεσμα ή θα βρίσκονταν μετέπειτα. Ο Χριστός αδέλφια μου άνοιξε μπροστά στους πρώτους μαθητές μία πορεία γεμάτη εκπλήξεις, θεόπνευστη, ουρανόδρομη όπου στη συνέχεια έγινε σε όσους τον ακολούθησαν ανατροπή πνευματική, μεταβάλλοντας αυτή τη ζωή που είχαν διά του Κυρίου από ζωή άγνοιας, ζωή ημιμάθειας γεμάτη δαιμόνια σε άγια ζωή γεμάτη χάρη Θεού και σοφία Θεού συναρπάζουσα με απεριόριστες δυνάμεις. Διά του Κυρίου δύναται να πληρωθεί ο άνθρωπος και σήμερα αν θελήσει να τον ακολουθήσει και να λάβει έκχυση του Αγίου Πνεύματος (μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες), η οποία έκχυση του Αγίου Πνεύματος προκαλεί μία ποικιλία από υπερφυσικές ιδιότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες είναι γεμάτες καρπούς του Αγίου Πνεύματος, γεμάτες χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεμάτες σημεία με θαύματα σε όλους τους τομείς. Μέσα από αυτές τις ιδιότητες οι Χριστιανοί μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα να γίνουν Θεοί υπηρετούντες με χαρά ο ένας τον άλλον. Μάλιστα οι ακολουθούντες τον Θεό υπηρετούν τους αδελφούς ακούραστα με θυσία. Έτσι συμβάλλουν διά της αγάπης σε ένα πολύ υψηλότερο πνευματικό επίπεδο και από αυτό που διακατέχεται και η πιο ενωμένη οικογένεια, η οποία αποβλέπει στην πρόοδο των μελών της. Άλλωστε οι αρχές του Χριστιανισμού και της αναγέννησης συντελούνται και εκπληρώνονται κάτω από τον νόμο της αγάπης, η οποία αγάπη έχει ως εξής: Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Ποια άλλη δύναμη φυσική, ανθρώπινη θα μπορούσε να φτάσει την ωριμότητα και τη σοφία του Θεού, η οποία καθιστά τον λαό του Θεού έναν. Εκπληρώνοντας μετέπειτα την δεύτερη εντολή και ευχή του Θεού η οποία αναφέρεται ως εξής: Πάτερ Άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματι σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Όταν εννοηθεί η ενότητα στην Φωνή Θεού, τότε ο Θεός θα σκηνώσει ανάμεσά μας και τα θεάρεστα έργα μας θα ενώσουν τον κόσμο κάτω από τη σημαία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 2

«2. και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά τω Πατρί και εφανερώθη εις ημάς».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπάρχουν δύο ζωές. Η μία είναι αυτή η οποία υπάρχει σήμερα στον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αναπνέει, κινείται, ποιεί έργα όμως δεν στοιχειοθετείται από το πνεύμα του Θεού. Έτσι αυτή η ζωή που υπάρχει σήμερα γίνεται απρόβλεπτη και καθιστά τον άνθρωπο που την έχει ευάλωτο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του σε σημείο να την χάνει πολλές φορές πρόωρα. Υπάρχει όμως και μία ζωή την οποίαν φανέρωσε ο Κύριος. Αυτή καθιστά τον άνθρωπο σκεύος εκλογής ώστε να παρουσιάζει ο άνθρωπος του Θεού έργα αγάπης, έργα θεάρεστα τα οποία να διέπονται από σοφία Θεού και να έχουν αιώνιο κύρος. Αυτή η ζωή του Χριστού όταν υιοθετηθεί από τον άνθρωπο του δημιουργεί συνθήκες αιώνιες, ώστε να ζει και να αναπτύσσεται μετά του Θεού στα Άγια σκηνώματα αυτού. Μάλιστα αυτή η ζωή εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή στον άνθρωπο ώστε με το πνεύμα του Θεού να νικήσει την αμαρτία, τη φθορά, τον θάνατο. Στοιχεία τα οποία επικράτησαν σήμερα σε όλους τους ανθρώπους και τους καθιστούν από υιούς Θεού σε υιούς ανθρώπων. Είναι γεμάτοι όλοι οι άνθρωποι σήμερα με πολυποίκιλες μικρότητες και κάνοντάς τους η ζωή που ζουν, αφού υιοθετούν τα στοιχεία αυτά του κόσμου, να επιδιώκουν δυστυχώς τη ζωή αναπτύσσοντας και στηρίζοντας αυτή στην αμαρτία. Μη γένοιτο!

Αυτή την αιώνια ζωή λοιπόν φανέρωσε ο Κύριος στους πρώτους μαθητές διά της παρουσίας του, οι οποίοι μαθητές αμέσως την συνέλαβαν και την ανέπτυξαν διά της υπακοής και διά του ακολούθει μοι.

Εύχομαι σήμερα όλοι εμείς που ανήκουμε στην Φωνή του Θεού να γνωρίσουμε τη ζωή που εκδηλώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη), την οποίαν ζωή μετέπειτα διά Πνεύματος Αγίου να κάνουμε κτήμα μας. Κατόπιν να είμεθα σίγουροι ότι όσοι ζουν γύρω μας θα δουν τη ζωή που σπουδάσαμε διά του Χριστού και θα θελήσουν να τους την εξηγήσουμε και να τους την φανερώσουμε, γινόμενοι όλοι εμείς στη συνέχεια μέτοχοι, συμμέτοχοι και κληρονόμοι αυτής της ζωής του Χριστού. Έπειτα διά της Φωνής Θεού όλοι οι λαοί της γης να την υιοθετήσουν μια μέρα και ο λόγος διότι φανερώνεται ολοκληρωμένη η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, η οποία του χαρίζει άφθαρτη ζωή. Σήμερα λοιπόν που έχουμε καιρό ας μαζέψουμε διά της αφιέρωσης πάνω στα δρώμενα του Λόγου του Θεού αμάραντο θησαυρό, ο οποίος θα μας παρέχει εξουσία αιώνια πάνω στην ταπείνωση, στην αγάπη, στη ζωή. Η ζωή με τον Χριστό αδέλφια μου έχει ποσότητα αλλά έχει και ποιότητα, έχει δόξα, έχει αιώνιο κύρος. Αυτή η ζωή μεταβάλλει τον άνθρωπο από άνθρωπο γεμάτο πάθη και αδυναμίες σε σκεύος εκλογής, μετέχων μετέπειτα αγάπης ανυπόκριτης, μετέχων καρπών του Αγίου Πνεύματος, χαρισμάτων και σημείων με τα οποία ο αναγεννημένος άνθρωπος δύναται να αγκαλιάζει και να ζωοποιεί τους πάντες γύρω του, μετατρέποντας διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος τη ζωή την δική του και των γύρων του από φθαρτή σε άφθαρτη, από γεμάτη συμφέροντα προσωπικά σε γενικά, από αμαρτωλή σε άγια. Εύχομαι να την φανερώσει ο Χριστός σε όλους εμάς τη ζωή την αιώνια, ώστε να την αποκτήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3

«3. εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· διά να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ' ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Κύριος δεν μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε παθητικά αλλά ουσιαστικά και ο τρόπος είναι το μετανοείτε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κοινωνία μεταξύ μας και μετά του Θεού. Όταν έλθει η ενότητα τότε θα εξασφαλίσουμε την αιώνια χαρά, διότι όλοι μαζί θα επιτελούμε θαύματα, αφού η παρουσία του Κυρίου θα είναι έντονη στη ζωή μας. Αυτός φανέρωσε: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στο ποθούμενο που είναι να γίνουμε ένα με τον ζώντα Θεό, ώστε μετέπειτα να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού.

Πολλοί άνθρωποι ενώ δέχονται το κάλεσμα δεν θέλουν να τείνουν στην ολοκληρωτική αφιέρωση και ο λόγος διότι το σύστημα του κόσμου τους έχει καθηλώσει πνευματικά ώστε να μην μπορούν να στηρίξουν τη ζωή τους στον Θεό. Έτσι παραμένουν κοντά στον Θεό με μια σκιώδη πίστη στην οποίαν δεν ενεργεί ο Θεός αλλά ο διάβολος και ο λόγος διότι η ζωή τους δεν αυξάνει με τα θαύματα αλλά με την εωσφορική αμαρτία, τα φάρμακα και τα χρήματα. Την οποία ζωή εκδηλώνει η άγνοια του θελήματος του Θεού και έτσι οι άνθρωποι που δεν τείνουν στην ολοκληρωτική αφιέρωση δεν μπορούν να κοινωνούν τον Θεό αλλά την αμαρτία, η οποία πηγάζει από το σύστημα του κόσμου όπου έχει σαν Θεό το υλικό στοιχείο και συγκεκριμένα τα χρήματα.

Η κοινωνία με τον Θεό αναπτύσσεται όταν μας διέπει ειλικρίνεια στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού και δεύτερον κοινωνία μετά του Θεού έχουμε όταν η  απόφασή μας μας οδηγεί στην αφιέρωση. Αφιέρωση σημαίνει να ελαττώνομαι υλικά, κοσμικά και να αυξάνω δι’ αυτής καθ’ εκάστην ημέρα πνευματικά, ώστε να φτάσω στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Όσοι έχουν χρήματα ή από το περίσσευμα ή από το υστέρημά τους ας τα επενδύουν στην εξάπλωση και να τα χρησιμοποιούν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ο τρόπος, η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας, οι οποίοι τρόποι αποβλέπουν στην δόξα του Θεού και στην σωτηρία του κόσμου. Ο Κύριος τόνισε: Κάνετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 4

«4. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και συγκεκριμένα είναι θυγατέρα της αγάπης. Ο τρόπος ώστε να υφίσταται πάντα στη ζωή μας είναι όταν εννοήσουμε το πάντοτε χαίρεστε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Όταν εννοήσουμε όλα αυτά τότε σημαίνει ότι εμπιστευόμεθα κατά πάντα τον Θεό, ο οποίος Θεός αναπτύσσει τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημά του, το οποίο αποβλέπει στην ανάπτυξη της άφθαρτης ζωής. Μόνο με το πνεύμα του Θεού θα εξασφαλίσουμε αιώνια χαρά, η οποία θα συντροφεύει την παρούσα ζωή μας και την μέλλουσα ζωή μετά του Θεού. Γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 5

«5. Και αύτη είναι η επαγγελία, την οποίαν ηκούσαμεν απ' αυτού και αναγγέλλομεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι επαγγελίες είναι: Πρώτον, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτό είναι το κηρυττόμενο Ευαγγέλιο υπό της Φωνής Θεού, το οποίο κηρύττεται διά του Αγίου Πνεύματος, διά του Παρακλήτου (διά του Φωσφόρου). Δεύτερον, διά του Παρακλήτου να συναχθεί ο λαός του Θεού στο να γίνει μια ψυχή, μια καρδιά, ένα φρόνημα, μεταξύ των μελών εκείνων που ανήκουν στο στράτευμα του Θεού και μετά του Θεού να είμεθα ένα. Όταν εκπληρωθεί αυτή η επαγγελία σημαίνει ότι θα λάβουν χώρα πολλά αρνητικά παγκόσμια γεγονότα, τα οποία θα κάνουν τους ανθρώπους να στραφούν στον Θεό. Τρίτον, θα εμφανιστεί ο αντίχριστος, αφού πρώτα τα κράτη θα έχουν αποδιοργανωθεί από τα προβλήματα (οικονομίες, πόλεμοι κ.λ.π.), έτσι μέσω των χρημάτων θα εξουσιάσει τον κόσμο ολόκληρο. Όλοι σχεδόν θα υποταχθούν στο νέο σύστημα. Τέταρτον, θα εμφανιστούν οι δύο προφήτες της Αποκαλύψεως. Πέμτον, θα ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού διά του Παρακλήτου, η οποία θα ξεκινήσει να ιδρύεται από την Ελλάδα και θα επεκταθεί σιγά-σιγά σε όλο τον κόσμο. Την οποία βασιλεία μετέπειτα ο Παράκλητος θα παραδώσει εις τον Κύριο. Έκτον, θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Έβδομον, θα βασιλέψει ο Χριστός με τον λαό του Θεού χίλια χρόνια. Στα χρόνια αυτά θα λάβει χώρα και η ανάσταση όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων. Όγδοον, ο Κύριος θα παραδώσει την βασιλεία στον Πατέρα του, ώστε ο Θεός, ο Πατέρας να σκηνώσει αιώνια μετά του λαού του. Κατόπιν θα λάβει χώρα η γενική ανάσταση και η κρίση όλων των κοιμηθέντων. Σήμερα βρισκόμεθα στην πρώτη επαγγελία, διότι υπό της Φωνής Θεού κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Σε λίγα χρόνια θα ξεκινήσουν τα δεινά εκείνα που θα συνετίσουν και θα αφυπνίσουν τον άνθρωπο, ώστε να στρέψει την προσοχή του στον Θεό. Ο τρόπος που θα ξεκινήσουν τα δεινά θα είναι ότι το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο σήμερα υπάρχει θα καταρρεύσει και αυτό θα γίνει αιτία να δημιουργηθεί το στράτευμα του Θεού (Ανάγκασον).

Στον ίδιο στίχο ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για το φως του Χριστού, το οποίο είναι ανέσπερο. Και φυσικά δεν μιλάει για το φυσικό φως (ήλιος) ή το τεχνικό ρεύμα αλλά το πνευματικό φως του Χριστού, το οποίο αναπτύσσεται μέσα μας. Ο τρόπος που θα ανάψει είναι να γνωρίσουμε τον Θεό ο οποίος θα μας στρέψει μέσα μας. Όταν γίνει αυτό θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Κατόπιν θα προβούμε σε ενέργειες αγιασμού και καθαρισμού, έτσι θα ανάψει το φως του Χριστού και τότε θα το εννοήσουμε αυτό το φως του Χριστού το ανέσπερο. Εν συντομία το φως αυτό είναι η αλήθεια η οποία όταν γίνει αντιληπτή ξεκινά να αναπτύσσεται μέσα μας, με φυσική συνέπεια να ανάβει το φως του καθαρισμού και του αγιασμού. Όταν συμβεί αυτό τότε ο άνθρωπος εννοεί το φως του Χριστού που είναι η αιώνια, άφθαρτη ζωή, διότι το φως αυτό της ζωής ζει μέσα στον Χριστό αιώνια και θα μεταλαμπαδευτεί και σε όλους όσους ποιούν το θέλημά του και θέλουν τον Θεό να βασιλέψει όπως στον ουρανό όπου βασιλεύει σήμερα αλλά και στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

«6. Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν·

7. εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σκότος το φέρνει η άρνηση του ανθρώπου να ενωθεί με τον ζώντα Θεό. Το σκότος δημιουργείται από την άγνοια του θελήματος του Θεού και από την αμαρτία η οποία από παιδικής ηλικίας υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και που η οποία αμαρτία δυστυχώς τον οδηγεί στον χωρισμό της ψυχής από το σώμα διά της φθοράς και κατόπιν διά του θανάτου. Η κοινωνία μετά του Θεού συντελείται όταν η αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο είναι ουσιαστική, αληθινή. Έχουμε μάθει δυστυχώς εις όλη μας τη ζωή να κρίνουμε και να βλέπουμε λάθη. Αυτό δεν συντελεί στην ενότητα αλλά στο να δημιουργείται στη ζωή μας και να αυξάνει το διαίρει και βασίλευε. Πρέπει να το αποφασίσουμε ώστε η αμαρτία με κορυφή την ανήλεη κρίση που εκδηλώνουμε να καταργηθεί από τη σκέψη και από τα χείλη μας, διότι αυτή η κρίση είναι ο δράκος της Αποκαλύψεως ο οποίος δράκος όσο θα υφίσταται στη ζωή μας θα απέχουμε από τον ζώντα Θεό και από τον αδελφό μας. Φυσική συνέπεια  κοινωνία μετ’ αυτού του Θεού να μην έχουμε ποτέ. Τραγική συνέπεια και το έλεος του Θεού να μην δυνάμεθα να το εννοήσουμε ποτέ στη ζωή μας με σκοπό να το δώσουμε όταν χρειάζεται στον αδελφό μας και στον εαυτό μας. Αμήν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας και θα πρέπει να το δίνουμε αμέσως και σε όσους είναι γύρω μας μέχρι την ημέρα εκείνη όπου με την χάρη του Θεού θα υφίσταται ο αγιασμός στην δική μας ζωή και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε το φως του Χριστού και την κοινωνία μετά του Θεού αιώνια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 10

«8. Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.

9. Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.

10. Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι πολλοί που νομίζουν ότι είναι άγια λάδια. Αυτοί πλανούνται εκατό τοις εκατό και ο λόγος είναι διότι έχουν γίνει ένα με τον διάβολο και δεν εννοούν τι σημαίνει να είναι ο Θεός στη ζωή τους. Έτσι μέχρι το τέλος της βιολογικής τους ζωής, ζούνε με τον διάβολο που σημαίνει διαβολή και όχι με τον Θεό που σημαίνει αλήθεια, ζωή, φως, αγάπη, ταπεινοφροσύνη, ειρήνη, δικαιοσύνη κ.λ.π.

Ας δούμε λίγο τι σημαίνει διάβολος και όποιος δει ότι δεν υπάρχουν στη ζωή του τα στοιχεία αυτά θα ήθελα πολύ να τον γνωρίσω. Η αμαρτία χωρίζεται σε μικρές αλώπεκες και σε μεγάλες αλώπεκες. Οι μικρές αλώπεκες είναι: Φόβος, θυμός, πονηρία, στενοχώρια, αντιλογία, υλοφροσύνη, άγνοια του Λόγου του Θεού, επιδεικτικότητα, περιαυτολογία, έπαινος του περιβάλλοντος, ευθιξία, παράπονο, δικαιολογία, προπέτεια, κρίση, ζωή χωρίς το έλεος του Θεού. Οι μεγάλες αλώπεκες είναι, πορνεία, κλεψιά, οκνηρία πνευματική, οκνηρία υλική, φιλαργυρία, εγωισμός, φόνος. Όλα τα εξαφανίζει η ειλικρινής μετάνοια, όμως τις μεγάλες αλώπεκες ο νόμος των ανθρώπων τις τιμωρεί. Χρειάζεται προσοχή! Ο Θεός και ο διάβολος αποτελούνται από στοιχεία τα οποία υιοθετούμε και γινόμεθα μέσω αυτών ή υιοί Θεού ή διάβολοι. Τα στοιχεία του Θεού είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί είναι, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. Καθώς ο Θεός αποτελείται από χαρίσματα. Αυτά είναι, γλωσσολαλιά, ερμηνεία γλωσσών, προφητικό, ιαματικό, διάκριση πνευμάτων, λόγοι διδαχής και δυνάμεις. Ακόμη ο Θεός αποτελείται και από σημεία. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν ιατρεύεσθαι. Ο διάβολος γλυκά μου αδέλφια μας οδηγεί στην απώλεια ψυχής και σώματος. Ο Θεός μας οδηγεί στη ζωή την αιώνια, την άφθαρτη με άπειρες ευλογίες σε όλους τους τομείς. Συμπέρασμα: Να πάψουμε να νομίζουμε ότι είμεθα άγιοι και να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού. Ο τρόπος είναι, μελέτη, προσευχή, κήρυγμα, αδιάλειπτη προσευχή και προσοχή στο τι αναπτύσσεται μέσα μας. Με έναν συνεχή αγώνα ο Θεός αδέλφια μου θα αναστηθεί μέσα μας και με χαρά θα φωνάζουμε όπως ο Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζη δε εν εμοί Χριστός. Το οποίο θα το μαρτυρούν Θεός και άνθρωποι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

«1. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον·

2. και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να αποφύγουμε την αμαρτία θα πρέπει να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα ώστε να γίνεται αντιληπτή όταν πλησιάζει τη ζωή μας, με σκοπό να την αποφεύγουμε. Ο τρόπος είναι η πνευματική δραστηριότητα. Ο άλλος τρόπος είναι η αφιέρωση η οποία μας οδηγεί στο αγιαστήριο. Στο αγιαστήριο είναι άγιος ο τόπος και έχει την εξουσία να καταργεί την αμαρτία κατά ενενήντα τοις εκατό. Το δέκα τοις εκατό που θα μείνει είναι οι πειρασμοί οι οποίοι γίνονται με τη σκέψη ακόμα και στο αγιαστήριο, διότι ερχόμεθα από τον κόσμο και έχει γίνει συνήθεια σε εμάς ο κόσμος, όμως με έναν συνεχή αγώνα εξαφανίζεται η αμαρτία εκατό τοις εκατό από τα έργα μας και από τη σκέψη μας. Κατόπιν είμεθα ελεύθεροι διότι το πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και ξέρουμε ότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Όταν ζούμε με το πνεύμα του Θεού έχουμε νικήσει τα πάντα, διότι γίνεται συνήθεια στη ζωή μας ο αγιασμός. Το ότι έχουμε νικήσει φανερώνεται με τον λόγο ότι εμείς πλέον εντρυφούμε νυχθημερόν με τον Θεό και όχι με τον διάβολο που αναπτύσσει το σύστημα του κόσμου. Ο οποίος Θεός στο αγιαστήριο μας μιλάει και του μιλάμε συνέχεια. Γίνεται δηλαδή συνέχεια διάλογος μαζί του στο αγιαστήριο. Στην συνέχεια γίνεται στο αγιαστήριο προσευχή αδιάλειπτη, η οποία αποβλέπει στην σωτηρία και αναγέννηση των ανθρώπων. Όσοι έχουν βγει σε σύνταξη να αφιερωθούν και θα καταλάβουν αυτά που λέω σε σημείο να δοξάζουν τον Θεό μέρα νύχτα γι’ αυτό που θα γνωρίσουν. Όσοι ζουν στον κόσμο και δεν μπορούν ακόμη να αφιερωθούν, να προσέχουν και να αναπτύσσουν πνευματικές δραστηριότητες εκτός από τις ώρες που εργάζονται. Οι δραστηριότητες αυτές είναι προσευχή, μελέτη του Λόγου του Θεού, καινούργιοι κύκλοι κ.λ.π. Αυτό θα τους φρουρεί από την αμαρτία, η οποία δεν θα επιστατεί πλέον στη ζωή τους. Όταν ελευθερωθούν από το σύστημα του κόσμου με θαύμα Θεού, τότε θα ολοκληρώσουν τον αγιασμό τους διά της αφιέρωσης εισερχόμενοι στο αγιαστήριο. Πρέπει να γεμίσει ο κόσμος αγιαστήρια όπου όλοι θα συναντάμε τον Θεό και η σχέση μεταξύ μας θα είναι άρτια σε όλους τους τομείς. Αμήν.

Ο Κύριος έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών με σκοπό το έλεος του Θεού να μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Το οποίο έλεος θα χαρίζουμε και εμείς σε όλους τους συνανθρώπους μας. Έτσι με το πνεύμα του Θεού και το μέγα έλεος θα γίνουμε σκεύη εκλογής. Όπως ο Θεός βρέχει για δικαίους και αδίκους έτσι και εμείς θα συγχωρούμε τους πάντες. Εύχομαι να γίνει το έλεος του Θεού κατανοητό εις ημάς, ώστε οι μηχανισμοί της ζωής να αυξάνουν συνέχεια μέσα μας και γύρω μας διά του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 6

«3. Και εν τούτω γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν.

4. Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει·

5. όστις όμως φυλάττη τον λόγον αυτού, αληθώς εν τούτω η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτω γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτώ.

6. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατή».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές και όταν κάποιος άνθρωπος αποφασίσει και θελήσει να τις εντάξει στη ζωή του θα δει ότι το μόνο που θα του χαρίσουν όταν εφαρμοστούν είναι χαρά, αγαλλίαση, ευφορία, σοφία Θεού, Πνεύμα Άγιο, αγάπη ανυπόκριτη, δικαιοσύνη Χριστού, ζωή άφθαρτη, αιώνια κ.λ.π. Όλες οι εντολές είναι γραμμένες μέσα στον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα στα τέσσερα Ευαγγέλια (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης). Το ότι αγαπούμε τον Θεό φανερώνεται διότι μελετούμε επιμελώς το Ευαγγέλιο του Χριστού μέρα νύχτα, προσευχόμεθα αδιάλειπτα και εξαπλώνουμε τον Λόγο του Θεού στους εν αγνοία συνανθρώπους μας, αδιαφορώντας για την θυσία την οποία οικειοθελώς αναπτύσσουμε προς τον συνάνθρωπό μας. Εγώ θα αναφέρω μερικές εντολές οι οποίες συντελούν στην σύσφιξη μετά του Θεού και μετά του συνανθρώπου. Όσοι θέλουν να τις μάθουν όλες να πάρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια τους, χαρτί και μολύβι ώστε να τις ανακαλύψουν όλες. Πρώτη εντολή, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, χωρίς αδυναμίες όπως, ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ εστίν μου άξιος και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ εστίν μου άξιος. Καθώς ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του Πατρός μου καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν, εάν τις αγαπά με τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν. Δεύτερη εντολή ομοία με την πρώτη, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Τρίτη εντολή, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Τέταρτη εντολή, ο Πέτρος ρώτησε: Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις; Και ο Χριστός του απάντησε: Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ' έως εβδομηκοντάκις επτά. Πέμτη εντολή, άγιοι γίνεσθε ότι εγώ άγιος ειμί. Έκτη εντολή, μαθητές πορευθέντες ανά τα έθνη κηρύξατε τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Έβδομη εντολή, να μας διακατέχει ζώσα πίστη και όχι σκιώδης, ώστε ότι λέμε να γίνεται. Αμήν.

Όποιος δεν θέλει να είναι ψεύτης σε Θεό και ανθρώπους δεν έχει παρά να εντάξει τις εντολές του Θεού στη ζωή του, διαφορετικά ψέματα λέει ότι ο Θεός είναι στη ζωή του. Ας γνωρίζουμε ότι ο διάβολος έρχεται ως άγγελος φωτός και μας κολακεύει ότι είμεθα καλοί, έξυπνοι, δραστήριοι, του Θεού άνθρωποι ενώ στην ουσία απέχουμε από τον Λόγο του Θεού και το θέλημά του. Εμείς να θέσουμε την προσοχή μας στο να φέρουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού, το οποίο πηγάζει από τις εντολές αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ  7

«7. Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολήν νέαν, αλλ' εντολήν παλαιάν, την οποίαν είχετε απ' αρχής· η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος, τον οποίον ηκούσατε απ' αρχής».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε εντολή να φυλάττεται το θέλημά του ώστε αυτό να υφίσταται στην καθημερινότητα των παιδιών του. Η εντολή η παλαιά είναι οι δέκα εντολές που έδωσε στον λαό του μέσω του Μωυσή. Αυτές είναι: 1. Και ελάλησεν ο Θεός πάντας τους λόγους τούτους, λέγων,

2. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας.

3. Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού.

4. Μη κάμης εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμά τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω ή όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης·

5. μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με·

6. και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλαττόντων τα προστάγματά μου.

7. Μη λάβης το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω· διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί ματαίω το όνομα αυτού.

8. Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυτήν·

9. εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου·

10. η ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού σου· μη κάμης εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε συ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλός σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτήνός σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου·

11. διότι εις εξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς· εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε· διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του σαββάτου και ηγίασεν αυτήν.

12. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, διά να γείνης μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν σοι δίδει Κύριος ο Θεός σου.

13. Μη φονεύσης.

14. Μη μοιχεύσης.

15. Μη κλέψης.

16. Μη ψευδομαρτυρήσης κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.

17. Μη επιθυμήσης την οικίαν του πλησίον σου· μη επιθυμήσης την γυναίκα του πλησίον σου· μηδέ τον δούλον αυτού· μηδέ την δούλην αυτού, μηδέ τον βουν αυτού, μηδέ τον όνον αυτού, μηδέ παν ό,τι είναι του πλησίον σου.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 8«8. Πάλιν εντολήν νέαν σας γράφω, το οποίον είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται και το φως το αληθινόν ήδη φέγγει».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η νέα εντολή θα πρέπει να εννοηθεί από όλους τους αδελφούς ώστε να λάβει χώρα στη ζωή μας και έχει ως εξής: Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου, αύτη είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αύτη, Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Μεγαλητέρα τούτων άλλη εντολή δεν είναι.

Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, Καλώς, Διδάσκαλε, αληθώς είπας,  ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού και το να αγαπά τις αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και το να αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν, είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών.

Αφού είναι πλειότερον πάντων τα ανωτέρω, τι μένουμε σαν Χριστιανοί στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, στους τύπους, στα δόγματα, στους εγωκεντρικούς εγωισμούς κ.λ.π. Γιατί δεν κάνουμε το σωστό και να τελειώσει η ταλαιπωρία που αιώνες τώρα υφιστάμεθα (χωρισμοί μεταξύ των Χριστιανών, αμαρτίες εωσφορικές, πόλεμοι μεταξύ των Χριστιανών, ασθένειες πολυποίκιλες και αθεράπευτες, φθορά στο σώμα και στο πνεύμα), τα οποία καταλήγουν τον άνθρωπο στον θάνατο. Το σκότος το οποίο παρέρχεται είναι η αμαρτία, η οποία προέρχεται από την ανυπακοή του ανθρώπου στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο λόγος που παρέρχεται το σκότος της αμαρτίας είναι διότι ο Θεός στη γενιά μας κάνει αισθητή την παρουσία του σε πολλούς ανθρώπους, έτσι θέτει ενώπιον πάντων των ανθρώπων τον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη), ώστε πλέον ο άνθρωπος να νομοθετηθεί δι’ αυτής. Με αυτό τον τρόπο το φως του Χριστού θα λάμψει στις καρδιές των ανθρώπων που θέλουν να νομοθετηθούν διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Το σκότος είναι πρώτον άγνοια του Λόγου του Θεού, δεύτερον πολυμορφική αμαρτία, τρίτον φθορά, τέταρτον θάνατος ψυχής και σώματος. Φως είναι πρώτον γνώση του θελήματος του Θεού, δεύτερον αναμαρτησία, η οποία φέρνει αγιασμό, τρίτον αφιέρωση, τέταρτον αφθαρσία, πέμτον το αποτέλεσμα όλων το οποίο καθιστά τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Το οποίο και εύχομαι να επικρατήσει εις όλους τους ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 11

«9. Όστις λέγει ότι είναι εν τω φωτί και μισεί τον αδελφόν αυτού, εν τω σκότει είναι έως τώρα.

10. Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού εν τω φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι·

11. όστις όμως μισεί τον αδελφόν αυτού εν τω σκότει είναι και εν τω σκότει περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού».


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 9: Το μίσος που αναφέρεται προς τον αδελφό είναι αδιανόητο να υφίσταται σε άνθρωπο ο οποίος επικαλείται το όνομα του Χριστού, ο τοιούτος πάσχει από σχιζοφρένεια και χρειάζεται να βρεθεί επειγόντως ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού να τον βοηθήσει διότι κινδυνεύει να χάσει την ψυχή και το σώμα του, με αποτέλεσμα να βυθιστεί αιώνια στον Άδη.

Στίχος 10: Όποιος αγαπά τον αδελφό ζει στο φως διότι εφαρμόζει την εντολή του Θεού η οποία έχει ως εξής, (και τον πλησίον ως εαυτόν). Η αγάπη αυτή στον πλησίον σε όποιον έχει προορισμό σωτηρίας αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς στη ζωή του, εάν δεν έχει προορισμό σωτηρίας τότε πέφτει ο άνθρωπος αυτός σε δικαιολογίες, σε σχόλια, σε κρίσεις, σε επικρίσεις, σε καταλαλιές, αποφεύγοντας την αγάπη η οποία αποκλείει τα σκάνδαλα.

Στίχος 11: Στο σκοτάδι ανήκει αυτός που δεν εννοεί τον Λόγο του Θεού, ώστε να τον χρησιμοποιήσει με αγάπη χαρίζων εις πάντας γύρω του το μέγα έλεος. Το σκότος που τον τύφλωσε ώστε να μην βλέπει το φως του Χριστού είναι η άγνοια που τον διέπει πάνω στο θέλημα του Θεού, ο εωσφορικός εγωισμός, οι πονηρίες, τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες, ο κόσμος, η αμαρτία. Αυτός που έχει μέσα του όλα αυτά και επικαλείται τον Θεό μυωπάζει και δεν εξεύρει ότι ο διάβολος επικρατεί εις όλο του το είναι. Μη γένοιτο να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος μέσα στην Φωνή Θεού. Έχουμε το δικαίωμα να αποφύγουμε κάποιον για πολλούς λόγους, όμως δεν έχουμε το δικαίωμα να μην τον αγαπούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να τον κρίνουμε. Ακόμη δεν έχουμε το δικαίωμα να τον μισούμε. Μη γένοιτο!

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 14

«12. Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αι αμαρτίαι σας διά το όνομα αυτού.

13. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ' αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκοι, διότι ενικήσατε τον πονηρόν. Γράφω προς εσάς, παιδία, διότι εγνωρίσατε τον Πατέρα.

14. Έγραψα προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον απ' αρχής. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει εν υμίν και ενικήσατε τον πονηρόν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 12: Τα τέκνα, οι νέοι πέφτουν εύκολα στην αμαρτία λόγω του ότι η δύναμη του σώματος είναι ισχυρή και το σύστημα του κόσμου διά του εωσφορικού εγωισμού τους επηρεάζει εύκολα. Όμως ο Λόγος του Θεού διά του μέγα ελέους καθαρίζει αυτούς, ώστε να μπορούν εύκολα με μια ειλικρινή μετάνοια να εισέλθουν στον οίκο του Θεού και κατόπιν διά του αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού να εισέλθουν στο αγιαστήριο. Αυτό το εύχομαι εις όλα τα τέκνα που υπάρχουν σήμερα στην Φωνή Θεού αλλά και σε όλα τα τέκνα (παιδιά) που υπάρχουν στον πλανήτη. Ώστε να χρησιμοποιήσουν την δύναμή τους όχι πλέον στην αμαρτία αλλά στο να κάνουν το θέλημα του Θεού το οποίο είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας παντού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 13: Πατέρας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος έχει μετανοήσει ειλικρινά, διέπεται από τον καθαρισμό και κηρύττει με τη ζωή του το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Όλοι βλέπουν ότι είναι άνθρωπος που διέπεται από σοφία Θεού φορτωμένη με Πνεύμα Άγιο. Οι πατέρες έχουν μέσα τους την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, η οποία ζωοποιεί τους ίδιους και τους γύρω τους. Οι πατέρες έχουν ακόμη εμπειρίες πνευματικές και πολυχρόνιες εμπειρίες ζωής. Πατέρα πνευματικό δεν κάνουν κάποιον τα γηρατειά αλλά η μεγάλη αφιέρωση, η μεγάλη αγάπη και η θυσία που τον διέπει στο να κάνει το θέλημα του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθεί. Τις συνθήκες τις αναπτύσσει η καθημερινότητα. Οι πατέρες δεν χάνουν την πίστη τους και δεν παθαίνουν πτώσεις, είναι αφιερωμένοι στο να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εύχομαι όλοι να γίνουμε πατέρες και να έχουμε πνευματικά παιδιά τα οποία να νουθετούμε ουσιαστικά με σοφία Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 14: Αυτός που νίκησε τον πονηρό είναι αυτός ο οποίος δεν αμαρτάνει ούτε με τα λόγια, ούτε με τα έργα, ούτε με την σκέψη. Χρειάζεται συνεχόμενη εντρυφή με συνεχόμενη πνευματική δραστηριότητα. Απόφαση χρειάζεται και να είναι σίγουρος ότι όποιος το αποφασίσει θα τα καταφέρει και ο λόγος διότι ο Κύριος φανέρωσε ότι, ότι εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε να ποιήσετε. Πίστη λοιπόν στο ρήμα που εξήλθε από το στόμα του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος καθώς συνεχόμενη δραστηριότητα. Εξάλλου στην Αποκάλυψη αναφέρει ότι ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Αυτό εύχομαι εις όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και το ρήμα αυτού. Όταν υπάρξουν οι πατέρες που ο Θεός θέλει τότε το φως του Χριστού και της άφθαρτης ζωής θα ανάψει μέσα τους πρώτα και έπειτα γύρω τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄15 – 17

«15. Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ·

16. διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου.

17. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κόσμος σημαίνει κόσμημα το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός. Όμως αυτός ο κόσμος, παραχώρηση Θεού διότι η σοφία του Θεού το επέτρεψε, αποστάτησε από τον Θεό, από την αγάπη και τώρα διέπεται από την αμαρτία. Φυσική συνέπεια να βασιλεύει ο διάβολος στην καρδιά των ανθρώπων ενώ θα έπρεπε να βασιλεύει ο Θεός. Τα έργα του πονηρού τα οποία εκδηλώνει σήμερα ο κόσμος είναι πονηρία, θυμός, εγωισμός, συμφέροντα, κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές, ψέματα κ.λ.π. Δικαίως λοιπόν ο Ιωάννης φανερώνει στον στίχο αυτόν να απέχουμε από τον κόσμο. Όταν όμως ο κόσμος συλλάβει την ύπαρξη του Θεού και τα στοιχεία που τον διέπουν τον Θεό τότε θα μιμηθεί τον Θεό και θα διέπεται από αγάπη, από σοφία, από ειρήνη, από δικαιοσύνη, από Θεό. Όταν αυτά λάβουν χώρα στη ζωή των ανθρώπων τότε δεν θα χρειάζεται να απέχουμε από τον κόσμο, διότι θα γίνει ο κόσμος το κόσμημα του Θεού το οποίο θα κοσμεί όλο το άπειρο. Εύχομαι να συμμετέχουμε όλοι στην αναγέννηση του ανθρώπου, η οποία γίνεται σήμερα διά της Φωνής του Θεού και καλούμε όλους τους ανθρώπους στο να γίνουν ένα μεταξύ τους με στόχο και σκοπό να αναπτύξουν τον Θεό όχι σαν μία θρησκεία, αλλά σαν μία σοφία η οποία θα τους αναπτύσσει σε γονιδιακό επίπεδο, χαρίζοντάς τους σοφία Θεού, ζωή αιώνια, άφθαρτη ζωή, χαρά ανεκλάλητη, ευφορία πνεύματος, όρεξη για ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

«18. Παιδία, εσχάτη ώρα είναι και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα.

19. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών· διότι εάν ήσαν εξ ημών, ήθελον μένει μεθ' υμών· αλλά εξήλθον διά να φανερωθώσιν ότι δεν είναι πάντες εξ ημών».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εσχάτη ώρα είναι η ώρα που ο Θεός θα στείλει τον Παράκλητο με σκοπό να δημιουργήσει λαό του Θεού. Εσχάτη ώρα είναι η ώρα του θανάτου. Εσχάτη ώρα είναι η μέρα όπου ο Θεός θα καλέσει τον λαό του διά της Φωνής Θεού. Εσχάτη ώρα είναι η μέρα που ο Θεός θα κάνει την παρουσία του. Ας έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα ώστε να εννοήσουμε την εσχάτη ημέρα με σκοπό να μετανοήσουμε πριν είναι αργά. Αυτός που κάνει τον απεσταλμένο του Θεού χωρίς να τον έθεσε ο Θεός αλλά ο εαυτός του ή το σύστημα του κόσμου είναι στην ουσία αντίχριστος, διότι κηρύττει φοβερίζοντας τους ανθρώπους ότι αν δεν κάνουν εκείνο ή το άλλο που αυτός θέλει θα απολεστούν. Αντίχριστος είναι εκείνος που δεν διέπεται από τον καθαρισμό ή τον αγιασμό, ώστε να αφήνει τον καθένα να αναπτυχθεί όπως ο Θεός θέλει. Ακόμη ο αντίχριστος έχει μορφή ευσέβειας όχι όμως ευσέβεια, μπορεί ακόμα να κηρύττει και τον Λόγο του Θεού, δημιουργώντας πανικό στη ζωή των ανθρώπων που τον ακούν θέτοντας όρους και νόμους. Ο Θεός δεν απειλεί και δεν επιβάλλει σε κανέναν το θέλημά του. Ο ίδιος τόνισε: Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. Όποιος έχει το πνεύμα αυτό και διέπεται από την αγάπη την οποία ο απ. Παύλος φανέρωσε η οποία μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, συγχαίρει εις την αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, μάλιστα σέβεται την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του συνανθρώπου του, είναι υιός Θεού. Δεν είναι αντίχριστος ο άνθρωπος που την έχει την αγάπη αλλά υιός Θεού και όπου βρούμε το πνεύμα αυτό εκεί να μείνουμε για πάντα, διότι δι’ αυτού του πνεύματος θα δούμε τον Θεό πρώτα μέσα μας να αυξάνει και κατόπιν πρόσωπο με πρόσωπο. Ο αντίχριστος έχει ένα δυνατό γνώρισμα. Αυτό είναι ότι καταργεί την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Μάλιστα ότι αποφασίσει αυτός και οι άνθρωποι που είναι γύρω του πρέπει να υιοθετηθεί, διαφορετικά θα τιμωρηθεί όποιος αντιτάσσεται. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε πολλούς αντίχριστους, στην οικογένεια, στην πολιτεία, στη χώρα, στο παγκόσμιο σύστημα. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή του. Χρειάζεται προσοχή! Όλοι όσοι διακατέχονται από το πνεύμα αυτό θα εκλέξουν τον έναν (αντίχριστο), ώστε μέσω αυτού να βάλουν όλους τους ανθρώπους κάτω από το δικό τους πνεύμα το οποίο είναι η πλήρης υποταγή και στέρηση της ελευθερίας, καταργώντας την ελεύθερη βούληση όλων των ανθρώπων. Εύχομαι όλοι να γνωρίσουμε τον Θεό και το άγιο θέλημά του ώστε να μην ανήκουμε στην οικογένεια του αντιχρίστου. Εύχομαι ακόμα να προλάβουμε ώστε να επικρατήσει ο Θεός στις καρδιές όλων των ανθρώπων πριν ο αντίχριστος επιβληθεί παντού. Αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ  20

«20. Και σεις έχετε χρίσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Χρίσμα υπό του Θεού έχει αυτός που ακούει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και στοιχειοθετείται στη συνέχεια δι’ αυτής με απώτερο σκοπό να εντάξει το θέλημα του Θεού στη ζωή του και στη ζωή των αδελφών που ο Θεός καθημερινά προσθέτει γύρω του. Χρίσμα έχει αυτός ο οποίος γνωρίζει το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο κηρύττει διά του λόγου του και διά της παρουσίας του. Μάλιστα φανερώνει αυτό με θυσία στους συνανθρώπους του. Χρίσμα υπό του Θεού έχει αυτός ο οποίος καλέστηκε άνωθεν με σκοπό να επιτελέσει έργο, το οποίο άνθρωπος, άγγελοι και κόσμος να θαυμάζουν εις τους αιώνες τους άπαντες. Χρίσμα υπό του Θεού έχει αυτός που διέπεται από ταπείνωση και εφαρμόζει τους νόμους της αγάπης, η οποία αγάπη στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Χρίσμα έχει αυτός που γνωρίζει την αλήθεια και έγινε αλήθεια σε σημείο να διακατέχεται από ελευθερία πνεύματος και όλοι γνωρίζουμε ότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

«21. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθειαν, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι.

22. Τις είναι ο ψεύστης, ειμή ο αρνούμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; ούτος είναι ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν.

23. Πας ο αρνούμενος τον Υιόν δεν έχει ουδέ τον Πατέρα. Όστις ομολογεί τον Υιόν έχει και τον Πατέρα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 21: Η αλήθεια είναι ο Χριστός και η άγια διδασκαλία του, η οποία μας καθιστά άφθαρτους και αθάνατους ώστε να ζούμε στο διηνεκές. Το ψέμα είναι ο διάβολος, τα πάθη, η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος.

Στίχος 22: Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε και να μας πει ποιος άλλος άνθρωπος εγεννήθη διά Πνεύματος Αγίου, ποιος άλλος εβαπτήσθη στον Ιορδάνη ποταμό υπό του Ιωάννου και έξαφνα έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, αυτός είναι ο υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Μάλιστα το Άγιο Πνεύμα ως περιστεράν εκάθησε στην κεφαλή αυτού. Ποιος άλλος πειράχτηκε υπό του διαβόλου σαράντα ημέρες και νίκησε τον έτερο κακό εαυτό του. Ποιος άλλος κήρυξε πρώτος το Ευαγγέλιο της βασιλείας φανερώνοντας το μέγα έλεος, την ανυπόκριτη αγάπη, την κατάργηση του φυσικού θανάτου και όλα αυτά τα παρουσίασε με άκρα ταπείνωση. Ποιος άλλος έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών, χαρίζοντας διά της αναμαρτησίας του το μέγα έλεος εις όλους τους ανθρώπους, παίρνοντας όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων στην πλάτη του. Ποιος άλλος συγχώρεσε τους εχθρούς του. Ποιος άλλος πάνω στον σταυρό είπε τετέλεσται και πέθανε, έχων εξουσία στη ζωή και στον θάνατο. Ποιος άλλος ετάφη και μετά τρεις ημέρες αναστήθη και εφάνη στους μαθητές του. Ποιος άλλος ανελήφθη στους ουρανούς ενώπιον πεντακοσίων ανθρώπων. Ποιος άλλος είχε τόσο ζωντανό λόγο ώστε να ανασταίνει και νεκρό, ποιος άλλος έκανε τόσα θαύματα, ποιος άλλος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να τον ακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι. Αν δεν είναι αυτός ο Χριστός, ο σωτήρας να μας πουν ποιος άλλος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα παρουσίας στον επί γης βίο του μετά την ανάληψή του έγινε Θεός, έγινε αρχηγός, έγινε ηγέτης σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, έχοντας ακόμη και τον σεβασμό αλλοθρήσκων.

Στίχοι 22 – 23: Ο Θεός είναι τριαδικός. Οι Εβραίοι πίστευαν στον ένα Θεό και σωστά πίστευαν. Μάλιστα πίστευαν ότι είναι πνεύμα όμως θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι τον αγαπούν ότι για να επιτελέσει ένα έργο και να γίνει κατανοητό από τον άνθρωπο έπρεπε ο Θεός να χωρίσει τον εαυτό του σε τρία πρόσωπα. Το πρώτο ο Πατέρας, ο οποίος μίλησε διά μέσω του Μωυσέως, έτσι μέσω αυτού φανέρωσε τον νόμο του. Όμως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, γι’ αυτό τον λόγο γέννησε Υιό διά Πνεύματος Αγίου του οποίου την παρουσία προφήτευσαν παραστατικότατα οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, Θεός και άνθρωπος, κατά πάντα όμοιος με όλους εμάς. Ο λόγος για να δείξει τον δρόμο και έτσι να εφαρμοστεί ο νόμος με την χάρη και το μέγα έλεος. Σκοπός του να γίνουμε Θεοί. Διά του Υιού ο άνθρωπος διδάσκεται και σιγά-σιγά παίρνει θάρρος και φτάνει στο καθ’ ομοίωση μιμούμενος τον Κύριο. Όσοι δεν δέχονται τον Χριστό, δεν δέχονται την σοφία του Πατέρα. Βλέπουμε σήμερα όμως ότι παρόλο που έχουμε την διδασκαλία του Χριστού δεν έχουμε πάλι διαφορά με τους μονοθεϊστές ή τους αλλόθρησκους σαν άνθρωποι στον τρόπο ζωής και ο λόγος διότι δεν ακολουθούμε σαν έθνος κατά γράμμα την διδασκαλία του Χριστού. Έτσι πέφτουμε στην παγίδα που είναι τα λόγια μας να είναι του Χριστού όμως τα έργα μας να απέχουν. Αυτό έχει σαν συνέπεια και εμείς να πέφτουμε στην παγίδα να μην δεχόμεθα τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος με τα έργα μας. Τι χρειάζεται; Είναι απλό. Ο Θεός φεύγοντας για τους ουρανούς φανέρωσε ότι θα στείλει τον Παράκλητο και ο λόγος για να εννοήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Παράκλητος εστάλη την ημέρα της Πεντηκοστής και ξεκίνησαν τα θαυμάσια. Γλώσσες στα μέτωπα των αποστόλων πύρινες τους έκαναν να μιλούν ξένες γλώσσες και να πραγματοποιούν θαύματα μεγάλα με την δύναμη του πνεύματος. Κατάφεραν μάλιστα στη συνέχεια διά της αγάπης να γκρεμίσουν την ρωμαϊκή αυτοκρατορία και να βάλουν τον Χριστό εις όλο τον γνωστό τότε κόσμο. Εδώ συμβαίνει όμως ένα μυστήριο. Αυτό είναι ότι ο Θεός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όμως δεν το ήξερε κανείς. Έτσι διά μέσω του Μωυσέως ο Θεός επιλέγει να κάνει την παρουσία του λέγοντάς του, άμα σε ρωτήσουν ποιος σε έστειλε να πεις ο Ων, που σημαίνει αυτός που είναι. Κατόπιν ο Πατέρας επιλέγει πάλι να κάνει την παρουσία του διά του Υιού. Ο Υιός ονομάζεται ο Ην. Αυτός που ήρθε. Έχοντας και τις δύο φορές πρόσωπο ο Θεός. Τρίτη φορά που ο Θεός θα κάνει την παρουσία του είναι διά μέσου του ερχόμενου. Ο Κύριος φανέρωσε τα εξής: Συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω εάν γαρ εγώ μη απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς υμάς και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτός είναι………… Όποιος δεν τον γνωρίσει από τους Χριστιανούς θα πέσει στην ίδια παγίδα που έπεσαν και οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τη σοφία του Θεού ο οποίος έστειλε τον Υιόν του. Έτσι οι Χριστιανοί θα πέσουν στην παγίδα που αναφέρει ο Ιωάννης στον στίχο εδώ. Όποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει και τον Πατέρα όμως θα σωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Πατέρα και στον Υιό διά της αναστάσεως και ο λόγος διότι αγαπούν εν μέρει τον Θεό και πιστεύουν σε αυτόν. Έχουν όμως άγνοια του Λόγου του Θεού και σκιώδη πίστη. Όσοι γνωρίσουν όμως τον ερχόμενο αυτοί θα δημιουργήσουν το στράτευμα του Ιωήλ το οποίο θα ιδρύσει την βασιλεία. Ο τρόπος, σπουδάζοντας στους νέους μαθητές του Χριστού το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Έτσι θα γνωρίσουν τον Πατέρα και τον χαρακτήρα του, θα γνωρίσουν τον Υιό και την μέγιστη αποστολή του. Τελευταία θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον ο Κύριος φανέρωσε ότι θα έρθει, έτσι ώστε διά του Παρακλήτου να γνωρίσουν οι έχοντες προορισμό σωτηρίας τον Θεό. Μόνο δι’ αυτού του τρόπου θα ολοκληρωθεί η αναγέννηση του λαού του Θεού και το σχέδιο του Θεού θα λάβει χώρα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 25

«24. Εκείνο λοιπόν το οποίον υμείς ηκούσατε απ' αρχής, ας μένη εν υμίν. Εάν μένη εν υμίν εκείνο το οποίον ηκούσατε απ' αρχής και υμείς θέλετε μένει εν τω Υιώ και εν τω Πατρί.

25. Και αύτη είναι η υπόσχεσις, την οποίαν αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτό που δόθηκε εξ αρχής είναι η ζωή και η συνεχόμενη κοινωνία διά της υπακοής στον Πατέρα. Ο Θεός είναι ζωή άφθαρτη, αθάνατη, είναι αγάπη, είναι ταπείνωση, είναι ειρήνη, είναι δικαιοσύνη, είναι σοφία συναρπάζουσα, είναι χαρά ανεκλάλητη κ.λ.π. Αυτά ήτο εξ αρχής. Ας μένουμε λοιπόν στις αρχές και στα πιστεύω που φανερώνονται στον Λόγο του Θεού. Μάλιστα ότι και αν ακούμε περί Θεού, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα από θρησκείες ή τύπους να μην μας επηρεάζει, διότι Θεός ο οποίος στηρίζεται σε θρησκείες οι οποίες πιστεύουν στον Θεό και διεξάγουν πολέμους μεταξύ τους ενώ πιστεύουν στον ίδιο Θεό δεν μας ωφελεί. Αν ο Θεός δεν μας αναπτύσσει προσθέτοντας στοιχεία όπου τα διέπουν οι καρποί, τα χαρίσματα και τα σημεία του Αγίου πνεύματος, δεν μας ωφελεί. Μάλιστα όλες αυτές οι θρησκείες πιστεύουν και κηρύττουν την μεταθανάτια ζωή. Ο Θεός είναι ζωή και δίνει ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα πιστεύεις τούτο; Αυτή τη ζωή την αιώνια να πιστεύουμε, η οποία αναπτύσσεται μιμούμενοι όλοι εμείς τη ζωή του Χριστού. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, η ζωή η αιώνια. Αυτή λοιπόν τη ζωή να ψάξουμε να βρούμε και καμία άλλη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ.Β΄ΣΤΙΧΟΣ 26

«26.  Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων, οίτινες σας πλανώσι».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από την μη αλήθεια (άγνοια), καθώς η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Όποιος μας μιλάει για τον Χριστό μη αναπτύσσοντας στη ζωή μας ολοκληρωμένη την αλήθεια μας πλανά. Χρειάζεται προσοχή και για να την αποκτήσουμε χρειάζεται να πάρουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας ώστε να σπουδάσουμε την αλήθεια. Μόνο έτσι θα γνωρίσουμε ποιος μας πλανά και ποιος γνωρίζει την αλήθεια, που είναι ο Χριστός και το ουράνιο πολίτευμά του, το οποίο αναπτύσσει στη ζωή μας το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 27

«27. Και το χρίσμα, το οποίον υμείς ελάβετε απ' αυτού, εν υμίν μένει και δεν έχετε χρείαν να σας διδάσκη τις· αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος· και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτώ».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το χρίσμα είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο έλαβε ο κάθε αδελφός την ημέρα που έγινε μέτοχος του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς. Στην συνέχεια αυτό το Άγιο Πνεύμα αναπτύσσει με τον καθαρισμό και την αγάπη που εκδηλώνει ο κάθε αδελφός στον Θεό τους καρπούς, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια στον άνθρωπο που αφιερώνεται να γνωρίσει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Αυτό είναι το χρίσμα και προς αυτή την κατεύθυνση να τείνουμε ώστε να λάβουμε, αφού πρώτα ετοιμάσουμε τον εαυτό μας με την μελέτη, με την προσευχή, με την μετάνοια, την έκχυση του Αγίου Πνεύματος ώστε να γίνουμε τουλάχιστον οι αρχηγοί του στρατεύματος του Θεού, να γίνουμε διδακτοί Θεού και όχι ανθρώπων. Μόνο έτσι θα μετέχουμε στην ίδρυση της βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό αλλά και στη γη και μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξαπλωθεί και θα επικρατήσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας παντού, ώστε η ζωή η αιώνιος να επανέλθει διά του Υιού και Λόγου στο ανθρώπινο γένος. Αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 28

«28. Και τώρα, τεκνία, μένετε εν αυτώ, ίνα όταν φανερωθή, έχωμεν παρρησίαν και μη αισχυνθώμεν απ' αυτού εν τη παρουσία αυτού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Να μείνουμε στις αρχές που επιφέρουν σε εμάς τον καθαρισμό και τον αγιασμό, ώστε την ημέρα του Κυρίου να μην χρειαστεί να κρυφθούμε υπ’ αυτού. Προσοχή να μην σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μην λυπούμε αυτό. Εξάλλου η εφαρμογή του Λόγου του Θεού στη ζωή μας μας καθιστά σοφότερους, εξυπνότερους, καλοπροαίρετους, δίκαιους, με στοιχεία ευγενούς άμιλλας και σοφίας Θεού, η οποία σοφία όταν εκδηλώνεται στην καθημερινότητα μας φέρνει χαρά ανεκλάλητη, η οποία βασιλεύει σε εμάς και στους γύρω μας.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 29

«29. Εάν εξεύρητε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι πας ο πράττων την δικαιοσύνην εξ αυτού εγεννήθη».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί, του Θεού προσφέρει. Δεν είναι δύσκολο να γίνει η δικαιοσύνη του Θεού κτήμα μας. Εξάλλου, γιατί να μην προσφέρουμε αυτό το οποίο λαμβάνουμε υπό του Θεού κάθε μέρα στη ζωή μας δωρεάν; Γιατί να μην δώσουμε έλεος, αφού ο Θεός μας αγκαλιάζει κάθε στιγμή με το δικό του μέγα έλεος; Γιατί να μην δώσουμε αγάπη αφού πρώτος ο Θεός μας αγάπησε χαρίζοντάς μας ζωή αιώνια, ζωή που την διέπει λογική, η οποία μάλιστα συνέχεια μεταλλάσσεται εξελίσσεται, αυξάνει με σκοπό να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και ομοίωση. Θα είμεθα αδικαιολόγητοι εάν θέλουμε να λεγόμεθα τέκνα Θεού και να πέφτουμε σε κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές, πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες κ.λ.π. Ώστε να μην γίνουμε δίκαιοι, να μην γίνουμε όπως ο Πατέρας, ο οποίος βρέχει για δικαίους και αδίκους. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Αν έχουμε όμως αγάπη στον Θεό, θα έχουμε αγάπη και σε ότι δημιούργησε. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

«1. Ίδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομασθώμεν τέκνα Θεού. Διά τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν.

2. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.

3. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τέκνο Θεού σημαίνει αμέσως και κληρονόμος Θεού. Είναι μεγάλη και άπειρη η δωρεά αυτή του Θεού στον άνθρωπο ώστε ο Πατέρας Θεός να τον δημιουργήσει λογικό ον, το οποίο μάλιστα εξελίσσεται συνέχεια με σκοπό και στόχο να δύναται μέρα με τη μέρα να εννοεί την σοφία του Θεού, η οποία σήμερα εξαπλώνεται δίπλα μας με στόχο την αναγέννηση του ανθρώπου. Όμοιοι με τον Χριστό θα γίνουν αυτοί οι οποίοι θα καταφέρουν με την νουθεσία του Πατέρα να αποκτήσουν τις ιδιότητες του Θεού. Αυτές είναι άπειρες. Οι βασικές είναι αγιασμός, σοφία πολυποίκιλη, δικαιοσύνη Θεού, αγάπη άπειρη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό με κορωνίδα όλων την ζωή την άφθαρτη, την αθάνατη. Όποιος μελετά τον Λόγο του Θεού θα συλλάβει τι σημαίνει τέκνο Θεού, τι σημαίνει να είμεθα όμοιοι με τον Χριστό. Όσοι εννοούν το ρήμα του Θεού ας έχουνε την ελπίδα αυτή και να γνωρίζουν ότι η ελπίδα δεν καταισχύνει αυτόν που την αναπτύσσει πάνω στο θέλημα του Θεού. Χρειάζεται για να το πετύχουμε αφιέρωση, προσοχή, δραστηριότητα ακατάπαυστη και αγάπη αληθινή. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στην υιοθεσία να είμεθα και να λεγόμεθα τέκνα Θεού. Το ότι θα είμεθα τέκνα Θεού θα το μαρτυρά η γεμάτη σοφία προσωπικότητα, ο καθαρισμός, η ευγένεια, η ευσέβεια, η χαρά, η δύναμις. Απόφαση λοιπόν, στόχο και σκοπό στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να απολαμβάνουμε αιώνια τον Θεό μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

«4. Πας όστις πράττει την αμαρτίαν πράττει και την ανομίαν, διότι η αμαρτία είναι η ανομία.

5. Και εξεύρετε ότι εκείνος εφανερώθη διά να σηκώση τας αμαρτίας ημών και αμαρτία εν αυτώ δεν υπάρχει».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η αμαρτία είναι πολυποίκιλη και προπαντός εωσφορική. Μάλιστα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή εύκολα. Ειδικότερα οι αμαρτίες εκείνες οι οποίες ονομάζονται μικρές αλώπεκες όπου κατατρώγουν τον αμπελώνα (άνθρωπο) εν αγνοία του αμπελουργού. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει εύκολα αντιληπτή από τον άνθρωπο. Πάντως τα αποτελέσματα αυτής τα βλέπουμε διότι μας οδηγούν στην φθορά και κατόπιν στον θάνατο. Μακάριος αυτός που θα συλλάβει το πώς ενεργεί η αμαρτία και η ανομία στη ζωή του. Μόνο έτσι θα βρει ο μετανοών άνθρωπος τον τρόπο που ενεργεί στην φύλαξη και προστασία του εαυτού του. Μάλιστα αμαρτία σημαίνει και συνεπάγεται ανομία. Ανομία σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός που διέπεται από την αμαρτία δεν δέχεται ανθρώπινους και θείους νόμους και ο λόγος διότι διακατέχεται από άγνοια του Λόγου του Θεού. Ας εννοήσουμε όμως ότι όποια και αν είναι η κατάσταση ενός ανθρώπου, όποια αμαρτία και αν φέρει, ο Χριστός ήρθε για να βοηθήσει όλους αυτούς που διακατέχονται από άγνοια του θελήματος του Θεού, που διακατέχονται από την αμαρτία και από την ανομία, χαρίζοντας το μέγα έλεος. Ώστε όλοι να φτάσουν στην υιοθεσία να γίνουν υιοί και θυγατέρες. Η ειλικρινής μετάνοια σβήνει τα πάντα και οδηγεί τον άνθρωπο στην αναγέννηση, στην αιώνια ευφορία και στην αιώνια χαρά. Το οποίο και εύχομαι εις όλους που σήμερα και στο μέλλον θα υπηρετούν την Φωνή του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

«6. Πας όστις μένει εν αυτώ δεν αμαρτάνει· πας ο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν ουδέ εγνώρισεν αυτόν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όποιος μένει εν τω Θεώ μελετώντας τον Λόγο του Θεού, προσευχόμενος αδιάλειπτα και κηρύττων το Ευαγγέλιο της βασιλείας με όλες τις δυνάμεις του ενεργώντας με θυσία, η οποία αποσκοπεί στην αναγέννηση του συνανθρώπου και στην δόξα του Θεού, δεν αμαρτάνει. Όποιος τώρα αμαρτάνει δεν εγνώρισεν τον Χριστό και ψεύδεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτοί που αμαρτάνουν είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό με τα λόγια τους ενώ τα έργα τους απέχουν από το θέλημα του Θεού. Να αποφεύγουμε τους ανθρώπους που ο Θεός τους είναι στον ουρανό και δεν εννοούν ότι μέσα τους αναπτύσσεται με τους καρπούς, τα χαρίσματα και τα σημεία του Αγίου Πνεύματος, σε σημείο να θέλουν να φτάσουν στο σημείο να γίνουν εικόνα του Θεού του αοράτου. Αυτοί που αμαρτάνουν λένε ψέματα ότι αγαπούν τον Θεό και είναι σίγουρο ότι δεν γνωρίζουν αυτόν. Μη γένοιτο να πέσουμε στην παγίδα να λέμε με τα χείλη μας ότι πιστεύουμε στον Θεό και από εγωισμό να φανερώνουμε παντού ότι τον αγαπάμε ενώ στην πραγματικότητα απέχουμε από τις εντολές του και από τις πνευματικές δραστηριότητες στις οποίες αυτός παρότρυνε τους μαθητές του και κατόπιν όλους τους πιστεύσαντες ανθρώπους που θέλησαν να τον ακολουθήσουν. Αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

«7. Τεκνία, ας μη σας πλανά μηδείς· όστις πράττει την δικαιοσύνην είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος·

8. όστις πράττει την αμαρτίαν είναι εκ του διαβόλου, διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Διά τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, διά να καταστρέψη τα έργα του διαβόλου».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα. Μάλιστα ο δίκαιος μόλις σώζεται. Τελευταία η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ του Θεού προσφέρει. Όποιος έχει την δικαιοσύνη βρίσκεται γύρω από τον θρόνο του Θεού, βλέπει τον Θεό. Όποιος δεν έχει την δικαιοσύνη του Θεού είναι όργανο του διαβόλου και αν παρουσιάζει αρετές είναι σίγουρα στηριγμένες στην αμαρτία (υποκρίνεται). Μη γένοιτο να λέμε ότι είμεθα τέκνα του Θεού και να μην έχουμε την δικαιοσύνη αυτού. Αν δεν έχεις άνθρωπε την δικαιοσύνη του Θεού η οποία προέρχεται εκ του Πνεύματος του Αγίου, πώς είναι δυνατόν να έχεις την ειρήνη του Χριστού και πώς είναι δυνατόν να έχεις την κορωνίδα όλων που είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα; Αποκλείεται άνθρωπε να έχεις Θεό αν δεν έχεις έστω την δικαιοσύνη, η οποία πηγάζει στη ζωή μας και ενεργεί διά Πνεύματος Αγίου. Πόσο μάλλον να συλλάβεις άνθρωπε την μέγιστη όλων αρετή που είναι η ταπείνωση. Φύσει αδύνατον!

Αν θέλουμε να μην είμεθα όργανα του διαβόλου, ας ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε στην καθημερινότητά μας την δικαιοσύνη του Θεού. Εύχομαι όλοι να συλλάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού ώστε να γίνουμε δίκαιοι. Κατόπιν να ανεβούμε την πνευματική σκάλα που είναι η ειρήνη του Χριστού, η αγάπη του Πατέρα και τελευταία η ταπείνωση όπου εκεί είναι ο θρόνος του Θεού. Μόνο με τα στοιχεία αυτά θα συμβασιλεύσουμε εις το διηνεκές μετά του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

«9. Πας όστις εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτώ· και δεν δύναται να αμαρτάνη, διότι εγεννήθη εκ του Θεού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός που εγεννήθη εκ του Θεού είναι αυτός ο οποίος μετανόησε ειλικρινά, εισήλθε διά της μελέτης του Λόγου του Θεού στα βάθη του Θεού, μερίμνησε σε λεπτομέρεια ώστε να αποτινάξει από μέσα του την εωσφορική αμαρτία και γενικότερα την αμαρτία, η οποία αναπτύσσεται από το σύστημα του κόσμου. Αυτός που εγεννήθη υπό του Θεού δεν ζει πλέον στον κόσμο, αλλά ζει στο αγιαστήριο μαζί με τον Θεό. Μάλιστα εκεί προσεύχεται να πραγματοποιηθούν οι επαγγελίες εκείνες που θα ιδρύσουν την βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, ο τρόπος να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα φανερώσουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας διά της ζωής τους, οι οποίοι σήμερα ακούν την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και καλλιεργούνται διά Πνεύματος Αγίου ώστε να γίνουν οι αρχηγοί του στρατεύματος του Θεού. Αυτός που εγεννήθη υπό του Θεού νέκρωσε την σάρκα του στο να υπηρετεί την αμαρτία, τον διάβολο και αυτό το κατάφερε διά Πνεύματος Αγίου. Χρειάζεται αγώνας να γεννηθούμε εκ του Θεού, ώστε να εναποθέσει μέσα μας αυτός ο Θεός το σπέρμα το δικό του, το οποίο αυτάγαθα πλέον θα μεγαλώνει στον αιώνα τον άπαντα, συμπορευόμενοι αιώνια μετά του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος της Φωνής Θεού και θα πρέπει να καταβάλλουμε μία ειλικρινή προσπάθεια να γεννηθούμε εκ του Θεού και το σπέρμα του να αυξάνει αιώνια μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

«11. Διότι αύτη είναι η παραγγελία, την οποίαν ηκούσατε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους·».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να αγαπούμε αλλήλους χρειάζονται θυσίες. Πρώτη θυσία, γίνεσαι υπηρέτης του αδελφού. Δεύτερη, χρειάζεται θυσία στον οικονομικό τομέα, διότι εργάζεσαι πλέον για το γενικό συμφέρον και όχι για το προσωπικό. Αυτά αποτελούν τα εμπόδια εκείνα που δεν μας επιτρέπουν σήμερα να δείξουμε αγάπη. Έτσι η επαγγελία να έχουμε αγάπη σε σημείο να γίνουμε ένα με τον Θεό και τον αδελφό να μην δύναται να λάβει χώρα στη ζωή μας. Όμως ξεκινάμε να δίνουμε αγάπη στα μέτρα που μπορούμε και σιγά–σιγά φτάνουμε στο σημείο να μπορούμε να θυσιάσουμε ότι χρειαστεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του ανθρώπου. Χρειάζεται να βρεθεί αγαθός άνθρωπος για να εκπληρώσει τους δύο στόχους αυτούς που θέτει ο Θεός. Ο οποίος άνθρωπος πιστεύει στον Χριστό και αγαπά αυτόν με όλα τα εξ όλης και θέλει να τον ακολουθήσει τον Πατέρα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρίσκεται. Εξάλλου η εξάπλωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν φανερώσουμε αγάπη. Ο Κύριος τόνισε, ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

«12. ουχί καθώς ο Κάϊν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού· και διά τι έσφαξεν αυτόν; διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν ο Κύριος ρώτησε τον Κάιν, Κάιν που είναι ο αδελφός σου; Ο Κάιν απάντησε, τι φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ; Αυτό αποδεικνύει την εμπάθεια που έτρεφε για τον αδελφό του. Αυτή η εμπάθεια εμπεριέχει την ζήλια, αυτή η ζήλια τον ώθησε να τον σκοτώσει. Θα πρέπει αν θέλουμε να έχουμε την αγάπη του Θεού στη ζωή μας να γίνουμε φύλακες του αδελφού μας και να μην μας διακατέχει το πνεύμα ότι δεν με νοιάζει κανείς γύρω μου πλην εμού. Αν έχουμε το πνεύμα του Κάιν θα διωχθούμε υπό του Θεού, διότι ο Θεός αγάπη εστί. Αν όμως νιώθουμε αγάπη ως προς τον Θεό και τον αδελφό, αυτόματα γινόμεθα φύλακες στη ζωή του αδελφού μας και το πιο σημαντικό όπλο που παρουσιάζει η αγάπη είναι ότι δεν τον κρίνουμε τον αδελφό. Μάλιστα τον δεχόμεθα όπως είναι. Εύχομαι να νιώσουμε αυτή την αγάπη για τον συνάνθρωπο, διότι ο Θεός την νιώθει για εμάς και την εκδηλώνει στη ζωή μας με κάθε ευκαιρία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

«13. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισή.

14. Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς· όστις δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εν τω θανάτω.

15. Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού είναι ανθρωποκτόνος· και εξεύρετε ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωήν αιώνιον μένουσαν εν εαυτώ».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι δυνατόν άνθρωπε να θέλεις να υπηρετήσεις τον Θεό και να σε υπηρετήσει και ο Θεός, αν δεν εννοείς την κλήσιν που έλαβες διά Πνεύματος Αγίου ώστε να έχεις την αγάπη εκείνη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό; Πόσο μάλλον αν δεν έχουμε την αγάπη για τον αδελφό μας, τον οποίον έστειλε ο Θεός να συνταξιδέψουμε μαζί στον δρόμο που μας οδηγεί στην αιώνια, άφθαρτη ζωή διά του αγιασμού. Φύσει αδύνατον να φτάσουμε το κατ’ εικόνα και ομοίωση αν δεν έχουμε την ανυπόκριτη αγάπη. Όποιος μισεί τον αδελφό είναι ανθρωποκτόνος και τον φονεύει τον αδελφό του μέρα και νύχτα με την αδιάλειπτη κρίση, κατάκριση και καταλαλιά. Να γνωρίζουμε ότι δεν σκοτώνουμε κάποιον μόνο με ένα όπλο αλλά και με τα λόγια μας. Γι’ αυτό χρειάζεται να εννοήσουμε ότι η αγάπη θα πρέπει να αυξάνει συνέχεια στη ζωή μας ως προς τον Θεό και ως προς τον αδελφό και ο τρόπος είναι μελέτη, προσευχή, κήρυγμα, εφαρμογή. Για τον αδελφό η αγάπη μας να μεγαλώνει συνέχεια ως εξής: Το περίσσευμα του ενός εις το υστέρημα του άλλου. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί το ίνα εν ώσιν το οποίο είναι ευαγγελική απαίτηση του Θεού. Και είναι απαίτηση του Θεού διότι αυτός ο Θεός δεν ευλογεί ατομικές βασιλείες, αλλά συνολικές, οι οποίες γίνονται μετέπειτα γενικές αποτελούμενες από έθνη. Όλοι γνωρίζουμε το όπου δύο και τρεις συνηγμένοι εν το εμόν όνομα εν τω μέσω αυτών ζει, κινείται και αναπτύσσεται ο Θεός. Αν κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού και δεν αποκτούμε φίλους και αδελφούς θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά ώστε να το αλλάξουμε. Εύχομαι όλοι να γίνουμε σκεύη εκλογής και να επιτελέσουμε θεάρεστο έργο πνευματικό το οποίο να μείνει εις τον αιώνα τον άπαντα, ώστε Θεός και άνθρωπος να μαρτυρούν για την αγάπη, την αληθινή αγάπη που επιδείξαμε, η οποία εμπεριέχει την θυσία, λαμβάνοντας το κάλεσμα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 19

«16. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε· και ημείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλλωμεν τας ψυχάς ημών.

17. Όστις όμως έχη τον βίον του κόσμου και θεωρή τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρείαν και κλείση τα σπλάγχνα αυτού απ' αυτού, πως η αγάπη του Θεού μένει εν αυτώ;

18. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον μηδέ με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθειαν.

19. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας, και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν χρειάζεται να βάλουμε την ψυχή μας, τη ζωή μας για κανέναν άνθρωπο, μπορούμε όμως σε εκείνον που γίνεται αιτία και φέρνει αδερφούς στο να ποιούν το θέλημα του Θεού στην Φωνή Θεού, να θέτουμε από το περίσσευμα ή το υστέρημα πολλές φορές υλικά αγαθά ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του, διότι η εξάπλωση γίνεται με το να χρησιμοποιούμε τα χρήματα που έχουμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ο Κύριος τόνισε, κάνετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Δεν θέλει ο Θεός να αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο που εργάζεται έργο σωτηρίας με τα λόγια μόνο, αλλά και με τα έργα αγάπης τα οποία αποβλέπουν στο να εκπληρώνεται το γενικό συμφέρον. Όταν το εννοήσουμε αυτό τότε θα αγαπούμε τον αδερφό που έγινε αιτία να γνωρίσουμε τον Θεό όχι με τα λόγια αλλά με τα έργα που πηγάζουν μέσα από την θυσία. Εύχομαι ο Κύριος να στείλει τους εργάτες εκείνους οι οποίοι θα ενισχύσουν την Φωνή Θεού υλικά ώστε να φτάσει στο σημείο να φέρει την αποστολή της εις πέρας. Όλοι μπορούμε να μετέχουμε της δόξης του Αγίου Θεού, με σκοπό και στόχο να επανέλθουμε στη ζωή την αιώνια, στην άφθαρτη ζωή διά της θυσίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 22

«20. διότι εάν μας κατακρίνη η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλήτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα.

21. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνη, έχομεν παρρησίαν προς τον Θεόν,

22. και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρ' αυτού, διότι φυλάττομεν τας εντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η καρδιά είναι ευάλωτη στα ερεθίσματα που δέχεται από τον κόσμο. Η καρδιά ακούει καλύτερα από ότι ακούμε εμείς και αμέσως ανταποκρίνεται στα θετικά ή αρνητικά ερεθίσματα που δέχεται. Εδώ ο απ. Ιωάννης δεν εννοεί την καρδιά, διότι η καρδιά είναι ένα όργανο το οποίο παράγει ζωή και ο λόγος διότι προκαλεί την κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα, το οποίο εμπεριέχει τη ζωή. Ο απ. Ιωάννης εννοεί την συνείδηση του ανθρώπου η οποία δεν θα πρέπει να μας κατακρίνει. Ο λόγος που δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση {να μας κατακρίνει δηλαδή η συνείδηση (καρδία)} είναι το σύστημα του κόσμου, το οποίο δημιουργεί συνείδηση αυστηρή ως προς τους φίλους, τους αδελφούς, τους εχθρούς. Η αιτία που δημιουργείται η αυστηρή συνείδηση είναι τα λάθη που βλέπουμε στους συνανθρώπους αφού δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, με φυσική συνέπεια όταν και εμείς τα διαπράττουμε τα λάθη που βλέπουμε στους αδελφούς να ελεγχόμεθα αυστηρά. Το μέγα έλεος το χάρισε ο Κύριος άπλετο σε όλους μηδενός εξαιρουμένου και θα πρέπει να το δίνουμε όπου οι άνθρωποι το χρειάζονται. Όταν ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε και τα δικά μας λάθη αποκτούν έλεος υπό του Θεού. Γνωρίζουμε ότι με όποια κρίση κρίνουμε θα κριθούμε. Όταν λοιπόν γίνουμε έλεος, γίνουμε αγάπη η συνείδηση (καρδία) δεν θα μας κατακρίνει και θα έχουμε παρρησία στον Θεό στο να θέτουμε ενώπιόν του τα αιτήματά μας, τα οποία θα βρίσκουν ανταπόκριση συνέχεια. Ο χρόνος ανταπόκρισης ανήκει στην ιδιαιτέρα εξουσία του Αγίου Θεού. Ας γίνουμε έλεος, ας γίνουμε αγάπη, ας κάνουμε το θέλημα του Θεού και να είμεθα σίγουροι ότι θα απολαμβάνουμε καθ’ εκάστην ημέρα τον τριαδικό Θεό στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 24

«23. Και αύτη είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσωμεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς.

24. Και όστις φυλάττει τας εντολάς αυτού μένει εν αυτώ, και αυτός εν εκείνω. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του Πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έχουμε ακούσει όλοι για την αγάπη την εις αλλήλους, η οποία είναι το κλειδί ως προς την σωτηρία της ψυχής και του σώματος. Ο απόστολος Παύλος την αναφέρει υπερέχουσαν οδόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πλησιάσουμε τον Θεό, δόγματα κ.λ.π. Υπάρχει όμως μία οδός που φτάνεις άνθρωπε αμέσως στον θρόνο του Θεού και είναι η αγάπη. Οι πάντες μπορούν να φτάσουν στον θρόνο του Θεού μέσω αυτής ώστε να γνωρίσουν τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Άλλωστε η αγάπη είναι κατανοητή από όλους τους ανθρώπους και λαούς της γης ανεξαρτήτου δόγματος και πίστεως. Μερίμνησε εξ αρχής ο ίδιος ο Θεός ώστε όλοι να κατανοούν το θέλημά του, το οποίο να γίνεται αποδεκτό όταν κάνει την εμφάνισή του από τους ανθρώπους. Όσοι την έχουν την αγάπη έχουν τον Θεό. Απόφαση χρειάζεται και πάνω απ’ όλα καλή προαίρεση. Αυτή η οδός είναι η αγάπη, η οποία στρέφεται προς κάθε συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό μάλιστα εκδηλώνεται γραπτώς υπό του αποστόλου Παύλου και έχει ως εξής: 1. Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγεινα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.

2. Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μη έχω, είμαι ουδέν.

3. Και εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανείμω και εάν παραδώσω το σώμα μου διά να καυθώ, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

4. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται,

5. δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν,

6. δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν·

7. πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

8. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει· τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή.

9. Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν·

10. όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή.

11. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην· ότε όμως έγεινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου.

12. Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην.

13. Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη.

Εύχομαι να την εννοήσουμε όλοι ώστε να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο με λατρείες ή δοξασίες που δεν μας οδηγούν ποτέ στην αγάπη, στη ζωή.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

«1. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα πολλά πνεύματα τα δημιούργησε το ατομικό συμφέρον το οποίο γέμισε τον κόσμο εντάλματα ανθρώπων. Για να γνωρίσουμε τους ψευδοπροφήτες θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το οποίο αναπτύσσεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Γι’ αυτό επιμένω να μελετούμε όλοι τον Λόγο του Θεού, διαφορετικά θα είμεθα ευάλωτοι στο ψέμα και στα εντάλματα των ανθρώπων, τα οποία σήμερα δόξα τον Θεό με τον αγώνα που διεξάγουμε όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζουμε ποια είναι. Και μάλιστα έχουμε αποκαλύψει μέσα στις ομιλίες ή στις ερωταπαντήσεις τις οποίες στέλνουμε όπου υπάρχει κύκλος της Φωνής Θεού, αλλά έχουμε αναρτήσει και στο internet. Εκεί υπάρχουν πνευματικές ομιλίες και ερωταπαντήσεις και συγκεκριμένα στην σελίδα (http://foni-tom.blogspot.com/) που ο Θεός μας χάρισε, ώστε όλοι οι άνθρωποι αν θέλουν να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, τα εντάλματα των ανθρώπων και τους ψευδοπροφήτες.  Μελετώντας λοιπόν ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι όλα αυτά τα πνευματικά έργα της Φωνής Θεού, θα φρουρήσουν τους εαυτούς τους από τα εντάλματα και από τους ψευδοπροφήτες. Ακόμη θα πρέπει να φρουρήσουμε τους εαυτούς μας και από τους αγγέλους εκείνους που ενεργούν ως άγγελοι φωτός και μας οδηγούν μακριά από τον Θεό ενώ εμείς νομίζουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Ο τρόπος που δοκιμάζουμε παν πνεύμα είναι: Αφού γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού τότε μπορούμε αν αφήσουμε τον συνάνθρωπο-φίλο να μας ανοίξει την καρδιά του, να γνωρίσουμε τι διεργάζεται μέσα του. Κατόπιν με το πνεύμα του Θεού, με αγάπη ανυπόκριτη και καλή προαίρεση δική του θα τον βοηθήσουμε να αποτινάξει από μέσα του ότι δεν είναι του Θεού και να αναπτύξει το θέλημα του Θεού το οποίο θα τον ελευθερώσει, ενισχύσει, ζωοποιήσει, φωτίσει και θα σώσει την ψυχή και το σώμα του από την αμαρτία, από τον εωσφόρο και την στρατιά αυτού. Κατόπιν θα τον βοηθήσουμε τον πεσόντα αδελφό να φύγει από την φθορά, η οποία επιφέρει τον θάνατο, ο οποίος θάνατος σήμερα δυστυχώς έχει επικρατήσει συνειδητά πλέον στη ζωή των ανθρώπων, παραχώρηση του Θεού. Ο λόγος που το παραχωρεί ο Θεός είναι για να ιδρυθεί πρώτα η βασιλεία του διαβόλου εις όλον τον πλανήτη, όπου σήμερα αυτή υφίσταται, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν ότι ο διάβολος έχει την αμαρτία σαν πολίτευμα, έχει την ασθένεια, έχει τον διχασμό, έχει την κρίση και κατάκριση, έχει τους πολέμους, γενικότερα έχει το ψέμα κ.λ.π.

Αφού κάποιος εννοήσει τι λέμε, αν θέλει να ενωθεί με τον ζώντα Θεό πρέπει να γνωρίσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο δύναται να αποκαταστήσει την δαιμονισμένη κατάσταση και να επαναφέρει τη ζωή την αιώνια διά του Χριστού, χτίζοντας αυτή μέσα του και γύρω του. Το οποίο σήμερα Ευαγγέλιο κηρύττεται και ενεργεί στη ζωή την δική μας ώστε να λάβει χώρα ο αγιασμός. Ο τρόπος που ενεργεί και κηρύττεται σήμερα το Ευαγγέλιο της βασιλείας είναι διά της Φωνής του Θεού, η οποία υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Χριστού.

Εύχομαι εν όσο έχουμε καιρό να συλλάβουμε την αποκάλυψη την οποία ο Θεός φανέρωσε εις ημάς, ώστε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε πνευματικές ή υλικές να τείνουμε στον αγιασμό, ο οποίος αγιασμός είναι ευαγγελική απαίτηση του Θεού και αυτό διότι αναπτύσσει μέσα μας το δέντρο της ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

«2. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού·

3. και παν πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δεν είναι εκ του Θεού· και τούτο είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, το οποίον ηκούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι πολλοί άνθρωποι που λόγω της ημιμάθειας ή της άγνοιας που τους διακατέχει, κηρύττουν ότι ο Χριστός ήλθε σαν πνεύμα και όχι σαν άνθρωπος. Χρειάζεται προσοχή, διότι αν υιοθετήσουμε ότι ήρθε σαν πνεύμα αυτό δεν μας ωθεί στο να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και ομοίωση και είναι καθαρά το πνεύμα του αντιχρίστου όπως και ο απόστολος, ο ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης αναφέρει στους στίχους αυτούς. Όταν όμως υιοθετήσουμε και πιστέψουμε την αλήθεια που είναι ότι γεννήθηκε διά Πνεύματος Αγίου, άνθρωπος, υπό της αεί Παρθένου Μαρίας, κατόπιν μεγάλωσε σαν άνθρωπος, αγωνίστηκε σαν άνθρωπος, εκπαιδεύτηκε, κήρυξε, διώχθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και φανερώθηκε στο ανώγειο ενώπιον των μαθητών, αυτό θα μας ωφελήσει. Μάλιστα ο απόστολος Θωμάς λόγω του ότι την πρώτη φορά της εμφάνισης του Κυρίου στο ανώγειο έτυχε να απουσιάζει, ο Κύριος δεν τον άφησε με αναπάντητα ερωτήματα αλλά έκανε πάλι την εμφάνισή του και τον κάλεσε να τον αγγίξει, λέγοντάς του μετέπειτα αφού τον ψηλάφισε, Θωμά μην γίνου άπιστος αλλά πιστός. Ο Θωμάς τότε φώναξε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Κύριος του απάντησε, Θωμά, μακάριοι όσοι δεν με είδαν και επίστευσαν. Εμείς ανήκουμε στον μακαρισμό αυτόν σήμερα και πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Κύριος ήλθε εν σαρκί.

Ανέφερα πιο πάνω ότι όσοι πιστεύουν ότι ήλθε σαν πνεύμα δεν θα μπορέσουν να φτάσουν το κατ’ εικόνα και ομοίωση και ο λόγος είναι διότι όταν πιστεύεις τον Θεό μόνο σαν πνεύμα ή σαν άγγελο, τότε δικαιολογείς τον εαυτό σου ότι δεν μπορείς να κάνεις το θέλημά του διότι το πνεύμα δεν έχει σάρκα. Όταν όμως δεχτείς ότι ήρθε εν σαρκί το οποίο είναι το μόνο σίγουρο, παίρνεις θάρρος και μπορείς αυτό που έκανε ο Κύριος να το φέρεις με αγώνα και εσύ άνθρωπε στη ζωή σου. Ο ίδιος φανέρωσε πως, ότι εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε να ποιήσετε και περισσότερα τούτων δύνασθε. Εξάλλου η ιστορία του ανθρωπίνου γένους δεν αναιρεί τα πρόσωπα τα οποία επιτέλεσαν και έγραψαν με τη ζωή τους ιστορία. Ακόμη το ότι ο Κύριος ήλθε εν σαρκί το αποδεικνύουν χιλιάδες γεγονότα. Αν κάποιος τώρα παρόλα αυτά επιμένει ότι ο Κύριος ήλθε εν πνεύματι μόνο και όχι εν σαρκί, δεν έχει παρά να εντάξει το θέλημα του Θεού στη ζωή του και να είναι σίγουρος ότι θα γνωρίσει τον Θεό, ο οποίος ήλθε εν σαρκί. Μάλιστα αναστήθηκε ο Κύριος και σήμερα ζει. Πολλοί λένε ότι πήγε στον ουρανό, λες και η γη πατάει κάπου και δεν είναι ουράνιο σώμα. Σε ποιον ουρανό είναι; Ο Κύριος αδέλφια μου είναι δίπλα μας. Ο απόστολος Παύλος φανερώνει ότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα, απλώς ο Κύριος σήμερα είναι στα δεξιά του Πατρός (αγαθός χώρος) και μένει εκεί μέχρι οι άνθρωποι να τον ζητήσουν με τη ζωή τους και με τα έργα αγάπης. Ο Κύριος να γνωρίζουμε ότι είναι ταπεινός. Αυτό σημαίνει πως όταν τον κατηγορείς δεν επιδιώκει εκδίκηση και δεν ανταποδίδει, συνεχίζει να ευλογεί και να βρέχει για δικαίους και αδίκους. Όταν τον επαινείς ή τον δοξάζεις με τα λόγια δεν καυχάται και δεν επηρεάζεται, ώστε να αποκτήσει εωσφορικό εγωισμό. Μόνο σε μια περίπτωση ο Κύριος ενώνεται με τον άνθρωπο. Αυτή είναι όταν κάνει το θέλημά του το οποίο είναι αλήθεια και το οποίο στρέφεται για την δόξα του Πατέρα και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, έτσι συνεργάζεται με τον άνθρωπο και συγκατοικεί με αυτόν στον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο Αμήν.

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

«4. Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω.

5. Αυτοί εκ του κόσμου είναι· διά τούτο εκ του κόσμου λαλούσι και ο κόσμος αυτούς ακούει.

6. Ημείς εκ του Θεού είμεθα· όστις γνωρίζει τον Θεόν ακούει ημάς· όστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχοι 4 – 5: Για να νικήσουμε τον κόσμο (αμαρτία) και την λογική αυτού χρειάζεται αγώνας πνευματικός. Ξεκινάμε με το να σπουδάζουμε σήμερα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε ο καθένας τα δρώμενα του Λόγου του Θεού. Ο τρόπος είναι να μελετάμε τον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη). Κατόπιν αναπτύσσουμε δραστηριότητα πνευματική, ομολογούμε το θέλημα του Αγίου Θεού όπου μας δέχονται. Τελευταία εισερχόμεθα στο αγιαστήριο, όπου εκεί ενωνόμεθα με το πνεύμα του Θεού. Μένουμε στις αρχές αυτές μέχρι να έρθει η στιγμή όπου δεν θα έχουμε καμία ανάγκη και καμία συνεργασία σε κανέναν τομέα με το σύστημα του κόσμου στον υλικό ή στον πνευματικό τομέα (αμαρτία = η λογική αυτού), η οποία κινείται και αναπτύσσεται σήμερα πάνω σε συγκεκριμένα στερεότυπα, συμφέροντα και εωσφορικούς εγωισμούς κ.λ.π. Όταν δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή με το σύστημα του κόσμου τότε νικήσαμε τον κόσμο. Φαίνεται δύσκολο αλλά γίνεται. Όταν κάποιος αγαπά τον Θεό θα βρει τον τρόπο να ενωθεί με τον ζώντα Θεό. Η αγάπη ως προς τον Θεό Πατέρα βρίσκει και επινοεί τους τρόπους εκείνους που χρειαζόμεθα να φύγουμε από τον κόσμο, την αμαρτία και τον τρόπο που αναπτύσσεται. Κατόπιν ο Θεός θα μεριμνά για τα απαραίτητα τα οποία θα έχουμε ανάγκη, με σκοπό να εργάζεται ο άνθρωπος του Θεού που νίκησε τον κόσμο ελεύθερος πλέον για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του ανθρώπου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα μας και να είμεθα σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Αμήν.

Στίχος 6: Μην απορούμε όταν οι άνθρωποι δεν ακούν το θέλημα του Θεού. Εμείς θα συνεχίσουμε τον προσωπικό αγώνα και ο Κύριος θα στείλει κοντά μας εκείνα τα τέκνα, τα δικά του παιδιά τα οποία θα ακούσουν την (Φωνή Θεού), η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στον αγιασμό, στη ζωή την άφθαρτη, ώστε όλοι μαζί μέσα από τα στοιχεία της ευγενούς άμιλλας, την ενότητα του πνεύματος, την αγάπη την ανυπόκριτη να δημιουργήσουμε τον λαό του Θεού τον οποίον ο Κύριος θα παραλάβει όταν έλθει η μέρα της δευτέρας έλευσής του. Αυτή είναι η αποστολή μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα τείνουμε με όλες τις δυνάμεις που σήμερα διαθέτουμε πνευματικές ή υλικές, οι οποίες στο μέλλον θα γίνουν άπειρες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 21

«7. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας όστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν.

8. Όστις δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη.

9. Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι' αυτού.

10. Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.

11. Αγαπητοί επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους.

12. Τον Θεόν ουδείς είδε πώποτε· εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν.

13. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτώ μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς.

14. Και ημείς είδομεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου.

15. Όστις ομολογήση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτώ και αυτός εν τω Θεώ.

16. Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς. Ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ.

17. Εν τούτω είναι τετελειωμένη η αγάπη μεθ' ημών, διά να έχωμεν παρρησίαν εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και ημείς είμεθα εν τω κόσμω τούτω.

18. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη.

19. Ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.

20. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά;

21. Και ταύτην την εντολήν έχομεν απ' αυτού, όστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν θέλουμε πολύ Θεό στη ζωή μας χρειάζεται να αναπτύξουμε την αγάπη ως προς τον Θεό και ως προς τον αδελφό. Η πραγματική αγάπη είναι πάντοτε συνυφασμένη με την προσφορά πρώτα την πνευματική που είναι η μεγαλύτερη αγάπη και ο λόγος διότι όταν μάθεις τον συνάνθρωπο να σκέφτεται εν Θεώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα να σου το ανταποδώσει. Διότι αυτός ο άνθρωπος που μαθήτευσε τα του Θεού δύναται και μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα χωρίς κατ’ ελάχιστον να χάσει την ειρήνη του. Και δεύτερον η αγάπη εκδηλώνεται με την προσφορά την υλική. Η αγάπη ακόμα είναι συνυφασμένη και με την θυσία πάνω στον πνευματικό και υλικό τομέα. Όταν αγαπάς κάνεις τα πάντα για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση του συνανθρώπου σου. Η οποία δόξα του Θεού πάντα περνά μέσα από την πρόοδο του αδελφού. Η αληθινή αγάπη ομοιάζει με δέντρο ζωής. Όσο μεγαλώνει το δέντρο αγάπη τόσο περισσότερη ζωή μπορεί να χαρίσει σε όσους την έχουν ανάγκη την αγάπη, τη ζωή. Η αγάπη είναι υπερέχουσα οδός η οποία σε απαλλάσσει από δόγματα, θρησκείες, εντάλματα κ.λ.π. Εύχομαι να την εννοήσουν όλα τα παιδιά που εργάζονται σήμερα στην Φωνή Θεού και αυτά που στο μέλλον θα έρθουν, ώστε μέσω αυτής της αγάπης να πετύχουν το ίνα εν ώσιν και να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των επαγγελιών. Κάποτε ένας βασιλιάς είχε τρεις προβληματισμούς. Ο πρώτος ήταν ποιο είναι το πιο σπουδαίο πρόσωπο σε αυτό τον κόσμο. Ο δεύτερος, ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Ο τρίτος, πότε είναι ο πιο σημαντικός χρόνος για να κάνεις κάτι. Δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις. Έτσι άφησε τον θρόνο, βγήκε από το παλάτι με ενδυμασία πολίτη και περπατούσε στην πόλη. Την νύχτα προσφέρθηκε κάποιος χωρίς να ξέρει ότι είναι ο βασιλιάς να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και το πρωί θα συνέχιζε τον δρόμο του. Πριν κοιμηθούν κάποιος χτυπούσε την πόρτα βιαστικά και ζητούσε βοήθεια. Ο άνθρωπος που είχε το σπίτι ανοίγει την πόρτα, βλέπει κάποιον που ήταν χτυπημένος και έτρεχαν αίματα. Του λέει, τι συμβαίνει; Κάποιοι με χτύπησαν του απαντάει και με ψάχνουν για να με σκοτώσουν. Αυτός με το σπίτι τον έκρυψε αμέσως. Μόλις έφτασαν αυτοί που τον κυνηγούσαν ρώτησαν τον νοικοκύρη μήπως είδε κάποιον που έρχονταν προς το σπίτι. Ο οικοδεσπότης απάντησε, όχι. Όταν έφυγαν αυτοί που τον κυνηγούσαν τότε ο οικοδεσπότης φώναξε τον άνθρωπο και του είπε ότι έφυγαν. Αυτός ευχαρίστησε τον οικοδεσπότη και έφυγε. Ο βασιλιάς βλέποντας όλα αυτά απόρησε και ρώτησε γιατί έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο για έναν άγνωστο. Ο σπιτονοικοκύρης του απάντησε, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πρόσωπο σ’ αυτόν τον κόσμο για μένα είναι αυτό που χρειάζεται βοήθεια. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να την προσφέρεις την ώρα που την χρειάζεται και ο πιο σημαντικός χρόνος να κάνεις κάτι σημαντικό είναι η στιγμή που συμβαίνει το γεγονός.

Αγάπη, αγάπη, αγάπη στην αρχή στα μέτρα που μπορούμε και σιγά-σιγά θα μεγαλώσει σε σημείο να είμεθα αγάπη. Κατόπιν αφού γίνουμε αγάπη θα είμεθα κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Ας ξαναδιαβάσουμε όλοι τους στίχους αυτούς με προσοχή, είναι γραμμένοι διά Πνεύματος Αγίου και είναι μοναδικοί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 1

«1. Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εμείς όλοι που ανήκουμε στην Φωνή Θεού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός (που σημαίνει σωτήρας και δεν υπάρχει σωτηρία άλλη πλην της διδασκαλίας του, πλην αυτού), άρα εκ του Θεού γεννηθήκαμε και αγαπάμε και τον γεννήσαντα και τον γεννηθέντα αλλά και τον αδελφό. Τώρα μένει να το αποδείξουμε με το να πιστέψουμε και να φρουρήσουμε διά της εφαρμογής του Λόγου του Θεού, διά του θελήματος του Θεού το οποίο αναπτύσσεται στον Λόγο του Θεού, την ψυχή και το σώμα το δικό μας και του αδελφού μας που ο Θεός έστειλε στη ζωή μας. Πρέπει να γίνουμε όπως ο Κύριος στην υπακοή που είχε ως προς τον Πατέρα και Σαμαρείτες ως προς την αγάπη προς τον πλησίον. Πλησίον στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτός που έρχεται και σου ζητά βοήθεια. Στην Καινή είναι αυτός που αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται και τρέχουμε εμείς, όπως τρέχει η πυροσβεστική στην φωτιά για να την σβήσει όταν την αντιλαμβάνεται, αυτό έκανε ο καλός Σαμαρείτης. Με τα έργα φανερώνουμε ότι πιστεύουμε στον Πατέρα Θεό, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

«2. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τας εντολάς αυτού φυλάττωμεν.

3. Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν αγαπάμε τον Θεό τηρούμε τις εντολές του. Η βασικότερη είναι να αγαπάμε τον αδελφό και ο λόγος διότι ο Θεός προτρέπει στην ενότητα μεταξύ μας γνωρίζοντας ότι μόνο έτσι επιτυγχάνεται και αναπτύσσεται η αγάπη, η οποία κατόπιν δημιουργεί έργα τα οποία μένουν στον διηνεκές. Εξάλλου ο Θεός δημιούργησε με άπειρη αγάπη όλο τον κτιστό και άκτιστο κόσμο. Με τόση μεγάλη αγάπη δημιούργησε όπου μετέδωσε εκτός από εκατομμύρια ιδιότητες στον άνθρωπο, την λογική και την άφθαρτη ζωή, την οποίαν αυτός μόνο είχε. Μετέπειτα η αγάπη του ανθρώπου ως προς τον Θεό χάθηκε και χάθηκε και η αγάπη μεταξύ των δημιουργημάτων. Έτσι καταλήξαμε να χάσουμε εκατομμύρια ιδιότητες αλλά και την μέγιστη όλων τη ζωή. Η Φωνή Θεού απεφάσισε με την δύναμη του Θεού να βάλει το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια των Ελλήνων και μετέπειτα σε όλον τον κόσμο με την άδεια, με τη σοφία και με την δύναμη του Αγίου Θεού. Ώστε να έλθουν στον άνθρωπο πάλι οι ιδιότητες, να έλθει πάλι η ζωή η άφθαρτη. Μπορεί σήμερα να είμεθα αδύνατοι όμως ο Θεός παραγγέλλει: Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον· διότι ο Πατήρ σας ηυδόκησε να σας δώση την βασιλείαν. Στην Αποκάλυψη αναφέρει και πιστεύω ότι γράφθηκε για μας τα εξής: Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον· Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, όστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει·

Εξεύρω τα έργα σου· ιδού, έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν· διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομά μου.

Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα.

Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.

Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.

Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέον.

Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.

Ας εργαστούμε να φέρουμε τον Θεό και τον αδελφό στη ζωή μας πάλι, ώστε να αποκτήσουμε όλες τις ιδιότητες που ο Πατέρας μας μετέδωσε εξ αρχής με κορωνίδα την λογική του Θεού, την αγάπη και τη ζωή, τη ζωή την άφθαρτη. Ακούγονται βαριές οι εντολές του Θεού όταν έχουμε άγνοια, όταν όμως γνωρίσουμε τον Θεό είναι πανεύκολες. Πιστέψτε το, γίνεται να τις βάλουμε στη ζωή μας και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αγάπη σημαίνει αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις στο να κάνω το θέλημα του Θεού και αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πρόοδο του αδελφού. Η σωτηρία μας εξαρτάται από την αναγέννηση του αδελφού. Μέχρι να το πετύχουμε να είμεθα ενωμένοι. Μία παροιμία λέει ότι κάποτε ήθελαν χειμώνα να ταξιδέψουν 10 σκαντζόχοιροι. Είπαν στην αρχή να είναι πολύ κοντά για να μην κρυώνουν όμως το ένα κάρφωνε το άλλο όταν ήταν πολύ κοντά. Έτσι απομακρύνθηκαν πολύ. Αυτό όμως τα έκανε να κρυώνουν. Αφού προσπάθησαν αρκετά βρήκαν τελικά την χρυσή τομή, ώστε να μην κρυώνουν και να μην καρφώνει το ένα το άλλο. Έτσι και εμείς, μέχρι να πετύχουμε να είμεθα ενωμένοι και μέχρι να εξασφαλίσουμε τον κοινό στόχο, να περπατάμε με σοφία, ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά μέχρι να βρούμε την χρυσή τομή η οποία διέπεται από σοφία Θεού και από αγάπη Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

«4. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον· και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών.

5. Τις είναι ο νικών τον κόσμον ειμή ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο κόσμος μοιάζει με ένα σπίτι που το αγοράσαμε στα 20 χρόνια της ζωής μας και μέχρι τα 50 του βάζουμε μέσα από το σύστημα του κόσμου κάθε μέρα πράγματα υλικά σε σημείο να μην χωράμε εμείς οι ίδιοι. Όταν δεν προσέχουμε γεμίζουμε το μυαλό μας με εντάλματα ανθρώπων.

Όταν τώρα ένας άνθρωπος μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό, θα γεννηθεί υπό του Θεού. Κατόπιν με την σοφία του Θεού αρχίζει να πετά από το μυαλό του σιγά-σιγά πολλά που δεν χρειάζονται. Μετά το άδειασμα ο άνθρωπος του Θεού στο ίδιο σπίτι κινείται ελεύθερα. Αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό νικά τον κόσμο, διότι πλέον δεν του χρειάζεται τίποτα που να έχει ο κόσμος και να το θεωρεί απαραίτητο. Αν πιστέψουμε στον Χριστό θα μας δείξει τι είναι απαραίτητο στη ζωή μας και αυτά θα κρατήσουμε. Ας μετανοήσουμε, ας πιστέψουμε στον Χριστό ώστε να γεμίσουμε το σπίτι μας, το μυαλό μας με πνεύμα Θεού και να ξέρουμε ότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Με το πνεύμα του Θεού θα νικήσουμε τον κόσμο. Όποιος λοιπόν κατορθώσει να μην χρειάζεται τίποτα από τον κόσμο τότε νίκησε αυτόν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 6

«6. Ούτος είναι ο ελθών δι' ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ύδατος και αίματος εννοεί τον άνθρωπο. Από άνθρωπο γεννήθηκε ο Χριστός και είναι ομοιοπαθής με ημάς. Το πνεύμα που έχουμε φανερώνει αν είμεθα του Θεού. Όταν έχουμε το πνεύμα του Θεού έχουμε αγάπη, έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη, έχουμε ταπείνωση. Τελευταία έχουμε ζωή γεμάτη ποιότητα και ποσότητα. Το πνεύμα του Θεού είναι αλήθεια, η οποία αλήθεια ελευθερώνει ημάς όταν εισέλθει μέσα μας. Κατόπιν η αλήθεια αυτή φανερώνεται και σε όσους είναι γύρω μας. Μάλιστα όταν έχουμε το πνεύμα του Θεού αυτό μαρτυρεί μέσα μας με τρόπο μυστήριο και ανεκλάλητο ότι ο Θεός συμπορεύεται μαζί μας και ευλογεί τα έργα μας και τα λόγια μας. Εύχομαι όλοι να το νιώσουμε αυτό ώστε το πνεύμα του Θεού να μαρτυρεί για εμάς και σε όσους είναι γύρω μας. Κατόπιν ενωμένοι να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

«7. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα και ούτοι οι τρεις είναι έν·

8. και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτοί που είναι στον ουρανό ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο

Πνεύμα μαρτυρούν την παρουσία τους διά του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος είναι στη γη. Το ύδωρ, το αίμα και το πνεύμα μαρτυρούν το κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας, τα οποία έκαναν την παρουσία τους δημιουργώντας με το ύδωρ, με το αίμα και με το πνεύμα λογικά όντα (άνθρωπο). Εξάλλου ο Θεός δοξάζεται από τον άνθρωπο ως το πλέον λογικό και εξελίξιμο ον μέσα στην δημιουργία του και αντιδοξάζεται ο άνθρωπος διά του Θεού εκ του Αγίου Πνεύματος, το οποίο παρέχει στον άνθρωπο άπειρη σοφία, άπειρες ιδιότητες με κορυφή την αγάπη, την ειρήνη, την δικαιοσύνη, την ταπεινοφροσύνη, τη ζωή την αιώνια, την άφθαρτη.

Αυτά τα τρία συστατικά που υπάρχουν στον άνθρωπο μαρτυρούν την ενότητα, την σύμπνοια, την συνοχή της θεότητας. Αν και το κάθε συστατικό είναι διαφορετικό, όμως το ένα δεν γίνεται να απουσιάζει από τη ζωή του άλλου. Έτσι δημιουργούν λόγω της συνοχής ζωή, η οποία είναι γεμάτη λογική Θεού. Σε πλήρη συνοχή πρέπει να υπάρχουν. Ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και διέπονται από συνοχή, αν και έχουν διαφορετικό πρόσωπο και διαφορετική αποστολή. Έτσι και εμείς έχουμε διαφορετικό πρόσωπο, διαφορετική αποστολή όμως η αγάπη πρέπει να επιστατεί στη ζωή μας διά της σοφίας του Θεού. Γι’ αυτό ο Θεός απαιτεί την συνοχή και την επιδιώκει διά Πνεύματος Αγίου. Όταν εννοηθεί η ενότητα διά του Αγίου Πνεύματος θα γίνουμε κατ’ εικόνα και ομοίωση, θα ολοκληρώσουμε το θέλημα του Θεού το οποίο άφησε στα χέρια μας να το φέρουμε εις πέρας. Εάν αδιαφορήσουμε και υπάρχει έστω και ένα έξω από τη ζωή μας είναι φυσική συνέπεια να έρθει ο θάνατος. Το ύδωρ και το αίμα είναι πάντα μαζί μας από γεννήσεώς μας, αυτό που απουσιάζει ώστε να ολοκληρωθεί η υπόστασή μας είναι το πνεύμα του Θεού. Αν έχουμε αγάπη στον Θεό, ειλικρινή αγάπη ας το βάλουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, ώστε να επιστατεί σε εμάς και να ζωοποιεί την ψυχή μας και το σώμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 12

«9. Εάν δεχώμεθα την μαρτυρίαν των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλητέρα· διότι αύτη είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού.

10. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού.

11. Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού.

12. Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Πατέρας έκανε αισθητή την παρουσία του μία στον Ιορδάνη ποταμό όπου ο Κύριος πήγε να βαπτιστεί και δεύτερη φορά στο όρος Θαβώρ. Ο Ιωάννης βρίσκονταν και στις δύο περιπτώσεις παρών, άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά ότι ο Θεός, ο Πατέρας φανέρωσε, μαρτύρησε και ομολόγησε στους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθη. Και δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο από το οποίο ο άνθρωπος δύναται να ελευθερώσει τον εαυτόν του και να οδηγηθεί στην αιώνια, άφθαρτη ζωή. Αλλά και σήμερα ο Θεός μαρτυρά μέσα μας διά Πνεύματος Αγίου, διά του Παρακλήτου, διά του φωσφόρου ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να σωθούμε πλην του Χριστού και καμιά άλλη διδασκαλία δεν μπορεί να μας επαναφέρει στην χαμένη πατρίδα πλην της δικής του. Θα έρθει η μέρα όπου όλες οι επιστήμες του κόσμου και όλες οι θεωρίες των ανθρώπων θα καταλήξουν ότι τα λόγια του Χριστού χαίρουν απείρου κάλους σοφία και ενεργούν γονιδιακά στην ανοικοδόμηση του ναού του Θεού μέσα μας και γύρω μας, σε σημείο να καταργούν τον φυσικό θάνατο και να φέρνουν την ενότητα μεταξύ μας, να φέρνουν την αληθινή συνοχή μεταξύ μας. Και τελευταία να φέρνουν την σύμπνοια μεταξύ των λαών, ώστε να επιτευχθεί ο όρος, η ευαγγελική απαίτηση του Θεού που είναι να είμεθα ένα μεταξύ μας. Τα ερεθίσματα εκείνα που θα κάνουν την ανθρωπότητα να φτάσει στο σημείο διά το οποίο να συλλάβει τον λόγο διά τον οποίον δημιούργησε ο Θεός, είναι όταν εκτελεστούν και εννοηθούν η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ζώσα πίστη. Γενικότερα οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τελευταία τα σημεία. Μέχρι να γίνει αυτό, ο άνθρωπος δεν θα ζει την εν Θεώ ζωή αλλά θα διαπαιδαγωγείται. Εμείς όμως συλλάβαμε την αξία του Θεού στη ζωή μας και θα πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις να ενεργήσουμε ώστε να φέρουμε τον Θεό μέσα μας και κατόπιν διά του παραδείγματός μας να τον φέρουμε και γύρω μας. Αυτή είναι η αποστολή μας, να φέρουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Ας βάλουμε τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος στη ζωή μας ώστε να έχουμε αιώνια, άφθαρτη ζωή διότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει στη ζωή. Πίστη στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος και σύντομα θα γευθούμε τους καρπούς του Αγίου Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 15

«13. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.

14. Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς.

15. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια είτε μεταβαίνει από τη ζωή στη ζωή διά του καθαρισμού και του αγιασμού αποκτώντας ζώσα πίστη, είτε μεταβαίνει στη ζωή διά του θανάτου. Μάλιστα ότι ζητήσουμε θα το λάβουμε διότι κάνουμε το θέλημά του, εξεύρομεν δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλ' εάν τις ήναι θεοσεβής και κάμνη το θέλημα αυτού, τούτον ακούει. Αν θέλουμε να έχουμε παρρησία στον Θεό, δεν έχουμε παρά να προβούμε στις ενέργειες εκείνες που θα μας οδηγήσουν στο να κάνουμε το θέλημά του σήμερα εν όσο έχουμε καιρό. Υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο αναφέρει, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν. Ας τα πάρουμε ένα-ένα.

Αιτείτε και δοθήσεται. Τι να ζητήσουμε; Να ζητήσουμε να μας δώσει ο Πατέρας μας, ο Θεός διάθεση και χρόνο ώστε να εννοήσουμε το θέλημά του μελετώντας τον Λόγο του Θεού. Να εννοήσουμε την αποστολή μας γενικότερα έναντι του δημιουργού, έναντι των συνανθρώπων μας, έναντι της ίδιας της ζωής, την οποίαν σήμερα έχουμε και την έχουμε ως λογικά όντα (πολύ σημαντικό), τα οποία μπορούν να εξελιχθούν.

Ζητείτε και ευρήσετε. Τι να ζητήσουμε; Να ζητήσουμε μέσα στον Λόγο του Θεού από την έρευνα που θα διεξάγουμε, τι υπάρχει το οποίο μας χρειάζεται ώστε να το εντάξουμε στη ζωή μας. Όπως, μη κρίνετε ίνα μην κριθήτε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου ρώτησε ο Πέτρος, επτά; Ο Κύριος του απάντησε, εβδομηκοντάκις επτά. Υπάρχουν πολλά ερεθίσματα μέσα στον λόγο του Θεού τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα μας, ώστε να τον φτάσουμε στο πλήρωμα του Θεού.

Κρούετε και ανοιγήσεται. Αυτό σημαίνει να πάμε στο αγιαστήριο ώστε να εισέλθουμε στο αδιάλειπτο της προσευχής. Εκεί με υπομονή και επιμονή θα ανοίξουμε την πόρτα της ζωής ώστε να την γευόμεθα αιώνια. Αυτό το εύχομαι εις όλα τα παιδιά που το δέχονται και το πιστεύουν. Γένοιτο, γένοιτο αμην.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

«16. Εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχί θανάσιμον, θέλει ζητήσει και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχί θανασίμως. Είναι αμαρτία θανάσιμος· δεν λέγω περί εκείνης να παρακαλέση.

17. Πάσα αδικία είναι αμαρτία· και είναι αμαρτία ουχί θανάσιμος».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπάρχουν οι θανάσιμες και οι μη θανάσιμες αμαρτίες. Οι θανάσιμες είναι αυτές που καταστρέφουν την ψυχή και το σώμα. Οι μη θανάσιμες είναι αυτές που μας αποπροσανατολίζουν χωρίς να το εννοούμε από το θέλημα του Θεού. Ονομάζονται και μικρές αλώπεκες. Έχουμε μιλήσει γι’ αυτές και όλοι τις γνωρίζουμε. Όλες όμως οι αμαρτίες εξαφανίζονται με την ειλικρινή μετάνοια, κατόπιν μπορούμε να γίνουμε ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Οι θανάσιμες αμαρτίες είναι αυτές που γίνονται πάθη και εξαρτάται η ζωή μας από αυτές. Χρειάζεται προσοχή, διότι απ’ ότι νικάται τις σε αυτό γίνεται δούλος. Ο λόγος που είναι θανάσιμες είναι διότι χάνουμε την προσωπικότητά μας. Αυτός είναι ο λόγος που τις κάνει θανάσιμες π.χ. η μεγαλύτερη είναι η αδυναμία σε πρόσωπα κοντινά ή φιλικά κοσμικά. Η δεύτερη είναι ο εωσφορικός εγωισμός. Είναι πολλές. Πάντως όταν κάποιος έχει καλή προαίρεση θα τις νικήσει όλες. Χρειάζεται αγώνας, μελέτη, προσευχή και χρόνος. Όποιος συμμαχεί με Θεό ουδέποτε νικάται, πάντα νικάει. Ο απ. Παύλος έλεγε, βλέπω έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας. Αφού αγωνίστηκε, φώναζε από χαρά παντού, δεν ζω πλέον εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός. Το οποίο εύχομαι σε όλους τους αδελφούς, ώστε να έρθει γρήγορα η μέρα που θα το φωνάξουμε όλοι με την δύναμη του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμην.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 18

«18. Εξεύρομεν ότι πας ο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ' όστις εγεννήθη εκ του Θεού φυλάττει αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός ο αδερφός που δεν αμαρτάνει και έχει γεννηθεί υπό του Θεού είναι αυτός ο οποίος συνέχεια εντρυφεί πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού με ταπείνωση και σοφία Θεού, κάνοντας συνέχεια το θέλημά του στη ζωή του. Ακόμη αυτός που δεν αμαρτάνει είναι αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα. Εύχομαι να εννοήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές της αναμαρτησίας και να τείνουμε προς την επίτευξή της. Αυτά τα δύο στοιχεία μπορούν να μας κάνουν αγνούς, καθαρούς, αγίους χαρίζοντας μας ζώσα πίστη, πίστη η οποία ενεργεί διά του λόγου μας και διά της σκέψης μας, πίστη η οποία στρέφεται προς την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, πίστη η οποία ανασταίνει μέχρι και νεκρό. Γένοιτο, γένοιτο αμην.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

«19. Εξεύρομεν ότι εκ του Θεού είμεθα και ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται.

20. Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ξέρουμε ότι ο κόσμος εν τω πονηρώ κείται διότι και εμείς από τον κόσμο ερχόμεθα. Ο πνευματικός άνθρωπος τους πάντες ανακρίνει, υπ’ ουδενός ανακρίνεται και ο λόγος διότι έζησε στον κόσμο, ενώ ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτό που ζει σήμερα αυτός με τον Θεό. Έτσι γίνεται ανώτερος σε σοφία, ανώτερος στα πάντα διότι γνώρισε τον Θεό. Ξέρουμε ακόμη ότι εκ του Θεού είμεθα τώρα και ο λόγος διότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα μας και αυτό μαρτυρεί ότι ο Θεός μας αγαπά. Μέσα μας το νιώθουμε αυτό πρώτα και διά της εξάπλωσης και αποδοχής από τους ανθρώπους το βλέπουμε και γύρω μας, διότι οι άνθρωποι χαίρονται να είναι μαζί μας. Ξέρουμε ακόμη ότι ο Θεός μας έδωσε νόηση πάνω στο τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μην απολεστούμε και να καταφέρουμε να νικήσουμε την αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο. Αυτή την νόηση απέκτησαν τα παιδιά που υπηρετούν σήμερα την Φωνή Θεού, να ζήσουν αιώνια μετά του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 21

«21. Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων· αμήν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο σημερινός κόσμος γέμισε με είδωλα (υλικά αγαθά). Όταν αυτά χρησιμοποιούνται για προσωπικό όφελος και εξαρτάται η ζωή μας απ’ αυτά, τότε είμεθα μακριά από τον Θεό και κινδυνεύουμε να απολέσουμε την ψυχή και το σώμα μας. Ο λόγος διότι ο κόσμος που διέπεται και στηρίζεται στο υλικό στοιχείο (είδωλα), καθώς και στο σύστημά του έρχεται και παρέρχεται. Όταν όμως τα υλικά μας αγαθά, χρήματα κ.λ.π. τα χρησιμοποιούμε για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση των ανθρώπων, τότε θέτουμε την ύλη σε κατώτερο επίπεδο από το πνεύμα. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είμεθα ένα με τα είδωλα και ο λόγος διότι κάνουμε καλή χρήση του υλικού στοιχείου. Κακή χρήση αυτού του υλικού στοιχείου κάνουμε όταν τα χρήματά μας, τα σπίτια μας, ότι υλικό έχουμε δεν υπηρετούν τον Θεό και τον αδελφό αλλά μόνο εμάς και την εαυτού κοιλία μας. Μη γένοιτο! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου