Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3«1. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτήν κυρίαν και προς τα τέκνα αυτής, τους οποίους εγώ αγαπώ εν αληθεία και ουχί εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι γνωρίσαντες την αλήθειαν,

2. διά την αλήθειαν, ήτις μένει εν ημίν και θέλει είσθαι μεθ' ημών εις τον αιώνα·

3. είη μεθ' υμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη».ΑΠΑΝΤΗΣΗΚυρία εννοεί ο Ιωάννης την εκκλησία, εκείνη την εκκλησία που εργάζεται το θέλημα του Θεού. Εκκλησία σημαίνει το συνάθροισμα των πιστών μελών αυτής που εργάζονται με ειλικρίνεια το θέλημα του Θεού. Μέλη αυτής της εκκλησίας είναι αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια, είναι αυτοί που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού αναπτύσσοντας αυτό καθ’ εκάστην ημέρα στη ζωή τους. Σήμερα όμως χτίζεται μια καινούργια εκκλησία η οποία αναφέρεται στην Αποκάλυψη και είναι προφητική εκκλησία. Είναι η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η οποία κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και θα το κηρύξει σε όλο τον κόσμο με σκοπό να ενώσει όλες τις εκκλησίες κάτω από το πνεύμα του Θεού, κάτω από την σημαία της αλήθειας. Επίσης με σκοπό να οδηγήσει τα μέλη όλων των εκκλησιών που πιστεύουν στον Χριστό στην σωτηρία της ψυχής και του σώματος διά του αγιασμού και διά του καθαρισμού, φανερώνοντας όλα τα μέλη ζώσα πίστη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6«4. Εχάρην κατά πολλά ότι εύρηκα εκ των τέκνων σου τινάς περιπατούντας εν τη αληθεία, καθώς εντολήν ελάβομεν παρά του Πατρός.

5. Και τώρα σε παρακαλώ, κυρία, ουχί ως γράφων προς σε εντολήν νέαν, αλλ' εκείνην την οποίαν είχομεν απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους.

6. Και αύτη είναι η αγάπη, να περιπατώμεν κατά τας εντολάς αυτού. Αύτη είναι η εντολή, καθώς ηκούσατε απ' αρχής, να περιπατήτε εις αυτήν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτην αλήθεια ζει όποιος εργάζεται με ζήλο Θεού το θέλημα του Θεού και έχει θείο έρωτα, ο οποίος στρέφεται προς τον Θεό και ως προς τον αδελφό. Η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας που μας οδηγούν στην θέωση, στο κατ’ εικόνα και ομοίωση. Κοροϊδεύει τον εαυτό του όποιος ονομάζεται Χριστιανός και δεν εφαρμόζει την αγάπη προς αλλήλους, κοροϊδεύει τον εαυτό του όποιος κρίνει και όποιος χωρίζεται από τις αρχές του Χριστιανισμού, οι οποίες είναι να αγαπήσουμε Κύριο και Θεό μας εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας μας, καθώς να αγαπήσουμε και τον πλησίον ως εαυτόν. Κοροϊδεύει τον εαυτό του όποιος λέει ότι είναι Χριστιανός και μαθητής του Χριστού και έχει εωσφορικό εγωισμό, όταν έχει πονηρίες και όταν εργάζεται το ατομικό συμφέρον και όχι το γενικό. Να γνωρίζουμε ότι το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον, το γενικό συμφέρον είναι το θέλημα του Θεού. Κοροϊδεύει τον εαυτό του όποιος δεν διέπεται από αγάπη, από χαρά, από ειρήνη, από δικαιοσύνη, από αλήθεια, από ταπείνωση. Ας σοβαρευτούμε! Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι μαθητής του Χριστού και να μην εργάζεται το θέλημα του Θεού. Μάλιστα ασχολείται συνέχεια με τα αλλότρια (κοσμικά). Μη γένοιτο να είμεθα τέτοιοι Χριστιανοί. Μη γένοιτο! Προσοχή!ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 11«7. Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οίτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί· ο τοιούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος.

8. Προσέχετε εις εαυτούς, διά να μη χάσωμεν εκείνα, τα οποία ειργάσθημεν, αλλά να απολάβωμεν πλήρη τον μισθόν.

9. Πας όστις παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν δεν έχει· ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν.

10. Εάν τις έρχηται προς εσάς και δεν φέρη την διδαχήν ταύτην, μη δέχεσθε αυτόν εις οικίαν και μη λέγετε εις αυτόν το χαίρειν·

11. διότι ο λέγων εις αυτόν το χαίρειν γίνεται κοινωνός εις τα πονηρά αυτού έργα».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτίχος 7: Όποιος θέλει να επιμένει ότι ο Κύριος δεν είχε σάρκα τότε διακατέχεται από επιπολαιότητα, είναι πλάνος και πλανά έχοντας εωσφορικό προσανατολισμό. Υπάρχουν εκατομμύρια ιστορικά γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν ότι ήλθε εν σαρκί ο Χριστός. Άλλωστε είναι απλό. Αν ήτο μόνο πνεύμα ή άγγελος δεν θα τον ακολουθούσαν οι άνθρωποι, διότι δεν θα είχαν καμία ελπίδα να κάνουν κάτι που θα βοηθούσε τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να του ομοιάσουν. Όμως σήμερα έχουμε ανθρώπους που μιμήθηκαν τον Κύριο και έκαναν θαύματα μεγάλα στον εαυτό τους και σε πολλούς που θέλησαν να υιοθετήσουν την διδασκαλία του Κυρίου. Εξάλλου σήμερα και εμείς εννοούμε ότι ήλθε εν σαρκί διότι ακολουθήσαμε την διδασκαλία του και είδαμε ότι αυτά που παρουσίασε μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά. Έχουμε και εκατομμύρια αγίους οι οποίοι έκαναν το θέλημά του και απέκτησαν την σοφία του και την χάρη του Θεού. Κατόπιν έγιναν θεοφόροι κινούμενοι διά Πνεύματος Αγίου. Άρα, ο Κύριος ήλθε εν σαρκί και όποιος πιστεύει το αντίθετο είναι εχθρός του, άρα είναι πνεύμα αντίχριστου.

Στίχος 8: Αν δεν πιστεύουμε την μόνη αλήθεια ότι ήρθε εν σαρκί τότε θα αφεθούμε και θα γίνουμε έρμαια της αμαρτίας του διαβόλου. Αυτό βολεύει μόνο όσους διέπονται από οκνηρία πνευματική, από πάθη ή πονηρίες τις οποίες δεν θέλουν να εγκαταλείψουν. Όσοι μένουν στην διδαχή του Χριστού θα φτάσουν στο να γίνουν κατ’ εικόνα και ομοίωση, διότι διέπονται από αλήθεια και όσοι είναι της αλήθειας αγαπούν και ακολουθούν το αρνίο Χριστός. Αμήν.

Στίχος 9: Όποιος δεν φέρει την διδαχή του Χριστού Θεό δεν έχει. Απλώς έχει κάνει τον Θεό στα μέτρα του. Σίγουρα όμως θα έρθει η μέρα όπου θα δει ότι τα λόγια δεν ωφελούν, τα έργα αναγέννησης σώζουν. Αυτός που ποιεί το θέλημα του Θεού έχει τον Πατέρα, τον Υιό και είναι σκεύος εκλογής και δοχείο του Αγίου Πνεύματος.

Στίχοι 10 – 11: Όποιος δεν έχει τον Λόγο του Θεού στη ζωή του με σκοπό να τον εντάξει σε αυτή, τότε να τον αποφεύγουμε διότι θα χάσουμε χρόνο πολύτιμο μαζί του σε φιλοσοφικές συζητήσεις και αντιπαλότητες εωσφορικές. Τον οποίον χρόνο όλοι εμείς χρειαζόμεθα για να εντάξουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Αυτά τα χρόνια πνευματικού αγώνα είδα ότι όποιος δεν συλλαμβάνει το νόημα του Θεού, το οποίο οδηγεί στην αναγέννηση και στη ζωή την άφθαρτη και διέπεται από το πνεύμα ου με πείσεις και αν με πείσεις, δεν χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας διότι σιγά-σιγά θα μας δαιμονίσει. Έχουμε το δικαίωμα να αποφεύγουμε έναν άνθρωπο, δεν έχουμε το δικαίωμα όμως να τον κρίνουμε, να τον κατηγορούμε. Χρειάζεται προσοχή, διότι η εντολή του Θεού σε εμάς είναι, αγαπάτε τους εχθρούς, ευλογείτε όσους σας καταρώνται, ευεργετείτε όσους σας βλάπτουν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13«12. Αν και είχον πολλά να σας γράψω, δεν ηθέλησα διά χάρτου και μελάνης, αλλ' ελπίζω να έλθω προς εσάς και να λαλήσω στόμα προς στόμα, διά να ήναι πλήρης η χαρά ημών.

13. Σε ασπάζονται τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής· αμήν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΆλλο είναι από κοντά να βλέπεις και να ζεις στιγμές με τον κεχρισμένο του Κυρίου, να προσεύχεσαι μαζί του, να περπατάς, να συζητάς και άλλο είναι να μελετάς τις επιστολές του. Και τα δύο φυσικά χαίρουν άπειρης σοφίας Θεού. Το πρώτο σου εμπνέει ασφάλεια, διότι ζεις αυτές τις στιγμές οι οποίες είναι χαρισμένες υπό του Θεού σε σένα και ο λόγος διότι αγάπησες άνθρωπε τον Θεό και τον κεχρισμένο του Κυρίου. Στην ουσία ζεις άνθρωπε με τον Θεό, ο οποίος ενσαρκώθη στη γη. Το δεύτερο, να μελετάς όσα σου έχει στείλει, επιστολές κ.λ.π. κρύβουν σοφία Θεού η οποία όταν γίνεται αποδεκτή σε οδηγεί στην θέωση. Πιστεύω ότι είναι άλλο να μιλά ο Κύριος μέσα από τον Λόγο του και άλλο να τον βλέπεις πρόσωπο με πρόσωπο με σκοπό να συμπορεύεσαι και να εργάζεσαι άνθρωπε το έργο του. Άλλο είναι να μυρίζεις ένα ωραίο φαγητό και άλλο να το γεύεσαι από κοντά, να είναι δικό σου αιώνια. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο να ζεις με τον κεχρισμένο του Θεού. Νομίζω ότι όλα τα ξεχνάς και δεν συγκρίνεται αυτό με τίποτα. Αν νιώθουμε ότι ο Θεός μας έστειλε άνθρωπο δικό του, ας μεριμνούμε να βρισκόμεθα κοντά του και να συνεργαζόμεθα μαζί του ώστε να φέρουμε το θέλημα του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Το ότι ο Θεός μας ένωσε με τον κεχρισμένο του, αυτό φανερώνει ότι έχουμε Θεό στα λόγια και στα έργα μας και φανερώνει ακόμη ότι μας διακατέχει σοφία Θεού και ότι έχουμε αποστολή ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου