Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ


ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 «2. Εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΈνας από τους μαθητές του Χριστού που έγραψε καθολικές επιστολές είναι και ο απ. Πέτρος, ο οποίος έζησε από κοντά την αποστολή του Κυρίου, γινόμενος μάρτυς όλου του έργου που επιτέλεσε ο Πατέρας διά του Υιού. Άρα και οι επιστολές του χαίρουν αλήθεια, μάλιστα είναι πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας Θεού συναρπάζουσας όπου δύνανται να νουθετούν όλες τις εκκλησίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο όνομα του Χριστού. Οι επιστολές αυτές απευθύνονται σε όλους αυτούς (εκλεκτούς) που λαμβάνουν κάλεσμα να υπηρετούν και να συμμετέχουν στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, γινόμενοι μέτοχοι και κληρονόμοι της άφθαρτης ζωής διά του Αγιασμού. Αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3«3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών».ΑΠΑΝΤΗΣΗΤο έλεος του Χριστού διά της θυσίας του συνοδεύει εμάς εις όλον τον επί της γης βίον μας έως της ημέρας όπου ο Αγιασμός θα λάβει χώρα στη ζωή μας. Μετέπειτα το έλεος του Χριστού θα βασιλέψει μέσα μας, με φυσική συνέπεια ο Θεός να ενεργεί διά μέσου μας με δυνάμεις πίστεως, αγάπης, δικαιοσύνης και στους γύρω μας. Η ζώσα ελπίδα δημιουργείται εις ημάς υπό της παρουσίας του Κυρίου, η οποία ενισχύει ημάς ώστε να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και στο καθ’ ομοίωση.

Αποκορύφωμα του ελέους και της ζώσης πίστεως είναι η ανάσταση του Κυρίου. Η οποία ανάσταση συνοδεύτηκε μετέπειτα με την εμφάνιση αυτού ενώπιον των μαθητών του εις το ανώγειο, δίνοντας η παρουσία του το έναυσμα στους αποστόλους να διακατέχονται υπό του ελέους του Θεού και της ζώσης πίστεως.

Σήμερα η ζώσα πίστη, η χάρη του Θεού και το μέγα έλεος φανερώνεται εις ημάς διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί σήμερα στη ζωή όλων των παιδιών που ενώνονται διά της ζώσης φωνής του ζώντος Θεού με τον Πατέρα. Εύχομαι όλοι να πληρωθούμε Πνεύματος Αγίου και να συλλάβουμε τις ενέργειες του απείρου, οι οποίες σήμερα λαμβάνουν χώρα στη ζωή ημών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 4«4. εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ κληρονομία του ανθρώπου υπό του Θεού είναι άπειρη,

άφθαρτη, αιώνια στους υλικούς και πνευματικούς τομείς.

Η κληρονομία του Θεού η οποία σήμερα γίνεται αντιληπτή από όλους εμάς (την Φωνή Θεού) είναι εν ολίγοις:

1) Υλική: Σύμπαν, άστρα, γαλαξίες, θάλασσες, ποτάμια, δέντρα, ζώα κ.λ.π.

2) Πνευματική: α) σοφία η οποία διαμορφώνει την υλική ζωή, β) σοφία πνευματική η οποία ζωοποιεί και διαμορφώνει τις κοινωνίες των ανθρώπων σε υιούς και θυγατέρες, γ) άφθαρτη ζωή προερχόμενη από τον υλικό πλούτο ή τον Λόγο του Θεού, δ) άφθαρτη ζωή η οποία προέρχεται από τον πνευματικό πλούτο, ε) αγάπη, ταπείνωση, δικαιοσύνη, χαρά. Με λίγα λόγια κληρονόμοι των πάντων, η οποία κληρονομιά δεν εδόθη ακόμη υπό του Θεού στον άνθρωπο λόγω της έλλειψης αγιασμού. Εδόθη όμως μέρος αυτής. Ολόκληρη θα μεταβιβαστεί στον άνθρωπο του Θεού αφού πρώτα κηρυχθεί και λάβει χώρα στη ζωή των τέκνων του Θεού το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο σήμερα κηρύττεται υπό της Φωνής Θεού και έχει την δύναμη και την εξουσία να κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο Θεού, συγκληρονόμο Χριστού και συμμέτοχο της δόξης αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΣ 5«5. οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ δύναμη του Αγιασμού και της ζώσης πίστεως θα αφθαρτοποιήσει τα σώματα ημών. Η δόξα αυτή θα αποκαλυφθεί υπό της Φωνής Θεού, ώστε ο αγιασμός και η άφθαρτη ζωή να γίνει πόλος έλξης για όλους τους λαούς. Οι υιοί και οι θυγατέρες όμως θα πιστέψουν στην δόξα του Θεού πριν οι λαοί δουν το φως της ζωής. Διά πίστεως θα λάβει χώρα η σωτηρία ψυχής και σώματος. Η αποκάλυψη αυτή την οποίαν προαναγγέλλει διά Πνεύματος Αγίου ο αποστ. Πέτρος στον στίχο αυτό, λαμβάνει χώρα σήμερα διά της εξαπλώσεως της Φωνής Θεού, η οποία εξαγγέλλει το θέλημα του Θεού εις όλα τα έθνη διά των νέων μαθητών αυτής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 6«6. διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΝα χαιρόμεθα διότι ο Θεός απεκάλυψε σε εμάς το μέγα αποκεκρυμμένο μυστήριο όλων των αιώνων, το οποίον είναι η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και η οποία ζωοποιεί ψύχη και σώμα τον φυσικό άνθρωπο κάνοντας αυτόν πνευματικό, ουρανόδρομο. Οι πειρασμοί γίνονται μέχρι να συλλάβουμε την αξία του Λόγου του Θεού. Ακόμη, οι πειρασμοί δημιουργούνται στο θέμα της εξάπλωσης διότι η Φωνή Θεού δεν έχει ακόμη εξουσία στις καρδιές των μαθητών αυτής και των ανθρώπων, ώστε όλοι μαζί με θυσία στους πνευματικούς ή υλικούς τομείς να προβούμε στις ενέργειες εκείνες όπου το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα εξαπλώνεται εν δυνάμει. Άρα θα έχουμε διαφόρους πειρασμούς, διότι η Φωνή Θεού δεν γίνεται σήμερα αντιληπτή από τους μαθητές αυτής πρώτον και δεύτερον από τους ανθρώπους του κόσμου λόγω της παχυλότητας του υλικού στοιχείου και της άγνοιας του Λόγου του Θεού που διέπει το ανθρώπινο γένος.

Χρειάζεται από όλους αυτούς που συνέλαβαν την αξία του Θεού προσπάθεια, υπομονή, επιμονή. Όχι απελπισία διότι αυτή διέπεται από το μεγαλύτερο εωσφορικό στοιχείο του εγωισμού. Μη γένοιτο!

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ  7«7. ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ δοκιμασμένη πίστη είναι αυτή που αναπτύσσεται μέσω της μελέτης, της προσευχής, της εξάπλωσης. Οι αντιξοότητες που δημιουργούνται στο να γκρεμίσουμε από μέσα μας και γύρω μας το τείχος της αμαρτίας δυστυχώς έγιναν μεσότοιχο που χωρίζει σήμερα τον άνθρωπο από τον Θεό.

Όσοι αποφασίσουν να γκρεμίσουν το μεσότοιχο αυτό δοκιμάζονται. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί στον άνθρωπο που παλεύει υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο παράγει καρπούς όπως ζώσα πίστη, αγάπη ανυπόκριτη, ταπείνωση, σοφία Θεού, αισθητήρια γεγυμνασμένα κ.λ.π. Πάντως ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται, ώστε να μην είναι ο άνθρωπος του Θεού νόθος αλλά υιός Θεού.

Ο έπαινος, η δόξα, η τιμή δημιουργείται στον άνθρωπο υπό του Θεού. Προϋπόθεση για να λάβουμε έπαινο, δόξα, τιμή είναι η εξάπλωση του Λόγου του Θεού ώστε ο αγιασμός να προέλθει μέσω αυτής. Εξάλλου, ο Κύριος στηρίζει αυτόν που εργάζεται και φέρει πολύν καρπόν, μάλιστα καθαρίζει αυτόν ώστε να φέρει πλιότερο. Όποιος συμμαχεί εν Θεώ ουδέποτε νικάται.

Το πυρ είναι: 1) Οι αντιξοότητες που δημιουργούνται μέχρι να αφιερωθούμε και 2) ο αγώνας που χρειάζεται να λάβει χώρα η εξάπλωση, τις οποίες αντιξοότητες ο αναγεννημένος άνθρωπος περιφρονεί και αντιμετωπίζει διά Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα διά Ιησού Χριστού σηκώνει το πνευματικό ανάστημά του και νικά με την δύναμη του Κυρίου.

Εύχομαι, όλοι να μάθουμε να παλεύουμε και να νικάμε πρώτον τον έτερο κακό εαυτό μας και δεύτερον με τον αγώνα μας να συμμετέχουμε ώστε και οι φίλοι μας να φύγουν εκ της φυλακής της φθοράς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ.Α΄ΣΤΙΧΟΣ 8«8. τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑυτοί που είδαν τον Κύριο πίστεψαν διότι είδαν. Εμείς ανήκουμε στον μακαρισμό, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. Εμείς τον ζωοποιούμε τον Χριστό διά Πνεύματος Αγίου, ανάλογα βέβαια την αφιέρωση την οποίαν έχει ο κάθε αδελφός. Γι’ αυτό πάμε από πίστη σε πίστη, διεξάγοντας αγώνες στον αγιασμό και στην εξάπλωση. Φαίνεται δύσκολο να πιστέψουμε ώστε να αποκτήσουμε ζώσα πίστη, όμως με έναν συνεχή αγώνα θα καταφέρουμε να τον δούμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε η πίστη και η χαρά να είναι ζώσα και ανεκλάλητη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Η πίστη όταν αυξάνει, να αυξάνει δι’ αγάπης ενεργουμένης. Αυτή ζωοποιεί και καλλιεργεί την ψυχή (πνεύμα) και το σώμα ημών ώστε να εκπληρωθεί η μέγιστη των επαγγελιών, η οποία έχει ως εξής: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10«10. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήται οι προφητεύσαντες περί της χάριτος, ήτις έμελλε να έλθη εις εσάς·»ΑΠΑΝΤΗΣΗΠολλοί θέλησαν ανά τους αιώνες προ Χριστού και μετά Χριστού να απολάβουν την σωτηρία ψυχής και σώματος. Όμως ο Θεός έχει σχέδιο σωτηρίας το οποίο απεκαλύφθη σήμερα, διότι ο καιρός είναι εγγύς εγγύτατος για όλους τους ανθρώπους δίκαιους και αμαρτωλούς. Οι αμαρτωλοί γκρεμίζονται διά του θανάτου στον Άδη, οι δε πιστοί οπαδοί του Χριστού έχουν δύο δρόμους. Ο ένας είναι: Ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και ο δεύτερος: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη στον αιώνα τον άπαντα. Πιστεύεις τούτο;

Άρα εμείς δεν είμεθα καλύτεροι πνευματικά ουδενός προ ημών, απλώς ήρθε ο χρόνος και εμείς ζούμε σήμερα τον προδιαγεγραμμένο χρόνο τον οποίον ο Θεός προείδε προ καταβολής κόσμου. Για την δική μας γενιά θυσίασε τη ζωή του ο Κύριος ώστε αυτή να γίνει λύτρο αντί πολλών. Μόνο όταν ο Λόγος του Θεού λάβει σάρκα και οστά θα πάρει την αξία που του ανήκει.

Εύχομαι να μην βρεθεί ουδείς ώστε να φέρει πρόσκομμα της μέγιστης επαγγελίας του Θεού, η οποία είναι να σώσει ο άνθρωπος ψυχή και σώμα ή τουλάχιστον να μην βρεθεί ουδείς να αδιαφορήσει αλλά να προσπαθήσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 13«13. Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός».ΑΠΑΝΤΗΣΗΣτο αναζωσθέντες ανήκει το αγωνιστικό πνεύμα, το οποίο πρέπει να μας διακατέχει ώστε να φανερώσουμε εις όλον τον κόσμο και τα πέρατα αυτού το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτή είναι η μέγιστη αποκάλυψη του Θεού ως προς ημάς, να γνωρίσουμε αυτό το οποίο οι αιώνες έκρυψαν και που το οποίο η Φωνή Θεού ανέλαβε να κηρύττει (Ευαγγέλιο της βασιλείας).

Η ελπίς δεν καταισχύνει εις ημάς όταν εντρυφούμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η χάρις του Αγίου Θεού θα μας κρατά ενεργούς και θα μας ζωοποιεί ψυχή τε και σώματι. Όπως ο Θεός Πατέρας ζωοποίησε, ανέστησε τον Υιόν του, έτσι και εμείς θα ζωοποιηθούμε όταν έρθει η πλήρης αναγέννηση εις ημάς. Προέχει η μελέτη, ο καθαρισμός, ο αγιασμός τελευταία η ζώσα πίστη ώστε να ζούμε μετά του Θεού στα σκηνώματα αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής μας.

Η εγκράτεια είναι ύψιστο χάρισμα διότι ζωοποιεί το σώμα ημών, το οποίο γεμίζει βρώματα και που τα οποία σαπίζουν μέσα μας και μας δημιουργούν πολύπλοκες ασθένειες που πολλές φορές μας οδηγούν στον θάνατο. Μάλιστα απομακρύνει η εγκράτεια την αμαρτία, τα πάθη σιγά – σιγά από μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 14«14. ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟι πρότερες επιθυμίες είναι το σύστημα του κόσμου, το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα στερεότυπα όπου αντιτίθενται στο θέλημα του Θεού. Όποιος φίλος του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, όποιος φίλος του Θεού εχθρός του κόσμου.

Η λέξη κόσμος σημαίνει κόσμημα του Θεού όταν διέπεται ο κόσμος από τα στοιχεία του Θεού. Όμως σήμερα διέπεται από συμφέροντα, πονηρίες, εγωισμούς κ.λ.π. Αυτές είναι οι επιθυμίες του και εμείς θα πρέπει να απέχουμε, διότι το πολίτευμα του Θεού εμπεριέχει στους κόλπους του αντίστροφες επιδιώξεις, οι οποίες είναι ταπείνωση, αγάπη, σοφία Θεού, θυσία κ.λ.π.

Στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αποτινάξουμε το σύστημα αυτό το οποίο εκδηλώνεται με το προσωπικό συμφέρον, ώστε να εντάξουμε το γενικό συμφέρον το οποίο είναι το θέλημα του Θεού. Το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον, το γενικό είναι το θέλημα του Θεού. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16«15. αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή·

16. διότι είναι γεγραμμένον· Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑγιασμός σημαίνει καθαρισμός, επίγνωση του καλού και του κακού, ταπείνωση με τα στοιχεία που την διέπουν, δεν είμαι τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, δεν έκανα τίποτα.

Ο Αγιασμός επιφέρει πλήρη καθαρισμό ψυχής και σώματος. Ο Αγιασμός ξεκινά με την μετάνοια, έπειτα ο άνθρωπος που θέλει αυτόν τον αγιασμό εντρυφεί μέρα και νύχτα πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε να καταργήσει την άγνοια του θελήματος του Θεού. Τελευταία ο Αγιασμός δημιουργεί την αναγέννηση. Τα στοιχεία που διέπουν τον αγιασμό δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να γίνει ο άνθρωπος υιός Θεού, σε σημείο μάλιστα που να βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό και να κατευθύνεται υπό αυτού. Άλλο είναι καλός άνθρωπος, άλλο είναι καλός χριστιανός και άλλο είναι Άγιος. Όπως και ο απ. Πέτρος διά Πνεύματος Αγίου παροτρύνει διότι είναι γεγραμμένο: Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί.

Θα χρειαστεί αφιέρωση και πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα για να επιτευχθεί, ώστε να μας γίνει συνήθεια η Αγιότητα, το οποίο εύχομαι ολόψυχα σε όλα τα παιδιά που μελετούν με ειλικρίνεια τον Λόγο του Θεού προς επίτευξη του Αγιασμού. Ο Αγιασμός εγκαθιδρύει μέσα μας και σιγά - σιγά και γύρω μας την βασιλεία του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ.Α΄ΣΤΙΧΟΣ  17 – 19«17. Και εάν επικαλήσθε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου, διάγετε μετά φόβου τον καιρόν της παροικίας σας,

18. εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου,

19. αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Θεός δεν θα κρίνει κάποιον με προσωποληψία όπως κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν δέχεται υποτιθέμενους συγγενείς ή νόθα τέκνα, δέχεται ειλικρινείς συγγενείς και γνήσια τέκνα. Φυσικά στην αρχή δέχεται τους πάντες όμως ο χρόνος που εξελισσόμαστε πνευματικά δημιουργεί την επικοινωνία και επαφή μαζί του. Ο γνωστός τώρα του Θεού ο οποίος θα χαίρει την εύνοια αυτού, θα είναι αυτός που πέτυχε τους πνευματικούς στόχους του με φόβο Θεού, σεβασμό και αγάπη ανυπόκριτη ως προς το θέλημά του με αποκορύφωμα την αφιέρωση και την θυσία.

Ο καιρός της παροικίας, της άγνοιας και ο καιρός που ο άνθρωπος διεξάγει αγώνες είναι πολύς, μέχρι να ολοκληρώσει τον αγιασμό χρειάζεται χρόνος, μέχρι τότε υπομονή, προσοχή, αισθητήρια γεγυμνασμένα και καλή προαίρεση και ο λόγος διότι δεν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο αλλά με τον δημιουργό του απείρου. Ο λόγος που χρειάζεται να οπλιστούμε με τις αρχές του Θεού είναι διότι δεν ήρθε η σωτηρία εις ημάς από τα υλικά στοιχεία που μας χάρισε ή που έχουμε ώστε να του κάνουμε ανταπόδοση αλλά από την ζώσα θυσία του η οποία εμπεριέχει πολύ πόνο και βαρύ φορτίο, το οποίο εκδηλώνεται με την σταυρική θυσία του. Μόνο αν πάρουμε σοβαρά όλα αυτά θα έχουμε πνευματική ευλογία, άφθαρτη ζωή, χαρούμενη ζωή. Γι’ αυτό ας πάρουμε σοβαρά το κάλεσμα, διότι άλλο κάλεσμα που να εμπεριέχει όλα τα εδέσματα του Θεού ίσως να μην υπάρξει για εμάς. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20«19. αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου,

20. όστις ήτο μεν προωρισμένος προ καταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς διά σας».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌπως ένας αρχιτέκτονας σχεδιάζει ένα οικοδόμημα έχοντας υπ’ όψιν του όλες τις λεπτομέρειες πριν ακόμη ξεκινήσει η οικοδομή, έτσι και ο Θεός δημιούργησε ένα πνευματικό και υλικό οικοδόμημα, έχοντας υπ’ όψιν του τον τρόπο ανάπτυξης αυτού. Εξ’ αρχής λοιπόν ο Θεός είχε προορίσει την αποστολή του Υιού του πριν ακόμη δημιουργήσει το στερέωμα και πριν ακόμη δημιουργήσει τους αιώνες, καθιστώντας αυτόν τον Υιόν του μέτοχο των πάντων.

Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όπου δι’ αυτού θα κτισθεί ο νέος άνθρωπος, ο αναγεννημένος, ο φωτισμένος, ο κληρονόμος, ο συγκληρονόμος, ο συμμέτοχος της δόξης του απείρου.

Πολλοί άνθρωποι ανά τους αιώνες δημιουργήθηκαν προ καταβολής κόσμου για συγκεκριμένη αποστολή, ώστε μέσω αυτών πάντες οι άνθρωποι να έλθουν εις επίγνωση αληθείας. Αν δεν υπήρχε ο Υιός ο άνθρωπος θα χάνονταν μέσα στον κυκεώνα της αμαρτίας, της μη αναγέννησης, της ειδωλολατρίας αναπτύσσοντας καταστροφικές θεωρίες. Άρα οι πάντες χρωστάμε τη ζωή, την εξέλιξή μας, την σωτηρία, την αναγέννησή μας, την ζώσα πίστη η οποία ζωοποιεί ψυχή και σώμα σε αυτόν τον Υιό και δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να διασφαλίζει και να εξασφαλίζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 22«22. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌταν συλλάβουμε την αξία του αγιασμού, του καθαρισμού, το σχέδιο σωτηρίας που εκδηλώνει ο Πατέρας διά του Υιού μέσα στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, τότε θα καταφέρουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να αναπτύξουμε κατόπιν την φιλαδέλφεια, την ανυπόκριτη αγάπη, την καθαρή και αγνή καρδιά, το ίνα εν ώσι ώστε Θεός και άνθρωπος του Θεού καθώς άνθρωπος του Θεού και άνθρωπος να ιδρύσουν την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, την οποίαν οι αιώνες περιμένουν. Η εκκλησία αυτή θα δημιουργηθεί διά Πνεύματος Αγίου τα έσχατα χρόνια τα οποία διανύουμε και είναι και αυτή προορισμένη να δημιουργηθεί προ καταβολής κόσμου μέσα στον άπειρο νου του Θεού. Ο τρόπος για να δημιουργηθεί είναι να αναπτυχθεί στα μέλη της το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο ανέλαβε να κηρύττει η Φωνή Θεού.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ  23«23. επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌσοι άνθρωποι εισέρχονται στην Φωνή Θεού, φεύγουν από την φθαρτή φύση που είχαν υιοθετήσει μέχρι χθες. Κατόπιν με τα κηρύγματα της Φωνής Θεού εισέρχονται τα τέκνα αυτής στα άφθαρτα ρήματα του Ευαγγελίου, τα οποία και αναπτύσσουν καθημερινά μέσα τους. Έτσι το φθαρτό σπέρμα που είχαν υιοθετήσει διά της αμαρτίας θα αντικατασταθεί διά του Ευαγγελίου του Χριστού με άφθαρτα ρήματα του απείρου. Έπειτα δι’ αυτού του Θεού τα τέκνα που ακούν την Φωνή Θεού θα οδηγηθούν ψυχή τε και σώματι στη ζωή την αιώνια. Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν. Αυτό να αλλάξουμε, τον τρόπο σκέψης δηλαδή ώστε μετέπειτα διά του Χριστού να γίνει ζώσα πίστη. Έτσι διά της πίστεως να γίνουμε κληρονόμοι της άφθαρτης ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ  24«24. Διότι πάσα σαρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΆρα, αφού η ζωή μας είναι ως άνθος χόρτου πάει να πει ότι οι αρχές, οι επιδιώξεις, οι στόχοι μας, τα έργα μας, η πρόοδός μας είναι και αυτά άνθος χόρτου, τα οποία έρχονται και παρέρχονται.

Ρωτάμε λοιπόν. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα ή διαφορετικά; Η απάντηση έχει ως εξής: Ο Θεός ουκ εποίησεν θάνατον, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. Έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης. Φθόνος δε διαβόλου θάνατος εισήλθε εις τον κόσμον.

Ο Θεός αδέλφια μου έκτισε έναν άφθαρτο, αθάνατο, αιώνιο κόσμο ώστε η δόξα του ανθρώπου να είναι δόξα Θεού. Η παράβαση και μετέπειτα η συνειδητή αποχή του ανθρώπου από τα δρώμενα του Ευαγγελίου κατέστησαν τον άνθρωπο άνθος χόρτου. Η λύση είναι η επανένταξή του στις αρχές του Θεού. Ξεκινάμε: 1) Αιτείτε και δοθήσεται υμίν. Τι να αιτήσω; Να αιτήσω να μου δώσει ο Θεός διάθεση, όρεξη για να μελετώ και να ερευνώ τον Λόγο του Θεού.

2) Ζητείτε και ευρήσετε. Αυτό σημαίνει επίμονη έρευνα μέσα στον Λόγο του Θεού, ώστε να βρω τα μέσα εκείνα τα οποία θα με αποτρέψουν από την δόξα του χόρτου και θα με οδηγήσουν στην δόξα του Θεού.

3) Κρούετε και ανοιγήσεται υμίν. Εδώ ο Κύριος παροτρύνει στην αδιάλειπτη προσευχή και στην αφιέρωση ώστε να φτάσω στον στόχο που θέτει ο Θεός. Αυτός είναι να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του Θεού.

Στην αρχή ίσως απελπιζόμεθα, διότι η αμαρτία ως δευτέρα φύση θα λειτουργεί στη ζωή μας παρά την θέλησή μας όμως η επιμονή και η υπομονή θα μας βγάλουν στον ουρανό, το οποίο εύχομαι εις όλους ημάς. Αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 25«25. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Και ούτος είναι ο λόγος ο ευαγγελισθείς εις εσάς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Λόγος του Κυρίου είναι ζων και ενεργός, έχει ο Λόγος τεράστια ανακαινιστική δύναμη. Τα πάντα δι’ αυτού έλαβαν χώρα και η δημιουργία διά του Λόγου του Θεού ενετείλατο.

Ο Ιωάννης αναφέρει: Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην παρά τω Θεώ και Θεός είναι ο Λόγος.

Ανά χείρας λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε δι’ αυτού να εννοήσουμε τις αρχές τις οποίες πρέπει να υιοθετήσουμε πρώτα και κατόπιν να πιστέψουμε. Η πίστη θα παίζει τον πλέον και μεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθειά μας αυτή. Η πίστη πρέπει να είναι ζώσα, ώστε οι επαγγελίες να λάβουν χώρα στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 1«1. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ μη πνευματική ευχέρεια ή δυνατότητα του Λόγου του Θεού όταν υφίσταται στη ζωή μας, μας καθιστά ανόητους, αδύνατους πνευματικά ώστε να διακρίνουμε στο πως έχουν τα πράγματα στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Έτσι καταφεύγουμε σε αντιπαλότητες και μικρότητες, οι οποίες εκδηλώνονται με κρίσεις, καταλαλιές, πονηρίες, κακίες, φθόνους κ.λ.π. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει το θέλημα του Θεού και την πνευματική ευχέρεια ή δυνατότητα του συνανθρώπου του. Έτσι αποφεύγει την κρίση, την κακία, την καταλαλιά, αφήνοντας τον Θεό να ενεργήσει χρονικά για την πνευματική ωριμότητα του συνανθρώπου του.

Εύχομαι σήμερα να έχουν φτάσει τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού στο πλήρωμα του να εννοούν το θέλημα του Θεού, που είναι το μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε και στην σοφία εκείνη όπου η αγάπη τους να βρίσκει σήμερα τρόπους και να επινοεί συστήματα, ώστε διά των έργων τους και των λόγων τους να οδηγήσουν στην σοφία του θελήματος του Θεού τον πεσόντα αδελφό. Αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3«2. Επιποθήσατε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι’ αυτού,

3. επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος».ΑΠΑΝΤΗΣΗΆδολα πίνει κάποιος το γάλα όταν ο εγκέφαλός του δεν έχει κατακλυστεί με την πονηρία, π.χ. τα παιδιά όταν είναι μικρά.

Άδολα λοιπόν δέχεται κανείς το θέλημα του Θεού όταν αναγνωρίζει, σέβεται, τιμά πιστεύει τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Τελευταία γίνεται διά του Λόγου του Θεού σοφός πάνω στο θέλημα του Θεού και παιδί στο να δέχεται τον Λόγο του Θεού χωρίς καν απορίες.

Ο Θεός γνωρίζει την πρόθεση του καθενός και διά Πνεύματος Αγίου θα τον ωριμάσει τον άνθρωπο εκείνον που έχει προορισμό σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 4«4. Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον».     ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ λίθος είναι ο Χριστός και η διδασκαλία του, ο οποίος Χριστός και διδασκαλία του αποδοκιμάστηκαν υπό των γραμματέων και Φαρισαίων, τις αρχές του λαού του, οι οποίες δεν τον εννόησαν ώστε να τον χρησιμοποιήσουν τον λίθο Χριστό και να χτίσουν το οικοδόμημα (άνθρωπος) κατά Θεό. Έτσι η πορεία του ανθρώπου στοιχειοθετήθηκε σήμερα πάνω στους εγωισμούς, στις πονηρίες, στα συμφέροντα και τελευταία στα εντάλματα των ανθρώπων τα οποία κατέκλυσαν τη ζωή του με χιλιάδες νόμους, οι οποίοι νόμοι ανατρέπονται συνέχεια διότι ουδείς δύναται να τους εφαρμόσει.

Σήμερα όμως πιστεύω ήρθε ο προδιαγεγραμμένος χρόνος ώστε ο λίθος Χριστός να θεμελιώσει τη ζωή μας έτσι ώστε δι’ αυτού όλοι εμείς να κτίσουμε τον νέο κατά Θεό άνθρωπο με νέους στόχους και νέα ζωή όπου η δικαιοσύνη του Θεού θα κατοικεί. Η οποία δικαιοσύνη του Θεού θα είναι αιώνια. Ο λόγος που λέμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου είναι διότι βλέπουμε ότι το ρήμα του Θεού και η σοφία αυτού δύναται να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Όλοι λοιπόν να στηρίζουμε πλέον τη ζωή μας στον Χριστό, στην αγάπη αυτού, στην σοφία και στις αρχές του οι οποίες είναι αλήθεια και χαρίζουν ζωή αιώνια γεμάτη καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος. Τελευταία χαρίζει ο λίθος Χριστός ευλογία σε όλους τους τομείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 5«5. Και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌταν δέχεσαι και εννοείς τις αρχές του Θεού γίνεσαι λίθος ζωντανός όπως ο Χριστός.

Ο άνθρωπος αυτός που θα μιμηθεί τον Χριστό χρησιμοποιείται άνωθεν ώστε να κτίσει διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος οικοδομή πνευματική, η οποία μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων ομοιάζει σαν πόλη πάνω όρους όπου συρρέουν στο φως αυτής και στην δόξα αυτής όλοι οι λαοί. Έτσι ο λαός αυτός που ενώνεται με τον Θεό γίνεται στράτευμα όχι ανθρώπινο αλλά ιεράτευμα άγιον του Θεού, ώστε όλοι μαζί Θεός, Υιός, λαός να προσφέρουν θυσία ζώσα τον ίδιο τους τον εαυτό, γινόμενο με λίγα λόγια το ιεράτευμα του Θεού υπηρέτης Θεού και ανθρώπων. Το ιεράτευμα θα πρέπει να δημιουργηθεί ώστε να εκπληρώσει τις επαγγελίες του Θεού. Το ιεράτευμα το δημιουργεί σήμερα ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου. Πιστεύω ότι έχει κάνει την παρουσία του σήμερα και στα επόμενα χρόνια θα ιερατεύει, που σημαίνει θα στρατεύει ιερείς του Θεού, υιούς και θυγατέρες αυτού, οι οποίοι θα υπηρετούν τους νόμους του Θεού και θα εκπληρώνουν τις επαγγελίες αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 6«6. Διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον και ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ λίθος είναι ο Χριστός και μάλιστα ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος (άνθρωπος).

Το ότι είναι ο Χριστός λίθος ακρογωνιαίος αποδεικνύεται εκ του Λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνει την ουρανόδρομη γέννησή του, την επίγεια αποστολή του, τα θαύματα, την θεόπνευστη, θεάρεστη γεμάτη σοφία Θεού διδασκαλία του, την σταύρωσή του, την θυσία του, την κοίμησή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του.

Εκατομμύρια χρόνια από της δημιουργίας του κόσμου μέχρι σήμερα ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του και ο λόγος διότι δεν υιοθέτησε τον Θεό ουσιαστικά στη ζωή του. Ακόμη και σήμερα όπου η γνώση φυσιοί και ο Λόγος του Θεού υφίσταται στη ζωή μας. Ο Λόγος όμως σήμερα περιφρονείται από τους πάντες. Έτσι ο Χριστός δεν βασιλεύει ως ακρογωνιαίος λίθος στη ζωή των λαών αλλά ως απλός λίθος, φυσική συνέπεια το οικοδόμημα άνθρωπος να μην δύναται να οικοδομηθεί σωστά ώστε να αναπαυθεί και να γευθεί την δόξα του Θεού, η οποία δύναται να τον ζωοποιήσει και να τον αξιολογήσει ως υιό Θεού πλέον, ως δημιούργημα Θεού με αρχές και εξουσίες Θεού.

Εύχομαι να συλλάβουμε όλοι εμείς τον λίθο Χριστό και να τον θέσουμε στη ζωή μας ως ακρογωνιαίο λίθο όπου επάνω του θα στηρίξουμε το οικοδόμημα δημιουργία με κορωνίδα όλων τον άνθρωπο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8«7. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας

8. και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌσοι πιστέψουν ουσιαστικά θα αποκτήσουν ζώσα πίστη, η οποία θα τους χαρίσει αιώνια ζωή, άφθαρτη ζωή γεμάτη καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος.

Όσοι απειθούν στον Χριστό ας γνωρίζουν ότι απειθούν στην αναγέννηση, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη, στη ζωή την άφθαρτη. Φυσική συνέπεια λοιπόν να υιοθετούν στοιχεία προσκόμματος. Αυτά είναι: Πονηρίες, εγωισμοί, συμφέροντα, πολυμορφική αμαρτία, φθορά, ασθένειες. Με λίγα λόγια υιοθετούν οι πάντες τον θάνατο ψυχής και σώματος. Μη γένοιτο!

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 9«9. σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΓένος εκλεκτό σημαίνει άνθρωπος που γεννιέται άνωθεν υπό του Θεού διά Πνεύματος Αγίου.

Βασίλειο ιεράτευμα σημαίνει αυτός που βασιλεύει διά του Χριστού του έτερου κακού εαυτού του. Μάλιστα διέπεται με τις αρχές και τους νόμους του Θεού. Οι αρχές του είναι η αγάπη η ανυπόκριτη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Είναι ακόμη η ταπείνωση με τα στοιχεία που την διέπουν, και αν ταύτα πάντα ποιήσετε αχρείοι δούλοι να λέτε ότι είστε και τελευταία με τη ζωή την άφθαρτη η οποία του εξασφαλίζει σοφία Θεού συναρπάζουσα και ειρήνη Χριστού. Η οποία ειρήνη τον καθιστά τον άνθρωπο αυτόν αντί Θεού στη γη και ο οποίος άνθρωπος δύναται να ανταποκρίνεται θετικά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθεί.

Έθνος άγιον είναι αυτός ο λαός που διέπεται από την αφιέρωση, από τον αγιασμό, από τον καθαρισμό και από την κατά Θεό αναγέννηση. Έθνος άγιον δεν είναι αυτό που αυτοαποκαλείται έθνος του Θεού ενώ διέπεται από εωσφορικά στοιχεία. Μη γένοιτο να πιστεύουμε ότι είμεθα έθνος του Θεού ενώ τα έργα μας και τα λόγια μας απέχουν από τα έργα και τα λόγια του Χριστού. Δεν ωφελεί.

Ο λαός που απέκτησε ο Θεός και που θα εξαγγείλει τις αρετές του δημιουργείται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου. Τα στοιχειώδη πνευματικά χαρακτηριστικά του είναι: Ο αγιασμός, ο καθαρισμός, η σοφία του Θεού, η ταπείνωση και τελευταία η ζώσα πίστη του να λέει και να γίνεται.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 10«10. οι ποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, οι ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες».ΑΠΑΝΤΗΣΗΊδετε την πρόσκλησίν σας, αδελφοί, ότι ο Θεός τα μωρά του κόσμου εξελέξατο και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ίνα καταισχύνη τα ισχυρά.

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Θεόν ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού, ειδικά πνευματικού αγαθού.

Πρότερον υμών υπάγουσι εις την βασιλείαν του Θεού οι απομακρυσμένοι υπ’ αυτού.

Νομίζω ότι η χάρη του Θεού και το έλεος αυτού ήρθε πάνω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 11«11. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟι σαρκικές επιθυμίες οι οποίες στρατεύονται ενάντια της ψυχής και του σώματος είναι:

1) Άγνοια του Λόγου του Θεού.

2) Εξωγραφικές επιδιώξεις.

3) Το σύστημα του κόσμου.

4) Η πολυμορφική αμαρτία η οποία κλέβει την προσοχή μας, η οποία προσοχή μας όταν χαθεί από τις επιδιώξεις του Αγίου Θεού μας απομακρύνει από τη ζωή. Μη γένοιτο!

5) Τα πάθη.

6) Ο εωσφορικός εγωισμός.

7) Ο χρόνος που καταναλώνουμε στα βιοτικά και ο λόγος διότι ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί. Αυτός που δεν φροντίζει να βρει χρόνο να ενωθεί με τον ζώντα Θεό, δεν θα βρει τον Θεό, δεν θα βρει τη ζωή. Μη γένοιτο!ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 12«12. Να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Κύριος φανέρωσε: Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν.

Είναι τραγικό να επιδιώκεις το αγαθό, να επιδιώκεις το θέλημα του Θεού και οι πάντες να θέλουν την κεφαλή σου επί πίνακι.

Εδώ ο απ. Πέτρος μας παροτρύνει στα έργα αγάπης, ώστε η μαρτυρία να είναι στερέωση του έργου που επιδιώκουμε να φέρουμε εις πέρας, το οποίο έργο αποβλέπει στην δόξα του Θεού και στην σωτηρία του κόσμου. Δυστυχώς σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ο κόσμος κείται στα πονηρά εκ νεότητος αυτού, φυσική συνέπεια να μην βλέπει την αγαθή πρόθεση των λόγων και των έργων μας. Θα χρειαστεί ζώσα θυσία, αυτή αποτελεί το επιστέγασμα των όσων λέμε και φανερώνει τις ουρανόδρομες προθέσεις μας. Η θυσία των έργων είναι η μαρτυρία του Θεού ότι είμεθα υιοί αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 17«13. Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξιν διά τον Κύριον· είτε εις βασιλέα, ως υπερέχοντα,

14. είτε εις ηγεμόνας, ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών·

15. διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομόνητε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων·

16. ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμμα της κακίας, αλλ' ως δούλοι του Θεού.

17. Πάντας τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε».ΑΠΑΝΤΗΣΗΠάσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισιν. Ανάλογα λοιπόν την χρονική περίοδο υπάρχει και η κατάλληλη εξουσία, άλλη για να προσφέρει, άλλη για να διορθώνει και άλλη για να τιμωρεί. Πάντως τα αγαθά έργα είναι αυτά που συνετίζουν και τις πιο απάνθρωπες εξουσίες. Η παγκόσμια ιστορία έχει να διδάξει νίκες αγαθών ανθρώπων, οι οποίοι ανέτρεψαν δυνάστες του κόσμου.

Ας έχουμε έργα αγάπης, έργα Θεού ώστε και οι εξουσίες να είναι υπό του Θεού προς διόρθωση και την κατά Θεό αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19«18. Οι οικέται υποτάσσεσθε εν παντί φόβω εις τους κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επιεικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους.

19. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρη τις λύπας διά την εις τον Θεόν συνείδησιν, πάσχων αδίκως».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑφού ο Θεός δεν βασιλεύει πάει να πει ότι ο λαός, η πλειοψηφία του λαού επιδιώκει να στηρίζει τη ζωή του σε άνθρωπο βασιλέα.

Όσοι τώρα επιδιώκουν να βασιλέψει ο Θεός όμως δεν είναι πλειοψηφία για να τον φέρουν, ας κάνουν υπομονή και ας χρησιμοποιήσουν τα έργα αγάπης που παροτρύνει ο Θεός ώστε να επικρατήσει ο Θεός μέσα από αυτά στον λαό που καταδυναστεύεται ή στους λαούς που καταδυναστεύονται. Ο Κύριος τόνισε: Εν τη υπομονή κτήσασθε τας ψυχάς σας καθώς ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται. Το οποίο και εύχομαι εις όλους τους εν Χριστώ αδελφούς. Αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 20       «20. Διότι ποία δόξα είναι, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένητε; εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένητε, τούτο είναι χάρις παρά τω Θεώ».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌταν πάσχουμε άδικα ομοιάζουμε του Κυρίου. Η αγαθή αυτή γεμάτη σοφία Θεού συμπεριφορά μας, μας καθιστά υιούς Θεού, συνετίζων κατά Θεό πολλούς ανθρώπους, κάνοντας εμάς κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Χριστού και συμμέτοχους αυτού του Θεού.

Αν δίκαια πάσχεις ποιο το όφελος άνθρωπε; Αν όμως άδικα τότε περιμένεις την παρουσία του Θεού, η οποία θαυματουργικά δικαιώνει τον πάσχοντα αδίκως αδελφό. Έτσι η υπομονή του, η αγάπη του, η αδικία που υπέστη γίνεται πόλος έλξης προς σωτηρία πολλών αδελφών. Αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 21«21. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑφού ο Χριστός έπαθε και εμείς θα πάθουμε, θα δοκιμαστούμε. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι παν υιόν παραδέχεται παιδεύει αυτόν και αν είμεθα χωρίς παιδεία, άρα νόθοι είμεθα και ουχί υιοί.

Τα ίχνη του Χριστού είναι:

1) Να φύγουμε στην έρημο, που σημαίνει αφιέρωση, ώστε να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας. Τα όπλα που θα πάρουμε κοντά μας είναι η προσευχή και το Ευαγγέλιο του Χριστού.

2) Να ομολογήσουμε το θέλημα του Θεού.

3) Όταν κατηγορηθούμε δίκαια ή άδικα, με υπομονή να περιμένουμε την έκβαση του Θεού συνεχίζοντας να τιμούμε τις εντολές αυτού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο Λόγος του Θεού αναφέρει: Τας ασθενείας ημών εβάστασε και περί ημών οδυνάται εν τω μώλωπι αυτού ημείς ιάθημεν. Αυτά είναι τα ίχνη του Χριστού τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΧΟΣ 22«22. όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑν ο Κύριος υπέστη ότι υπέστη αδίκως παρόλο που δεν ευρέθη δόλος, εμείς με τόσα λάθη που συνειδητά κάνουμε ας μην έχουμε παράπονα για ότι συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως να ξέρουμε ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμεθα δεν θα απελπιζόμεθα, θα συνεχίζουμε να κάνουμε τον αγώνα μας και ο φιλεύσπλαχνος Θεός ξέρει να συγχωρεί και να ευλογεί τον μετανοούντα άνθρωπο, χαρίζοντας εις αυτόν που προσπαθεί χάρη Θεού και δόξα ουρανόδρομη, η οποία εύχομαι να επισκιάσει τους πάντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 23«23. Όστις λοιδορούμενος δεν αντελοιδόρει, πάσχων δεν ηπείλει, αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως·».          ΑΠΑΝΤΗΣΗΚαμιά φορά συζητάμε για το βαθύ νόημα της ταπεινοφροσύνης, νομίζω ότι στους στίχους αυτούς φανερώνεται η μεγάλη δόξα της.

Όταν εννοήσουμε το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης τότε θα αποτινάξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία του άρχοντα του σκότους που μας καθιστούν σήμερα ευάλωτους στην αμαρτία, στη φθορά και στον θάνατο. Όταν δεν εννοούμε την μεγάλη αξία της που φανερώνεται εδώ στον στίχο αυτό, τότε ας συμπεριφερόμεθα όπως τονίζει ο απ. Πέτρος και να είμεθα σίγουροι ότι θα έρθει η ημέρα που θα εννοήσουμε την σημασία των λόγων αυτών. Ας πάψουμε να μιλάμε και ας αφήσουμε τον Θεό να μιλήσει για εμάς τον καθορισμένο χρόνο και καιρό που αυτός θα θελήσει να μας δικαιώσει έμπροσθεν Θεού και ανθρώπων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 24«24. όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ νόμος ήτο ανεφάρμοστος και καταδίκαζε τον άνθρωπο που ήθελε να ενωθεί με τον ζώντα Θεό. Ο Χριστός αναμάρτητος ων πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες πάνω στον σταυρό, δίνοντας τον εαυτό του λύτρο αντί πολλών. Δηλαδή πέθανε αυτός για να μην πεθάνουμε εμείς. Τώρα γιατί πεθαίνουμε εμείς; Ας αναρωτηθεί ο καθένας τους λόγους που τον καθιστούν θνητό αντί Θεό. Οι λόγοι που ο θάνατος συντελείται στη ζωή μας είναι, α) διότι δεν εννοήσαμε την σταυρική του θυσία και το αποστολικό του έργο, το θεόπνευστο έργο του, β) διότι δεν έχουμε πιστέψει στο μέγα έλεος το οποίο χάρισε εις ημάς, ώστε διά της πίστεως να δικαιωθούμε, γ) διότι δεν εννοήσαμε ότι ο Χριστός ως άνθρωπος νίκησε τους εχθρούς του και έκανε το θέλημα του Πατέρα του, δίνοντας παράδειγμα εις ημάς πως ότι ένας άνθρωπος μπορεί όλοι το μπορούν, αρκεί να το εννοήσουν και να θέσουν όλες τις δυνάμεις τους να ομοιάσουν του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, γινόμενοι μετέπειτα υιοί και θυγατέρες Θεού ζώντος το οποίο και εύχομαι εις όλους μας.

Θα φέρω ένα παράδειγμα ώστε να γίνει κατανοητή η θυσία του Κυρίου. Αν πάμε σε ένα δικαστήριο θα δούμε τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τον κατηγορούμενο, την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Ας παρομοιάσουμε λίγο τα πρόσωπα ως εξής για να δούμε τι σημαίνει θυσία Χριστού, τι σημαίνει λύτρο αντί πολλών. Ο πρόεδρος είναι ο Θεός, ο εισαγγελέας είναι ο διάβολος, ο κατηγορούμενος είμεθα εμείς και η υπεράσπιση είναι ο Χριστός.

Ο εισαγγελέας αρχίζει το κατηγορώ ενάντια του κατηγορουμένου που είμεθα όλοι εμείς. Ο πρόεδρος ρωτά, είναι έτσι κατηγορούμενε, όπως τα τονίζει ο εισαγγελέας; Εμείς απαντάμε, έτσι είναι. (Ο καθένας έχει τα δικά του λάθη και δεν μπορεί να κρυφθεί εκείνη την ώρα). Ο πρόεδρος βυθισμένος στην θλίψη με τα κατηγορώ και τις αμαρτίες μας πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, η οποία καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε θάνατο. Έξαφνα παρουσιάζεται η υπεράσπισή μας, ο Χριστός και απευθύνεται στον πρόεδρο. Πατέρα του λέει, εγώ δίκαια πέθανα ή άδικα; Ο Πατέρας του λέει πως άδικα και ο εισαγγελέας συμφωνεί. Ωραία λοιπόν αποκρίνεται ο Χριστός, πληρώνω εγώ με τον θάνατό μου την καταδίκη του Θωμά, του Γιάννη, της Μαρίας κ.λ.π.

Αυτό λοιπόν εν ολίγοις έπραξε ο Χριστός, χαρίζοντας εις ημάς το μέγα έλεος και την δυνατότητα να εξελιχθούμε πνευματικά ώστε να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 25«25. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανώμενα, αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ επιστροφή εκδηλώνεται σε εμάς όταν μας επισκιάζουν τα έργα αγάπης καθώς όταν η μελέτη του Λόγου του Θεού λαμβάνει χώρα στη ζωή μας. Επίσης όταν η εξάπλωση του Λόγου του Θεού γίνεται βεβαιότερη και η δόξα του Θεού στοιχειοθετεί τη ζωή μας. Τελευταία τα στερεότυπα του κόσμου γκρεμίζονται και αναπτύσσονται στη ζωή μας τα δρώμενα του Ευαγγελίου, οι επιδιώξεις αυτού και οι στόχοι του Αγίου Θεού. Γινόμενοι στο τέλος όλοι εμείς διά του Κυρίου κληρονόμοι Θεού, υιοί και θυγατέρες αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2«1. Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των γυναικών,

2. αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ υποταγή όπως ακούγεται στους στίχους αυτούς είναι στοιχείο μη αποδεκτό από κανένα λογικό ον (άνθρωπος). Εξάλλου και κανένα λογικό ον (άνθρωπος) εν Θεώ δεν τη ζητά, πολύ δε περισσότερο να την απαιτεί.

Εδώ ο απ. Πέτρος προτρέπει την γυναίκα στην οικειοθελή υποταγή, η οποία κρύβει την ανυπόκριτη αγάπη και την άνευ όρων θυσία με σκοπό την επανένταξη του συζύγου της και γενικότερα της οικογενείας στις αρχές του Αγίου Θεού.

Η αναγέννηση και η εν Θεώ αποστολή συντελείται μέσα από θυσία, μέσα από την υποταγή στον Θεό και στον άνθρωπο, η οποία ξεκινά δυστυχώς στην αρχή βιαίως στη ζωή μας και καταλήγει να γίνεται δόξα Θεού με αρχές και επιδιώξεις Χριστού. Αν θέλουμε να επικρατήσει το αγαθό, ο Χριστός στον κόσμο θα χρειαστεί υπακοή στον Λόγο του Θεού, υποταγή στην σοφία αυτού και αγάπη ανυπόκριτη η οποία αποβλέπει στην δόξα αυτού του Θεού και η οποία γίνεται και δική μας δόξα.

Πολλοί αγαπούν το δέντρο (Χριστός) αλλά πετροβολούν τους καρπούς του. Μη γένοιτο να είμεθα τέτοιοι χριστιανοί.

Τώρα, θα πει κάποιος. Γιατί προτρέπει την γυναίκα να μπει στην διαδικασία της υποταγής ώστε να κερδίσει τον άνδρα και όχι τον άνδρα για να κερδίσει την γυναίκα; Πιστεύω ότι η γυναίκα είναι πιο θετική και πιο έξυπνη και ο λόγος διότι διακατέχεται από την παρατηρητικότητα του να ερευνά τα πάντα, να παρατηρεί τα πάντα, να επιθυμεί το καλό, να διακρίνει τις ευκαιρίες. Ενώ ο άνδρας λόγω της θέσης του άνδρα γίνεται πιο σκληρός, πιο τραχύς, πιο ευθύς και δεν μεταλλάσσεται εύκολα. Όταν όμως η γυναίκα μπει στην υποταγή θα κερδίσει τον άνδρα, διότι η αγάπη της, η υποταγή της θα κάνει τον σκληρό αυτόν άνθρωπο να συνδιαλέγεται μαζί της και έτσι θα του μεταδώσει την σοφία του Θεού. Όταν τώρα ο άνδρας εννοήσει τις αρχές του Χριστού και την αξία του Αγίου Ευαγγελίου γίνεται θηρίο στην αγάπη, στη θυσία, στην πίστη, στις αρχές του Θεού γκρεμίζοντας κάθε αρχή εγωισμού και εξουσίας. Έτσι και οι δύο μαζί αλληλοβοηθούμενοι γίνονται κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι του Αγίου Θεού εισερχόμενοι στα Αγία των Αγίων. Όταν γίνει αυτό τότε κανείς δεν υποτάσσεται στον άλλον αλλά σαν συνεργάτες, σαν φίλοι με ίσα δικαιώματα μετά του Θεού διασχίζουν εν δυνάμει και σοφία Θεού τα βάθη των αιώνων εις το διηνεκές, γινόμενοι κληρονόμοι του κτιστού και άκτιστου κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 3«3. Των οποίων ο στολισμός ας ήναι ουχί ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ιματίων».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌλοι οι άνθρωποι από παιδικής ηλικίας επιλέγουν τον εξωτερικό στολισμό ώστε να διαφημίσουν τον εαυτό τους. Ο Κύριος φανέρωσε όμως τον εσωτερικό στολισμό, τον στολισμό της ψυχής, αναπτύσσοντας σε αυτή ο Θεός τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και τις ιδιότητες αυτού. Ο εξωτερικός στολισμός είναι ευάρεστος και φανερώνει νου ο οποίος επιζητά το θετικό, το καλό, το όμορφο στη ζωή του. Ο εσωτερικός όμως είναι δόξα αιώνια. Ο εσωτερικός στολισμός κάνει την παρουσία μας μοναδική μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, ώστε οι άνθρωποι του κόσμου να την εννοούν και να γίνεται ο άνθρωπος που διακατέχεται με τον στολισμό του πνεύματος πόλος έλξης για όσους επιλέγουν αυτή την εσωτερική ομορφιά, η οποία αντικατοπτρίζει την εξωτερική.

Εύχομαι όλοι να εννοήσουμε την αξία του στολισμού του πνεύματος, ο οποίος εξωτερικεύεται με μοναδική φυσική ομορφιά και σοφία Θεού σε όλους τους τομείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6«4. αλλ' ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, κεκοσμημένος με την αφθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον.

5. Διότι ούτω ποτέ και αι άγιαι γυναίκες αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν εστόλιζον εαυτάς, υποτασσόμεναι εις τους άνδρας αυτών,

6. καθώς η Σάρρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν κύριον· της οποίας σεις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσαι και μη φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑυτός είναι ο αιώνιος στολισμός, ο στολισμός του πνεύματος ο οποίος ανεβάζει τον άνθρωπο στο επίπεδο του Θεού και τον κάνει άφθαρτο και αιώνιο, θέτοντας αυτόν σκεύος εκλογής και στολίδι του Θεού στον οίκο του, ώστε με αυτόν τον στολισμό του πνεύματος ο άνθρωπος που διακατέχεται υπ’ αυτού να λειτουργεί αιώνια στις αυλές του Θεού και στα σκηνώματα αυτού. Τελευταία να διαδραματίζει αιώνια ο άνθρωπος αυτός θεοφόρα αποστολή μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ενθυμούμεθα όλοι τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος φρόντιζε για τον στολισμό του πνεύματος. Ερχόμενος από το όρος όπου συνομιλούσε με τον Θεό έθετε κάλυμμα στο πρόσωπό του, διότι οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να αντικρίσουν την δόξα και την καθαρότητα του προσώπου του, τον στολισμό δηλαδή του πνεύματος. Τελευταία ο Κύριος μας φανέρωσε αυτόν πάνω στο όρος Θαβώρ ενώπιον του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννη. Εκεί ο Κύριος έλαμψε έμπροσθέν τους απείρως, περισσότερο του οποιουδήποτε εξωτερικού στολισμού. Αυτόν τον στολισμό να επιζητούμε οι πάντες, θέτοντας όλοι σαν βάση ώστε να τον αποκτήσουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ  7«7. Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκάς σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζωνται αι προσευχαί σας».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ βασιλεία του Θεού ξεκινά από τον οίκο του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ποιον άνθρωπο; Εκείνον τον άνθρωπο που καλείται άνωθεν και εννοεί το θέλημα του Θεού και τον τρόπο ίδρυσης αυτής της βασιλείας του Θεού, τον οποίον τρόπο μεταβιβάζει εν πραότητα και σε όλα τα μέλη της οικογενείας του. Ο τρόπος του, το άψογο πνευματικό του παράδειγμα, η ανυπόκριτη αγάπη του, η μοναδική του πραότητα, η αστείρευτη υπομονή του και τελευταία η ακατάπαυστη πνευματική του δραστηριότητα τον καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση. Όταν η οικογένεια ιδρύσει αυτή την βασιλεία του Θεού μέσα της τότε αυτόματα αυτή η βασιλεία εξαπλώνεται στη γειτονιά, στο χωριό, στην πόλη, στο εσωτερικό όλης της χώρας, με αποκορύφωμα της κατάκτηση όλου του κόσμου.

Συμπέρασμα: Αν επιδίωξή μας είναι να έρθει η βασιλεία του Θεού, θα πρέπει ο εν Χριστώ άνδρας να ξεκινήσει να συνοικείται, να συγκατοικεί, να συζεί με την γυναίκα του εν φρονήσει με σοφία Θεού, αποδίδοντας μάλιστα τιμή εις το γυναικείο φύλο ή (γένος). Διότι η γυναίκα του όταν τιμάται υπ’ αυτού εξελίσσεται θετικά και αναπτύσσει εξαιτίας του άνδρα της και την εν Θεώ ισχυρότατη θέληση πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, τα οποία κάνει κτήμα της. Κατόπιν η γυναίκα του εν Χριστώ συζύγου της θέτει τις αρχές του Θεού στη ζωή της και στη ζωή όλων των μελών της οικογενείας της. Ιδρύοντας σε αυτή την οικογένεια την φρόνηση, την τιμή, την βασιλεία του Θεού την οποία διδάχτηκε από τον εν Χριστώ άνδρα της.

Όταν τώρα ένας άνδρας παίρνει τον Λόγο του Θεού και κάνει αυτόν ρόπαλο προς την γυναίκα του και τα μέλη της οικογένειάς του, μη αποδίδοντας τιμή και μη εννοώντας την αδυναμία της γυναίκας του ώστε να ενισχύσει αυτή με Χριστού αγάπη, η οποία αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας, αυτό θα έχει συνέπειες αρνητικές εις αυτόν. Η βασικότερη συνέπεια είναι οι προσευχές του να εμποδίζονται και ο λόγος διότι δεν συγκατοικεί, δεν συνοικείται με φρόνηση, με τιμή, με υπομονή, με αγάπη, με Χριστό αλλά με πολυποίκιλη αρνητική εγωιστική ταραχή την οποίαν ο ίδιος προκαλεί στην οικογένειά του και μάλιστα γυρίζει πάνω του. Μη γένοιτο!ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9«8. Τελευταίον δε, γίνεσθε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαγχνοι, φιλόφρονες,

9. μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λοιδορίαν αντί λοιδορίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, διά να κληρονομήσητε ευλογίαν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΕντολή Χριστού: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.

Όποιοι δεν επιδιώκουν τα αναφερόμενα των στίχων αυτών τότε ο εγωισμός ετύφλωσε το νου τους και οδηγούνται επί του ασφαλούς στην απώλεια. Όσοι όμως έχουν προορισμό σωτηρίας αντιλαμβάνονται την αξία όσων αναφέρονται υπό του απ. Πέτρου στους στίχους αυτούς και εντάσσουν στη ζωή τους τις προτροπές αυτές, το οποίο εύχομαι εις όλα τα παιδιά που εργάζονται στη Φωνή Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ 10«10. Διότι Όστις θέλει να αγαπά την ζωήν και ίδη ημέρας αγαθάς ας παύση την γλώσσαν αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσι δόλον».ΑΠΑΝΤΗΣΗΕκ της ιδίας πηγής δεν δύναται να μεταλαμβάνουμε γλυκό και πικρό ύδωρ. Ή γλυκό ή πικρό θα εξέρχεται και τα δύο μαζί (καλό ή κακό) δεν γίνεται.

Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να εντάξει στη ζωή του το θέλημα του Θεού ώστε να ιδεί ημέρες καλές, θα πρέπει να αποκτήσει, να συνειδητοποιήσει στη ζωή του τρία στοιχεία. Αυτά είναι: 1) Ειλικρίνεια στο να θέτει πρωταρχικό στόχο στη ζωή του το θέλημα του Θεού.

2) Απόφαση. Απόφαση στο να τιθασεύσει τον έτερο κακό εαυτό του, ώστε να μετατρέψει αυτόν σε εν Χριστώ εαυτό και να φωνάζει με τη ζωή του και το άψογο παράδειγμά του ότι δεν ζω πλέον εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός.

3) Αφιέρωση. Αφιέρωση σημαίνει μέρα και νύχτα ο άνθρωπος να συνδιαλέγεται μετά του Θεού και ο τρόπος είναι η μελέτη, η προσευχή και η εξάπλωση.

Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε ζωή αιώνια και να δούμε ημέρες καλές και αυτές δεν είναι άλλες από τις ημέρες εκείνες όπου ο Θεός θα βασιλεύει μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 11«11. ας εκκλίνη από κακού και ας πράξη αγαθόν, ας ζητήση ειρήνην και ας ακολουθήση αυτήν·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΓια να εκκλίνη κάποιος από το κακό και να πράξει αγαθό, χρειάζεται να ζητήσει ειρήνη και να ακολουθήσει αυτήν. Να ζητήσει δηλαδή τον Χριστό, διότι αυτός είναι η ειρήνη. Με την παρουσία του Χριστού και την γέννησή του, όλοι γνωρίζουμε ότι οι άγγελοι έψαλαν το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.

Ο Χριστός είναι αυτόφωτος του αγαθού, της ζωής, της σοφίας, των πάντων. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να προσκολληθούμε κοντά του και να διατηρήσουμε την σχέση αυτή κάτω από το βλέμμα της υπακοής, η οποία υπακοή να στρέφεται εις αυτόν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος.

Το κακό αντιπροσωπεύεται από τον διάβολο και εκδηλώνεται στη ζωή μας με τα πάθη, με την γενικότερη αμαρτία, με το γήρας, με τη φθορά, με τον θάνατο.

Το αγαθό αντιπροσωπεύεται υπό του Θεού και εκδηλώνεται με την μετάνοια, την αναγέννηση, την αναμαρτησία, τον καθαρισμό, τον αγιασμό, τη ζωή την άφθαρτη.

Για να εκκλίνουμε από το κακό και να πράξουμε στη ζωή μας το αγαθό χρειάζεται:

1) Να εννοήσουμε το κάλεσμα και το θέλημα του Θεού ώστε να τείνουμε στις επαγγελίες του.

2) Να εντάξουμε τις αρχές του Χριστού και τις επιδιώξεις αυτού στη ζωή μας.

3) Να εντρυφούμε στα δρώμενα του Ευαγγελίου.

4) Να εγκαταλείψουμε σιγά – σιγά τον κόσμο και τις επιδιώξεις του.

5) Να αποτινάξουμε τα στερεότυπα του κόσμου τα οποία μας καταστρέφουν τη λογική του Θεού, την οποίαν λογική να επιδιώξουμε να αναπτυχθεί στη ζωή μας ώστε να μετέχουμε αυτών των επαγγελιών.

6) Να λιγοστέψουμε τις υλικές επιδιώξεις ώστε να επιδιώξουμε τις πνευματικές.

7) Να αφιερωθούμε εκατό τοις εκατό ώστε να βρούμε τον Χριστό, να βρούμε τη ζωή ειδικά όσοι πήραν σύνταξη, οι υπόλοιποι να μοιράζουν τον χρόνο τους μέχρι ο Θεός να τους μάθει να ζουν αφιερωμένοι. Η αφιέρωση φέρνει πολλαπλάσια τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά, τα οποία θα χρησιμοποιούμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Μόνο έτσι άνθρωπε θα καταφέρεις να εκκλίνεις του κακού και να πράξεις αγαθά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 12«12. διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών, το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πραττόντων κακά».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ οφθαλμός, η προσοχή, η εύνοια, η συμπάθεια, η ευλογία, η δόξα ανήκει στον δίκαιο. Βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου είναι:

1) Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα.

2) Ο δίκαιος μόλις σώζεται.

3) Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί του Θεού προσφέρει.

4) Ο δίκαιος ομοιάζει του Θεού. Είναι ο πιο ειρηνικός άνθρωπος.

5) Ο δίκαιος συνομιλεί με τον Θεό για λογαριασμό δικό του ανεξάρτητα αν η δικαιοσύνη του επηρεάζει πολλούς επ’ αγαθώ.

6) Ο δίκαιος είναι αυτός τον οποίον έχει δικαιώσει ο Θεός και ως εκ τούτου έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή του.           

Τα ώτα του Κυρίου εις την δέησιν αυτών των δικαίων.

Μία φορά ήμουν σε μία προσευχή και ήταν και ένα μικρό παιδί εκεί και προσευχόταν μαζί με τους μεγάλους. Όταν έκαναν προσευχή οι μεγάλοι αδελφοί ο Κύριος στέκονταν μπροστά τους, όταν έκανε το μικρό παιδί τότε ο Κύριος έθετε το αυτί του κοντά στο στόμα του μικρού αυτού παιδιού. Αυτό σημαίνει τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών.

Το πρόσωπο του Κυρίου, το ότι είναι κατά των πραττόντων κακά εννοεί ότι συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρθηκε στους γραμματείς και Φαρισαίους της εποχής του.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14«13. Και τις θέλει σας κακοποιήσει, εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού;

14. Αλλ' εάν και πάσχητε διά την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι· τον δε φόβον αυτών μη φοβηθήτε μηδέ ταραχθήτε,».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟυδείς δύναται να φερθεί βάναυσα στο αγαθό το οποίο καλούμεθα σήμερα να εντάξουμε στη ζωή μας όταν αυτό το αναπτύσσουμε θετικά πνευματικά. Το αν οι άνθρωποι τώρα και σε αυτή την περίπτωση που διακατεχόμεθα με έργα αγάπης φερθούν αρνητικά εις ημάς, πάλι ο Θεός μας δικαιώνει. Μακάριοι είσθε, όταν οι άνθρωποι ονειδίσωσι υμάς και διώξωσι υμάς. Και στις δύο περιπτώσεις ο Θεός μας δικαιώνει! Πιστεύω όμως πως με το αγαθό ενδέχεται να μας δικαιώσουν και οι άνθρωποι, διότι σήμερα εννοούν και καταλαβαίνουν τις προθέσεις μας όταν είναι αγαθές και να είμεθα σίγουροι ότι θα βρούμε πολλούς υποστηρικτές. Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλά τέτοια παραδείγματα. Αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16«15. αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν,

16. έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, καταισχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγήν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ πραότητα, ο φόβος Θεού, η ελπίδα, η εν Θεώ διαγωγή όταν λειτουργούν στη ζωή μας δικαιώνουν την παρουσία του Θεού στην καρδιά μας με τα έργα μας και την πνευματική διαύγεια των λόγων που μας διακατέχει. Η απολογία των έργων και των λόγων μας είναι πάντοτε εφικτή και απρόβλεπτη για το πότε θα συμβεί στις κοινωνίες που ζούμε. Όταν συμβεί δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός. Όταν καλούμεθα από ανώτατες αρχές να ομολογήσουμε την πίστη μας, τις προθέσεις μας και να φανερώσουμε την αποστολή μας να το κάνουμε με πραότητα. Από εκεί και πέρα για το τι μέλλει γενέσθαι, εμπιστοσύνη στον Θεό. Ας γνωρίζουμε όμως ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Στα τριάντα χρόνια πνευματικού αγώνα που διεξάγω έχω κατηγορηθεί πολύ, όμως ο Θεός πάντα με δικαιώνει ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων. Αμήν.ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17«17. Διότι καλήτερον να πάσχητε, εάν ήναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌπως το λέει! Εξάλλου εμείς καλεστήκαμε να υπηρετήσουμε τον Θεό, την αγάπη, την δικαιοσύνη, το μέγα έλεος και όχι τον εωσφόρο και τη στρατιά του. Στις κοινωνίες όμως που ζούμε τα στοιχεία του Θεού δεν γίνονται αντιληπτά, κατανοητά από τους ανθρώπους και γι’ αυτό δεν αναπτύσσονται εύκολα. Εάν πάσχουμε λοιπόν μην απελπιζόμεθα. Ας ενθυμούμεθα τον Κύριο ο οποίος φανέρωσε: Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν.

Με πολλές θυσίες λοιπόν θα κτιστεί το κράτος του Θεού στη γη και ο λόγος διότι δεν παραβιάζεται η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Εμείς όμως να χαιρόμαστε διότι ζούμε σε πολιτεύματα δημοκρατικά, τα οποία επιτρέπουν την ανεξιθρησκία και την πνευματική δραστηριότητα. Ποτέ, λοιπόν, αν βρεθούμε κακοποιούντες για το αγαθό που υπηρετούμε δεν θα επιζητούμε λύση με στοιχεία φανατισμού ή πολυποίκιλες εγωιστικές συμπεριφορές, οι οποίες ποικίλουν εωσφορικής αμαρτίας. Μη γένοιτο!ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 18 – 20«18. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διά να φέρη ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε διά του πνεύματος·

19. διά του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή,

20. τα οποία ηπείθησάν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενέ ποτέ αυτούς εν ταις ημέραις του Νώε, ενώ κατεσκευάζετο η κιβωτός, εις ην ολίγαι, τουτέστιν οκτώ, ψυχαί διεσώθησαν δι' ύδατος».ΑΠΑΝΤΗΣΗΚάποτε ένας άνθρωπος έκανε μία ομιλία για την ανεξικακία. Κάποιος, ο οποίος τον γνώριζε θεώρησε καλό να καλέσει έναν φίλο του ο οποίος ήτο άθεος, θυμώδης, νευρικός κ.λ.π. Εκείνος ο άνθρωπος δεν ήθελε να πάει στην ομιλία, αλλά αυτός που ήξερε τον ομιλητή επέμενε πολύ και τελικά τον έπεισε. Όταν ο ομιλητής λοιπόν τελείωσε την ομιλία του τότε αυτός σηκώθηκε, έτρεξε στον άμβωνα και του επιτέθηκε. Εκείνος χωρίς αντίδραση δέχονταν τα χτυπήματα. Ο κόσμος μετά από λίγο έτρεξε να βοηθήσει τον ομιλητή, ο οποίος αιμόφυρτος έπεσε κάτω. Όταν τους χώρισαν ήρθε και η αστυνομία η οποία ρώτησε τον ομιλητή αν θα κάνει μήνυση. Τότε αυτός με πράο και ησύχιο πνεύμα τόνισε, όχι, διότι σήμερα ο άνθρωπος αυτός με την συμπεριφορά του με έκανε να νιώσω ανεκλάλητη χαρά για δύο λόγους, πρώτον διότι μέσα μου δεν αισθάνομαι κανέναν θυμό και δεύτερον διότι έγινε αιτία να δω και εγώ και ο κόσμος ότι εφαρμόζω την ανεξικακία.

Ακριβώς το ίδιο έπραξε και ο Κύριος και αυτό φανερώνει ο στίχος εδώ ότι έπαθε και εμείς εννοήσαμε τις αξίες των όσων έπαθε, κάνοντας το πνευματικό μας επίπεδο θεόπνευστο. Διά μέσω του Κυρίου μας όλοι εμείς γνωρίσαμε το νίκα το κακό με το καλό, καθώς λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει, όστις θέλει να γίνει πρώτος ας γίνει πάντων έσχατος και πάντων δούλος, επίσης παράδειγμα έδωκα εις εσάς. Τελευταία, ως αρνίον εφέρθη έμπροσθεν του κείροντος.

Κύριε σε ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας διότι με τα λόγια σου και τα έργα σου μας εξέλιξες πνευματικά και μας έκανες θεοφόρους εν λόγω και εν έργω. Στείλε Κύριε τον Παράκλητο, στείλε Κύριε τους αγγέλους σου ώστε πάντα στα δύσκολα της ζωής μας να ανταποκρινόμαστε ως εσύ.

Μάλιστα και με τον θάνατό του, ο οποίος κατεστήθη όνειδος για τους υποκριτές, έγινε αιτία να ευλογήσει όσους ήτο στον Άδη, στη φυλακή λέγοντάς τους ως πνεύμα ότι θα γίνει ανάσταση και να μην απελπίζονται.

Θεέ μου πόσο μεγαλύνει τα έργα σου, η σοφία σου, η αγάπη σου. Αξίωσέ μας, συμβούλεψέ μας, οδήγησέ μας, βοήθησέ μας ώστε καμιά ψυχή και κανένα σώμα να μην απολεστεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ 22«22. όστις είναι εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις τον ουρανόν, και εις ον υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις».ΑΠΑΝΤΗΣΗΔεξιά του Θεού σημαίνει αγαθός χώρος ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και δίπλα μας (ο αγαθός χώρος, ο Χριστός) αλλά η παχυλότητα του υλιστικού στοιχείου και το σύστημα του κόσμου δεν μας επιτρέπει να τον δούμε. Όταν όμως εισέλθουμε διά της μετανοίας και του αγιασμού στον αγαθό χώρο τότε είναι σίγουρο ότι θα τον βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Οι άγγελοι με την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου στοιχειοθετήθηκαν μαζί του λέγοντας το στώμεν καλώς, έτσι σήμερα ως λειτουργικά πνεύματα λαμβάνουν εντολές υπ’ αυτού του Κυρίου ώστε να συμμετέχουν στην αναγέννηση των εθνών.

Ο πνευματικός κόσμος βρίσκεται μπροστά μας, χρειάζεται όμως για να τον δούμε εφαρμογή των εντολών του Λόγου του Θεού. Κατόπιν γινόμεθα μέτοχοι του κόσμου του αγαθού και των δωρεών του Θεού, το οποίο εύχομαι εις όλα τα ενεργά μέλη της Φωνής Θεού. Αυτοί που μελετούν, που προσεύχονται, που αναπτύσσουν δραστηριότητα εξαπλώνοντας τον Λόγο του Θεού μετέχουν σήμερα του αγαθού χώρου. Μένει ένα ακόμη, να δουν πρόσωπο με πρόσωπο τον Χριστό. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 1«1. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίσθητε και σεις το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας,».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑυτός που εκπαιδεύεται διαπαιδαγωγείται, έτσι αποκτά εμπειρίες πνευματικές και αυτό δύναται να του εξασφαλίσει την αναμαρτησία.

Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν εκπαιδεύονται αρχίζουν τα παράπονα και όλη την ώρα εκδηλώνουν το γιατί σε εμένα Θεέ μου κ.λ.π.

Πρέπει να γνωρίζουμε αν θέλουμε να γίνουμε εκλεκτοί Θεού, υιοί και θυγατέρες αυτού πως η διαπαιδαγώγηση θα τελειώσει όταν δεν θα μας αγγίζει τίποτα και τίποτα δεν θα δύναται να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο, μέχρι τότε θα διαπαιδαγωγούμαστε. Ακόμη όταν εκπαιδευόμαστε νομίζουμε ότι ο Πατέρας Θεός μας εγκατέλειψε όμως συμβαίνει το αντίθετο.

Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε στην παραλία είτε είχε χαρά είτε είχε θλίψη. Πάντα περπατούσε στην παραλία. Παρατήρησε κάποια στιγμή, πως όταν είχε χαρά έβλεπε δίπλα του εκτός από τις δικές του πατημασιές και άλλες δύο. Έτσι κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν δίπλα του. Όταν όμως είχε θλίψη παρατήρησε πως αυτές οι δύο πατημασιές δεν υπήρχαν, έτσι άρχισε να λέει: Θεέ μου, όταν έχω χαρά σε βλέπω δίπλα μου και όταν έχω θλίψη βλέπω μόνο τις δικές μου πατημασιές. Γιατί; Τότε ο Θεός έκανε αισθητή την παρουσία του και του απάντησε: Όταν βλέπεις δίπλα σου δύο πατημασιές εγώ βρίσκομαι εκεί και χαίρομαι για την χαρά σου και καμαρώνω για σένα. Όταν όμως βλέπεις μόνο δύο πατημασιές δεν σε εγκαταλείπω, απλώς εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις και εγώ σε παίρνω στην αγκαλιά μου ώστε να μην μείνεις πίσω από εμένα μακριά μου. Αυτές λοιπόν οι πατημασιές είναι οι δικές μου και όχι οι δικές σου.

Συμπέρασμα: Αξίζει αδέλφια μου να πάθουμε ώστε να μην αμαρτάνουμε. Εξάλλου, σύμφωνα με το παράδειγμα που ανέφερα ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, ο Χριστός πάντα συντροφεύει τη ζωή μας. Αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 2«2. διά να ζήσητε τον εν σαρκί επίλοιπον χρόνον, ουχί πλέον εν ταις επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ' εν τω θελήματι του Θεού».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟι επιθυμίες των ανθρώπων είναι συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμοί, πονηρίες. Επιδιώκουν οι άνθρωποι σήμερα πολλά χρήματα τα οποία χρησιμοποιούν για προσωπικά τους οφέλη. Επίσης, επιδιώκουν κοσμικούς τίτλους ώστε εν αγνοίας τους να υποκλίνονται σε αυτούς, αυξάνοντας τον εγωισμό τους και νομίζοντας ότι είναι κάτι. Επιδιώκουν την αμαρτία, επιδιώκουν, επιδιώκουν, επιδιώκουν………. Ας κοιτάξει κάποιος μέσα του και θα καταλάβει.

Αντίθετα οι άνθρωποι του Θεού επιδιώκουν την μετάνοια, την αναγέννηση, την προσευχή, την αφιέρωση, τα έργα αγάπης τα οποία εμπεριέχουν τη θυσία. Ακόμη επιδιώκουν την ταπείνωση, την αναμαρτησία, τον αγιασμό, την απλή ζωή. Επιδιώκουν να εργάζονται πνευματικά ακατάπαυστα ώστε να λάβουν χώρα στη ζωή τους οι επαγγελίες, οι εντολές του Θεού, το θέλημα του Θεού.

Στις πρώτες επιδιώξεις ήμασταν όλοι πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, τώρα όμως εννοήσαμε τις πνευματικές αξίες της ζωής του Θεού. Έτσι με τον σχετικό αγώνα ο καθένας αρχίζει να νικά τον έτερο κακό εαυτό του. Μέχρι να τα νικήσει όλα ο άνθρωπος αυτός του Θεού αγωνίζεται. Όταν νικήσει θα πετάξει από χαρά, διότι ο Θεός θα τον προσφωνήσει και όχι ο κόσμος λέγοντάς του, ευ δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός επί πολλών θέλω σε καταστήσει, είσελθε εις την χαρά του Κυρίου.

Εύχομαι να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας και να τον κάνουμε καλό με στοιχεία ευγενούς άμιλλας όπου θα τον διακατέχει σοφία Θεού συναρπάζουσα.

Να θυμόμαστε ότι οι καλύτεροι φίλοι μας, συγγενείς κ.λ.π. είναι δίπλα μας στα δύσκολα, όμως ο τέλειος, ο ανεκτίμητος φίλος μας είναι ο εαυτός μας. Ας τον βοηθήσουμε σήμερα που έχουμε καιρό να αναγεννηθεί διά της συμβουλής του Χριστού ώστε να μας στηρίζει στα δύσκολα. Αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 3«3. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑπό την στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό καταλάβαμε ότι ο παρελθών καιρός του βίου όπου επράξαμεν το θέλημα των εθνών ήταν πολύς και ας ήταν και μία μέρα, πόσο μάλλον όταν είναι πολύ περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να τον τερματίσουμε αυτόν τον παρελθών καιρό του βίου ώστε να μην συντρέχουμε πλέον με την αμαρτία στη ζωή μας αλλά με τον ζώντα Χριστό, με τον αγιασμό, με την αλήθεια η οποία είναι η άνω κλήσις που ελάβαμε άνωθεν εν Χριστώ Ιησού.

Το θέλημα των εθνών όπου πλέον είναι παρελθόν είναι ασέλγεια, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις, γενικότερα η αμαρτία κ.λ.π.

Το θέλημα του Θεού που θα πρέπει να συντρέχουμε σήμερα είναι, πάντοτε χαίρεστε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός, Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί, το θέλημα του Θεού είναι να εφαρμόζουμε τις εντολές του ώστε να ιδρύσουμε την βασιλεία αυτού μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 4«4. και διά τούτο παραξενεύονται ότι σεις δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείλισιν της ασωτίας και σας βλασφημούσιν·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΠολλοί αδελφοί ενώ λαμβάνουν κάλεσμα να υπηρετήσουν τον Χριστό, δεν εννοούν ότι θα κατηγορηθούν αφού δεν συντρέχουν πλέον στην αμαρτία και εκπλήσσονται από τα κατηγορώ. Έτσι φοβούνται τα κατηγορώ που δέχονται και εγκαταλείπουν τον αγιασμό, το θέλημα του Θεού συμμορφούμενοι πάλι με τον νόμο της αμαρτίας.

Αυτός που φοβάται μήπως τον κατηγορήσουν διέπεται από τον εγωισμό, ο οποίος θα τον απολέσει.

Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, ο Θεός μας κάλεσε. Αν ντραπούμε να τον φανερώσουμε και να τον ομολογήσουμε στις κοινωνίες των ανθρώπων όταν καλεστούμε, θα ντραπεί και αυτός για εμάς να μας συστήσει στον Πατέρα του. Αξίζει να μας κατηγορούν οι άνθρωποι, διότι θα μας επαινέσει ο Θεός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 5«5. οίτινες θέλουσιν αποδώσει λόγον εις εκείνον, όστις είναι έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς».ΑΠΑΝΤΗΣΗΓια κάθε λόγο αργό, μωρό θα αποδώσει λόγο ο άνθρωπος όταν βρεθεί στο βήμα του Χριστού και θα θελήσει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί εκείνη τη στιγμή.

Ο κόσμος είναι κόσμος και διέπεται από άγνοια και γι’ αυτό δικαιολογείται, όχι πάντα όμως. Εμείς χρειάζεται να προσέξουμε ώστε πλέον στη ζωή μας να μας γίνει συνήθεια το θέλημα του Θεού, η ζώσα Φωνή του ζώντος Θεού ούτως ώστε όταν βρεθούμε στο βήμα του Χριστού να χαιρόμαστε διότι τα λόγια μας και τα έργα μας θα πληρούν πνεύμα Θεού και σοφία αυτού, η οποία θα είναι συναρπάζουσα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 6«6. Επειδή διά τούτο εκηρύχθη το ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, διά να κριθώσι μεν κατά ανθρώπους εν σαρκί, να ζώσι δε κατά Θεόν εν πνεύματι».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ Χριστός έζησε και πέθανε για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να αναγεννήσει εν ζωή τον άνθρωπο και ο τρόπος είναι τα έργα αγάπης, τα λόγια του και το άψογο παράδειγμά του ώστε όλοι οι ζώντες μετά από αυτόν να μιμούνται την Άγια ζωή του, η οποία ήτο γεμάτη ουρανόδρομους πνευματικούς καρπούς. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι έπρεπε να πεθάνει ώστε να κηρύξει τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία είχαν κοιμηθεί προ Χριστού. Έτσι και σήμερα οι άνθρωποι λόγω της αμαρτίας πεθαίνουν, χάνουν το σώμα υμών το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος όμως σαν πνεύματα ζουν πνευματικά, διότι ο Χριστός κήρυξε τα πνεύματα τα εν τη φυλακή όταν ο ίδιος πέθανε. Γι’ αυτό λοιπόν όταν ένας πεθαίνει το πνεύμα του συναντά τα άλλα πνεύματα που κήρυξε ο Χριστός και γαληνεύει, διότι αυτά τα πνεύματα όπου ο Χριστός συνάντησε άκουσαν το πνεύμα του Χριστού (το οποίο πνεύμα έχει υλική υπόσταση σε άμορφη ύλη), που τους είπε ότι θα γίνει ανάσταση και θα γυρίσουν πάλι στη ζωή. Για να λάβει χώρα αυτή η ανάσταση, χρειάζεται να λάβουν χώρα τέσσερις επαγγελίες οι οποίες είναι ανεκπλήρωτες μέχρι σήμερα. Αυτές είναι η αποστολή μας. Να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας όλοι εμείς και να αγωνιζόμαστε να τις εντάξουμε στη ζωή μας τις επαγγελίες αυτές. Η πρώτη είναι να καταργηθεί η αμαρτία, η δεύτερη να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, μέσα μας και γύρω μας δηλαδή διά του καθαρισμού. Η τρίτη είναι να καταργηθεί ο φυσικός θάνατος, ο τρόπος είναι ο φυσικός και πνευματικός επενδύτης και η τέταρτη να λάβει χώρα η ανάσταση των νεκρών διά του λαού του Θεού και διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Περί της αναστάσεως αναφέρει κατ’ αποκάλυψη Κυρίου ο Ιεζεκιήλ. Όταν όλα αυτά λάβουν χώρα στη ζωή μας, όλοι θα επιστρέψουμε μετά του Χριστού στην χαμένη πατρίδα όπου ο Θεός θα σκηνώσει αιώνια μετά του ανθρώπου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 7«7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΠάντων δε το τέλος επλησίασε. Εννοεί το τέλος της αμαρτωλής γενιάς, η οποία θα τελειώσει είτε διά πυρός είτε διά της μετανοίας και αναγέννησης, η οποία αναγέννηση συντελείται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου για τους έχοντας προορισμό σωτηρίας, για τους εκλεκτούς.

Αν δεν μπορέσουμε να εγκαταλείψουμε το σύστημα του κόσμου θα μας εγκαταλείψει αυτό. Αν δεν αναγεννηθούμε, τα γεγονότα θα βάλουν τέλος στην γεμάτη πάθη και αμαρτία ζωή μας. Σήμερα λοιπόν, πριν το τέλος έλθει, ας πάρουμε στα σοβαρά το γεμάτο σοφία Θεού κάλεσμα που λάβαμε. Αμήν.

Στον ίδιο στίχο αναφέρει, φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Φρονίμως, είναι αυτός ο οποίος βρίσκει και επινοεί τρόπους ώστε να βρει χρόνο να εισέλθει στο αγιαστήριο (προσευχή, μελέτη, εξάπλωση). Μέσα στο αγιαστήριο θα βρει τον Χριστό, ο οποίος θα πορεύεται έμπροσθέν του χαρίζοντάς του ζώσα πίστη, καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος.

Γι’ αυτόν λοιπόν που γνώρισε τον Χριστό, το τέλος δεν θα τον επισκιάσει ποτέ διότι το πνευματικό του επίπεδο θα επιτρέψει στον Πατέρα Θεό να τον φρουρήσει την ώρα του πειρασμού όπου η δοκιμασία, ο πειρασμός θέλει λάβει χώρα και θέλει επισκιάσει όλους τους λαούς και τα έθνη της γης. Ακόμη θέλει επισκιάσει και ολόκληρο τον γαλαξία όπου ανήκει ο πλανήτης γη. Ο δίκαιος μόλις σώζεται, που θέλει φανεί ο ασεβής. Εν όσο λοιπόν έχουμε καιρό, ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό.

Οι ασεβείς δεν θα μπορούν να ζήσουν διότι έχουν στηρίξει τη ζωή τους στο σύστημα του κόσμου, στα χρήματα, στα φάρμακα, στην αμαρτία. Το τέλος αυτών όμως έφτασε και μαζί με το σύστημα όταν καταρρεύσει θα καταρρεύσουν όσοι πίστεψαν σε αυτό. Ο αναγεννημένος, ο μετανοημένος, ο δίκαιος άνθρωπος όμως θα ξεπεράσει τον πειρασμό που για πολλούς θα είναι το τέλος και ο λόγος διότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη. Καθώς μακάριος ο ελπίζων εις Θεόν.

Εύχομαι, να κάνουμε όλοι καλή χρήση του χρόνου μας ώστε τα γεγονότα να μην μας γεμίσουν μωρία, η οποία φέρνει την απορία στην γεμάτη άγνοια ζωή μας.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 8«8. προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌτι αναφέρεται στον 8ο στίχο είναι ευαγγελική απαίτηση του ίδιου του Θεού, για όσους θέλουν να ονομάζονται υιοί και θυγατέρες αυτού. Η απαίτηση, η εντολή του Θεού είναι μία η οποία στοιχειοθετεί όλες τις άλλες και έχει ως εξής: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.

Αν δεν έχουμε ενθέρμως την εις αλλήλους αγάπη τότε μάταια ονομαζόμεθα Χριστιανοί Ορθόδοξοι ή μάταια αυτοαποκαλούμαστε παιδιά του Θεού, υιοί και θυγατέρες αυτού. Πολλοί χριστιανοί επειδή αρκετοί άνθρωποι (χριστιανοί) δεν αναπτύσσουν τον Θεό σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνονται αυτοί (δόγμα) σαν θέλημα του Θεού πέφτουν σε κρίσεις, κατακρίσεις, καταλαλιές, υποκρισίες πολυμορφικές κ.λ.π. σκανδαλίζοντας και σκανδαλιζόμενοι. Ας γνωρίζουν ότι όσοι χωρίζονται προφέροντας δογματικές θεωρίες οι οποίες δεν εκπληρώνουν τον νόμο της αγάπης, δεν θα σωθούν, θα απολεστούν και ο λόγος διότι η αγάπη τους δεν καλύπτει τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων ή των συνδογματικών αδελφών τους. Φυσική συνέπεια η αμαρτία να μεγαλώσει. Μη γένοιτο! Όσοι ανήκουν στην Φωνή Θεού έχουν ένα νόμο. Αυτός είναι ότι θα δέχονται τον κάθε αδελφό με όποιον τρόπο αυτός επιλέγει να ενώνεται με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σέβονται την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του αδελφού και τον τρόπο που ο Θεός αναπτύσσει και στηρίζει τη ζωή του. Αυτό είναι αγάπη. Αυτή η αγάπη θα οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς που την έχουν στην ενθέρμως αγάπη μετά του πλησίον τους, φυσική συνέπεια να οδηγηθούν και στην μέγιστη αγάπη του ζώντος Θεού, η οποία τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει. Η αγάπη δεν θέτει νόμους, η αγάπη σε δέχεται όπως είσαι. Αυτό το πνεύμα να έχουμε αν θέλουμε να είμεθα αγάπη και να έχουμε τον Θεό στη ζωή μας, να έχουμε κοινωνία μετ’ αυτού του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 9«9. γίνεσθε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγυσμών·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ φιλοξενία σήμερα των ανθρώπων του κόσμου έχει στερεότυπα και αυτά είναι τα συμφέροντα και τα πρέπει. Πρέπει να καλέσουμε αυτόν γιατί έχουμε υποχρέωση, πρέπει να φιλοξενήσουμε τον φίλο μας στο σπίτι γιατί μας βοήθησε, πρέπει να φιλοξενήσουμε κάποιον γιατί θα μας βοηθήσει με την θέση που έχει στον κόσμο, πρέπει, πρέπει, πρέπει……… Αυτό το πρέπει δεν έχει Χριστό, δεν έχει αγάπη, δεν έχει ζωή. Αυτό το πρέπει κουράζει, είναι ψέμα. Σε αντίθεση με την φιλοξενία που έχουν οι άνθρωποι του Θεού, η οποία πηγάζει από ανυπόκριτη αγάπη και γίνεται για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση των συνανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει ο άνθρωπος αυτός κάποια εξουσία ή δεν έχει καμία εξουσία ή δραστηριότητα υλική ή πνευματική. Η φιλοξενία των υιών και θυγατέρων του Θεού είναι άδολη και χωρίς προσωποληψία. Η φιλοξενία αυτή δέχεται τους πάντες όπως είναι, όποιοι και αν είναι. Αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 10«10. έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ υπηρεσία γίνεται κατά το χάρισμα που έχει λάβει ο κάθε αδελφός υπό του Θεού. Άλλος στηρίζει το έργο πνευματικά, άλλος υλικά, άλλος φιλοξενεί, άλλος υπηρετεί, άλλος ανοίγει κύκλο στο σπίτι του, άλλος κηρύττει στον κόσμο με τα λόγια του και με τα έργα θυσίας, άλλος έχει όλες τις υπηρεσίες. Είναι πολυειδής η χάρις, η υπηρεσία του Θεού και των υιών και θυγατέρων αυτού.

Αν ψάξουμε στον Λόγο του Θεού θα γνωρίσουμε τον Χριστό και αυτός θα κάνει έκδηλο το χάρισμα που κρύβεται μέσα μας, ώστε να υπηρετούμε δι’ αυτού του Χριστού Θεό και άνθρωπο.

Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να μετέχουν της υπηρεσίας του Θεού, ώστε μέσω αυτής να γίνουν μέτοχοι της σοφίας του Θεού και της δόξης αυτού, ο οποίος με έργα και με λόγια τόνισε, ο υιός του ανθρώπου ου γαρ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 11«11. εάν τις λαλή, ας λαλή ως λαλών λόγια Θεού· εάν τις υπηρετή, ας υπηρετή ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός· διά να δοξάζηται εν πάσιν ο Θεός διά Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌποιος επιστατεί, να επιστατεί με λόγια Χριστού, με αγάπη Χριστού, γεμάτος ειρήνη Χριστού, πλήρης ταπείνωσης χωρίς κρίσεις, κατακρίσεις, καταλαλιές, θυμούς, σεβόμενος τις διαφορετικότητες που θα αντιμετωπίζει μέσα στους κύκλους της Φωνής Θεού και πέραν αυτών των κύκλων, έχων πνεύμα ευγενούς άμιλλας και σοφίας Θεού συναρπάζουσας.

Όποιος υπηρετεί πνευματικά ή υλικά αδελφούς, θα υπηρετεί αιώνια χωρίς να περιμένει ανταπόδοση και χωρίς να γογγύζει.

Όταν κάποιος υπηρετεί ανθρώπους τότε ο Θεός θα υπηρετεί αυτόν τον υπηρέτη των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν να εξασφαλίσουμε, τον Χριστό στη ζωή μας. Αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 12«12. Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι,».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟι αντιξοότητες είναι παραχώρηση Θεού και ανήκουν στην σοφία αυτού. Δεν συμβαίνουν παραδόξως (κατά τύχη), σκοπό έχουν να μας ανδρώσουν πνευματικά ώστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να δυνάμεθα να σταθούμε στο ύψος του Χριστού το οποίο είναι, λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει.

Κάποιος μία ημέρα μου ζήτησε να προσευχηθώ διότι υπήρχε κίνδυνος να χάσει την δουλειά του. Του απάντησα πως η προσευχή δεν γίνεται για να πετύχουμε αυτό που εμείς θέλουμε, αλλά γίνεται ώστε μέσω αυτής να αντεπεξερχόμαστε με ειρήνη και σοφία Θεού σε ότι παραχωρεί ο Πατέρας. Ας γνωρίζουμε ότι ούτε μία θριξ εκ της κεφαλής δεν πέφτει χωρίς το θέλημα του Θεού. Σίγουρα θα κάνουμε τα απαραίτητα ώστε να μην χάσουμε την δουλειά μας, ο στόχος μας όμως θα είναι να μην χάσουμε τον Χριστό. Γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 13«13. αλλά καθότι είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθή χαρήτε αγαλλιώμενοι».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ ίδιος διάβολος που ήτο στην εποχή του Χριστού είναι και σήμερα. Οι ίδιοι πειρασμοί αφού θέλουμε να υπηρετήσουμε το αγαθό, τον Θεό θα έρθουν και σε εμάς. Ας φροντίσουμε να ζούμε εν Χριστώ ώστε να μην μας αγγίξουν οι πειρασμοί.

Μια φορά απαγόρευσαν στον Πέτρο να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Αυτός απάντησε, πείθεσθε Θεό ή ανθρώποις; Φυσικά εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, το θέλημα του Θεού θα κάνουμε και αυτός όπως δικαίωσε τον Υιό του θα δικαιώσει και εμάς. Οι Σπαρτιάτες όταν μάθαιναν ότι έρχεται ο εχθρός ποτέ δεν ρωτούσαν πόσοι είναι αλλά που είναι και έτρεχαν να τους αποτρέψουν. Έτσι και εμείς, δεν θα λέμε πόσοι πειρασμοί ήρθαν αλλά με την δύναμη του Θεού θα πέφτουμε στην μάχη και θα βγαίνουμε νικητές. Ο τολμών νικά!

Κάποτε ένας βασιλιάς κάλεσε έναν Άγιο, τον Μέγα Αντώνιο να μείνει στο παλάτι του ώστε να μην στερείται υλικών αγαθών. Τότε αυτός ρώτησε τον υποτακτικό του, τι λες, να πάμε; Και ο υποτακτικός του απάντησε, αν πας θα λέγεσαι Αντώνιος, αν μείνεις θα λέγεσαι Μέγας Αντώνιος. Φυσικά έμειναν. Να γνωρίζουμε πως άλλη η δόξα όσων βολεύονται και άλλη όσων παλεύουν εν Κυρίω ώστε να τιθασεύσουν τον έτερο κακό εαυτό τους και να τον κάνουν εν Κυρίω. Αυτό εύχομαι σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στην Φωνή Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 14«14. Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' υμάς· κατά μεν αυτούς βλασφημείται, κατά δε υμάς δοξάζεται».ΑΠΑΝΤΗΣΗΔεν θα μας επισκιάσει πειρασμός παραπάνω απ’ ότι δυνάμεθα να αντέξουμε. Αυτή να είναι η πίστη μας, διότι ο Θεός το υποσχέθηκε σε αυτόν που αγωνίζεται. Εξάλλου, μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν εμού καθώς μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών.

Ο Θεός αναπαύεται μέσα μας όταν λοιδορούμενοι ουκ αντελοιδορούμε, όταν απειλούμενοι ουκ απειλούμε. Έτσι δοξάζεται ο Θεός με τα έργα θυσίας, αγάπης, προσφοράς τα οποία γίνονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Ο στόχος της Φωνής Θεού είναι τα τέκνα αυτής να αναπτύσσουν τον Χριστό, την άφθαρτη ζωή, την ανυπόκριτη αγάπη, την ταπείνωση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς οι συνθήκες αυτές να τους μεταβάλλουν από τους πνευματικούς στόχους που αποκόμισαν από τον Λόγο του Θεού. Αυτό θα προβληματίσει τους πάντες και θα οδηγήσει στον Θεό χιλιάδες ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 17«17. Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ' ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού;».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ κρίσις του Θεού άρχεται από τον οίκο του Θεού. Ένα δωμάτιο του οίκου του Θεού είναι και οι άνθρωποι που υπάρχουν στην Φωνή Θεού και αναπτύσσουν σήμερα το θέλημα του Θεού, αποβάλλοντας τον έτερο κακό εαυτό τους. Αν λοιπόν σε εμάς συμβαίνουν διάφορα αρνητικά γεγονότα, φανταστείτε τι θα συμβεί όταν η κρίση επισκιάσει όλη την οικουμένη. Η Αποκάλυψη αναφέρεται σε αυτό με τις πληγές, τις σφραγίδες κ.λ.π.

Κρίση Θεού σημαίνει, πρώτον να γνωρίσω το θέλημα του Θεού, δεύτερον να αποβάλλω από μέσα μου και γύρω μου την διαβολή, τον εωσφόρο και την στρατιά αυτού, τρίτον να εντάξω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Μέχρι να ολοκληρώσουμε την κρίση θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε αλλά δεν θα απελπιζόμαστε. Όταν νικήσουμε, ο αγιασμός, η σοφία του Θεού, το θέλημα αυτού θα λειτουργούν αιώνια μέσα μας, κάνοντας όλους εμάς φως ανέσπερο και πόλη πάνω όρους όπου τα έθνη θέλουσι συρρέει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 18«18. και αν ο δίκαιος μόλις σώζηται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανή;».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ δίκαιος μόλις σώζηται. Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα καθώς η δικαιοσύνη του Θεού προσφέρει των

ανθρώπων απαιτεί.

Δίκαιος ήταν ο Ιωσήφ, ο οποίος όταν κατάλαβε την εγκυμοσύνη της Μαρίας δεν θέλησε να την φανερώσει στον λαό ώστε να την λιθοβολήσει αλλά έψαξε να βρει τρόπο να την διώξει κρυφίως.

Ασεβής είναι αυτός που δεν δέχεται θείους και ανθρώπινους  νόμους, έχοντας συνείδηση για έργα και λόγια μη ελεγχόμενα. Η ασέβεια είναι στοιχείο που κάνει Θεό και ανθρώπους να φεύγουν μακριά από τον άνθρωπο που διέπεται από αυτή. Ο Θεός να φας φυλάξει από άνθρωπο εγωιστή, ζηλιάρη, ασεβή.

Ο δίκαιος λοιπόν με τα στοιχεία που ανέφερα μόλις σώζεται. Ο Άγιος όμως είναι ο στόχος. Αφού περάσουμε από το να είμεθα δίκαιοι, τότε ο Άγιος γίνεται αντί Θεού στη γη εξαγγέλλοντας την φωνή του Θεού. Αμήν.ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 19«19. Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύωνται τας εαυτών ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστόν δημιουργόν εν αγαθοποιΐα».ΑΠΑΝΤΗΣΗΝα τον εμπιστευτούμε τον Θεό και το ρήμα αυτού, το οποίο αναπτύσσεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Να τον εμπιστευτούμε τον Θεό και αυτόν που έστειλε, τον απεσταλμένο του Χριστό και να τον ακολουθούμε καθώς να τον υπακούμε στις εντολές του οι οποίες δεν είναι βαριές, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε σήμερα.

Υπακοή σημαίνει: Κάποτε ένας άγιος είπε στον υποτακτικό του να φυτέψει ένα ξερό ξύλο που του έδωσε σε ένα μέρος που δεν είχε νερό και να του ρίχνει έναν κουβά νερό κάθε δύο ημέρες. Ήθελε να του δείξει τη δύναμη της υπακοής και της πίστεως. Μετά από πέντε χρόνια λοιπόν το ξερό αυτό ξύλο έγινε μία ωραία καρυδιά. Όσοι έρχονταν στο κελί του τους πρόσφερε καρύδια και έλεγε, φάτε τους καρπούς της πίστης και της υπακοής. Υπακοή λοιπόν σημαίνει εμπιστοσύνη, αν θέλουμε να δούμε καρπούς στη ζωή μας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4«1. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυς των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης, ήτις μέλλει να αποκαλυφθή,

2. ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς αλλ' εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως,

3. μηδέ ως κατακυριεύοντες την κληρονομίαν του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου.

4. Και όταν φανερωθή ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης».ΑΠΑΝΤΗΣΗΠρεσβύτερος σημαίνει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση του Λόγου του Θεού, έχει πνευματική εμπειρία, έχει σοφία Θεού, έχει φιλοξενία, έχει αγάπη ανυπόκριτη, έχει διαύγεια πνεύματος, είναι προσιτός και αγαπητός από το ποίμνιο που πρεσβεύει. Οι άνθρωποι οικειοθελώς τον αγαπούν, κατ’ αποκάλυψη Θεού τον συμβουλεύονται και τον ακολουθούν, είναι στύλος στην εκκλησία του Θεού, είναι φως Θεού που φωτίζει πνευματικά τους γύρω του και το φως του φτάνει σε μεγάλη ακτίνα δράσης, προσελκύοντας κοντά του πολλούς ανθρώπους. Με λίγα λόγια είναι αυτός που ο Θεός τον έχει ευλογήσει ώστε ακούραστα να ποιμαίνει το ποίμνιο που του χάρισε και που του εμπιστεύτηκε αυτός ο Θεός. Αμήν

Ο πρεσβύτερος είναι και επίσκοπος. Στην Τιμόθεου α΄ Επιστολή στο γ΄ κεφάλαιο αναφέρεται: 1. Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί.

2. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός,

3. ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ' επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος,

4. κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος·

5. διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού;

6. να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου.

7. Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου.ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6«5. Ομοίως οι νεώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην· διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν.

6. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν καιρώ,».ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ υποταγή στους πρεσβυτέρους από τους νεωτέρους αδελφούς είναι οικειοθελής. Όπως και ο Κύριος φανέρωσε και έλεγε στους μαθητές του, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν.

Η υποταγή έχει πλήρη ταπεινοφροσύνη. Η Παναγία μας διακονούσε τον ναό όταν ήτο νέα και είχε πλήρη υποταγή στους πρεσβύτερους. Ότι της έλεγαν έλεγε πάντα ναι, γι’ αυτό και ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και της είπε: Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Θέλεις γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

Η ταπεινοφροσύνη είναι μέγα μυστήριο και προέρχεται από την υπακοή. Αυτή η υπακοή κάνει τον Θεό να υποκλίνεται στον άνθρωπο που διακατέχεται από αυτή. Εύχομαι όλοι να μπούμε στην υποταγή υπακοής, ώστε να επιλεχτούμε υπό του Θεού και να χαρισθεί εις ημάς αποστολή. Ο Θεός χαίρεται να συνεργάζεται με αυτόν που τον εμπιστεύεται στα πάντα, λέγοντας ο υποτασσόμενος γενηθήτω το θέλημά σου Κύριε σε Θεό και ανθρώπους.

Εύχομαι όλα τα παιδιά που εργάζονται εις την Φωνή Θεού να αποκτήσουν το κλειδί της βασιλείας των ουρανών, υπακοή, υποταγή.

Όποιος τώρα διέπεται από το στοιχείο του να αντιτάσσεται στο θέλημα του Θεού, διέπεται από υπερηφάνεια η οποία είναι εγωισμός και διακατέχεται από εωσφορικά στοιχεία. Αυτός ο άνθρωπος συγκρούεται συνέχεια με τον ίδιο τον Θεό και έχει καταστροφικές συνέπειες διότι ο Θεός κλείνει εις αυτόν την σοφία του πνεύματος, η οποία είναι υπακοή στις εντολές αυτού και οι οποίες όταν υιοθετηθούν παράγουν αιώνιους καρπούς.

Ο αντιτασσόμενος διέπεται από συνεχόμενη αντιπαλότητα. Ο ταπεινός διέπεται από ειρήνη, από σοφία Θεού, από δυνάμεις πίστεως. Γενικότερα διέπεται από αιώνια δόξα η οποία τον συντροφεύει στον παρόντα και στον μέλλοντα αιώνα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 7«7. και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών».ΑΠΑΝΤΗΣΗΜακάρι αυτό να το γνωρίζαμε όλοι και να το είχαμε πιστέψει από μικρά παιδιά ώστε να μην μας απορροφήσει το σύστημα του κόσμου, το οποίο σε αποτρέπει από το θέλημα του Θεού με ανώφελες μέριμνες. Η μέριμνα έχει την εξής παγίδα: Επιδιώκεις πράγματα σε όλη σου τη ζωή που δεν χρειάζονται. Εκτός από τα απαραίτητα, που είναι δουλειά, σπίτι, φαγητό τα άλλα περιττεύουν. Διότι αν χάσεις τον χρόνο σου και δεν τον εκμεταλλεύεσαι πάνω στο θέλημα του Θεού και την σοφία αυτού, δεν πρόκειται να εννοήσεις τις δυνατότητες που ο Χριστός ερχόμενος φανέρωσε ότι όλοι έχουμε. Αυτές οι δυνατότητες είναι: Παράδειγμα έδωκα εις εσάς καθώς ότι εγώ ποιώ και σεις δύνασθε να ποιήσετε και μεγαλήτερα τούτων θέλετε ποιήσει.

Όσοι σήμερα είναι συνταξιούχοι ας εκμεταλλεύονται τον χρόνο τους, όσοι εργάζονται να μην προσθέτουν βάρη ώστε να βρουν χρόνο να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τον Θεό και να επενδύσουν σε αυτόν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα μετανιώσουν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 8«8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη·».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ διάβολος (διαβολή) δεν φεύγει από τη ζωή μας με μία ώρα προσευχή ή μία ώρα ασυνείδητη, τυπική μελέτη. Χρειάζεται συνειδητή αφιέρωση πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου. Χρειάζεται ο πιστός να σπουδάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Λόγο του Θεού ώστε συνειδητά πλέον να κάνει συνήθεια το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Σήμερα λοιπόν που έχουμε χρόνο ας τον αξιοποιήσουμε. Δεν θα φύγει ο διάβολος αν έχουμε μορφή ευσεβείας αλλά αληθινή, πραγματική ευσέβεια. Δεν θα φύγει με το να λέμε ότι είμεθα Ορθόδοξοι ή Καθολικοί ή Πεντηκοστιανοί κ.λ.π. θα φύγει με το να γίνουμε άγιοι, να γίνουμε αγάπη. Η Φωνή Θεού δεν έχει αποστολή να παρουσιάσει στον κόσμο καλούς ανθρώπους, καλούς χριστιανούς. Ήδη υπάρχουν εκατομμύρια όμως η ύλη και τα φάρμακα κατέκλυσαν τη ζωή τους. Η Φωνή Θεού έχει αποστολή να καταργήσει την αμαρτία, τη φθορά, τον θάνατο, να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού και με την παρουσία του Κυρίου να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων.

Οι επαγγελίες αυτές αιώνες τώρα δεν λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας, διότι ακόμη δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι, ο λαός εκείνος ο οποίος θα πιστέψει, θα ενεργήσει, θα εκπληρώσει. Αν θέλουμε ο Χριστός να γίνει κυβερνήτης της ζωής μας και όλων των λαών, ας ξεκινήσουμε αγώνα. Αν είμεθα λίγοι σήμερα ας μην φοβηθούμε, ο Κύριος φανέρωσε: Μη φοβού μικρόν ποίμνιον. Άρα, αν το πιστέψουμε δεν θα είμεθα αιώνια μικροί. Ο αγώνας που θα διεξάγουμε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία θα διέπουν τους ανθρώπους που επιθυμούν, επιδιώκουν να εκπληρωθούν οι επαγγελίες αυτές στη ζωή τους. Αυτά είναι, αφιέρωση πάνω στον Λόγο του Θεού, μελέτη δηλαδή όχι ανάγνωση, εφαρμογή του Λόγου του Θεού όχι επιδεικτικότητα και λόγια παχιά, προσευχή με συντριβή καρδιάς, όχι λόγια τα οποία επιδιώκουν το θεαθήναι των ανθρώπων. Εξάπλωση με έργα αγάπης και θυσίας, η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας, όχι εξάπλωση χωρίς αγάπη με αδιαφορία. Υπομονή, επιμονή. Ο άνθρωπος που συμμαχεί με τον Θεό ουδέποτε νικάται. Ο υπομείνας εις τέλους ούτος σωθήσεται. Τελευταία υπακοή και συμμετοχή με τον απεσταλμένο του Θεού, όχι επιπολαιότητα. Το πολυτιμότερο όλων είναι η υπακοή στον απεσταλμένο του Θεού. Μέσα από αυτόν θα φέρουμε στη ζωή μας τα γεγραμμένα και όσα προαναφέραμε.

Κάποτε έγινε ένας πόλεμος. Ο κάθε άνθρωπος καθώς έφευγε έπαιρνε κάποια πράγματα μαζί του. Ένας πήρε το αυτοκίνητό του, ένας πήρε τα ρούχα του, ένας πήρε τα χρήματά του. Ένας όμως ξεχώρισε από όλους. Πήρε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην τσέπη του και στους ώμους του τον άνθρωπο που του φανέρωσε, που ενήργησε στο να γνωρίσει τον Χριστό, τον οποίον άνθρωπο φρουρούσε με την ίδια του τη ζωή. Του λέει κάποιος. Γιατί τον φορτώθηκες αυτόν στην πλάτη σου; Και αυτός απάντησε: Είναι ο κεχρισμένος του Θεού μου, είναι ότι πολυτιμότερο έχω. Αν δεν κινηθούμε έτσι, με αποφασιστικότητα, τότε ο διάβολος σαν λέων ωρυόμενος θα ανατρέψει τα πάντα στη ζωή μας αργά ή γρήγορα και το γιατί θα αυξάνει καθημερινά. Μη γένοιτο!

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 9«9. εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω».ΑΠΑΝΤΗΣΗΝα είμεθα πάντα άγρυπνοι στην προσευχή, στην μελέτη αδιαφορώντας για το τι αρνητικό συμβαίνει στη ζωή μας. Σίγουρα η προσοχή χρειάζεται. Θα προσέχουμε να μην προκαλούμε ή δημιουργούμε πνευματικές εντάσεις οι οποίες είναι εξωγραφικές. Ο Λόγος του Θεού όλα τα φανερώνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει να με ρωτά ότι θέλει. Μέχρι ένας άνθρωπος να εννοήσει και να εντάξει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, ο διάβολος θα του κάνει επιθέσεις και θα τον νικά. Αυτός όμως που αγωνίζεται με τίποτα δεν θα υποτάσσεται, θα τον περιφρονεί τον διάβολο χωρίς να ψάχνει να βρει ερμηνεία για το τι συμβαίνει. Θα τα καταλάβει όλα στην συνέχεια της πνευματικής του πορείας και για όλα θα πάρει απαντήσεις.ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 10«10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ 10ος στίχος επιβεβαιώνει την απάντηση που δόθηκε στον 9ο στίχο.

Αυτός που αγωνίζεται ειλικρινά αφού δοκιμαστεί, θα βρει την εύνοια, την συμπάθεια, την αγάπη, το μέγα έλεος, την αγκαλιά του Θεού. Αξίζει να αγωνιστούμε και όταν έρθει εκείνη η μέρα θα με θυμηθείτε, διότι όταν ξεκίνησα αγώνα παρόλο που διάβαζα, παρόλο που προσευχόμουν ο διάβολος με νικούσε, όμως από το 2000 όπου ο Θεός μου έδωσε την άδεια να εργάζομαι πνευματικά με ελέησε και σήμερα βλέπω ότι αυτό που ζω δεν ανταλλάσσεται με όλους τους θησαυρούς της γης. Πάντα όμως προσεύχομαι ώστε το έλεος του Θεού να με καταδιώκει πάντα και πάντα φωνάζω το μη εισενέγκης εμέ εις πειρασμόν. Πιστέψτε αυτό που γράφω διότι είναι αλήθεια και έτσι να μην απελπίζεστε.

Ο Θεός είναι σήμερα στη ζωή μας αλλά και αύριο και πάντα. Κάποτε ένας μοναχός είπε στον υποτακτικό του να πάνε σε έρημο τόπο για προσευχή, νηστεία, αγώνα. Στον δρόμο είχε τελειώσει το νερό. Ο υποτακτικός είπε στον γέροντα, δεν έχουμε νερό, τι θα κάνουμε; Εκείνη την ώρα περνούσαν από μία παραλία. Ο γέροντας είπε στον υποτακτικό: Τόσο νερό υπάρχει, δεν το βλέπεις; Ο υποτακτικός απάντησε: Μα το νερό της θάλασσας είναι αλμυρό, δεν πίνεται. Ο γέροντας του είπε να δοκιμάσει και ο υποτακτικός δοκίμασε και με μεγάλη έκπληξη είδε ότι ήταν κανονικό νερό. Αμέσως ήπιε αυτός και έδωσε και στον γέροντα. Αφού ήπιαν έτρεξε να γεμίσει στην θάλασσα τα παγουράκια που είχαν. Ο γέροντας τον ρώτησε τι κάνει και αυτός απάντησε ότι παίρνει νερό για το δρόμο. Τότε ο γέροντας του είπε πως αφού είναι εδώ ο Θεός θα είναι και παρακάτω. Άρα όταν κάποιος εργάζεται ο Θεός θα τον τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει και τέλος θα τον θεμελιώσει. Αμήν.ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 14«14. Ασπάσθητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ειρήνη εις πάντας υμάς τους εν Χριστώ Ιησού· αμήν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΠάντα θα πρέπει να μας διέπει αγάπη για τους αδελφούς και όλους τους ανθρώπους, η οποία θα εκδηλώνεται με ασπασμό, με φίλημα. Αμήν.

                                                     


            


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου