Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ


ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

«1. ΙΟΥΔΑΣ δούλος Ιησού Χριστού, αδελφός δε Ιακώβου, προς τους κλητούς τους ηγιασμένους υπό Θεού Πατρός, και τετηρημένους υπό του Ιησού Χριστού
2. έλεος πληθυνθείη εις εσάς και ειρήνη και αγάπη.
3. Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε διά την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υποχρεούται ο κάθε μαθητής του Χριστού να ομολογεί την πίστη του και έχει το δικαίωμα να συμβουλεύει και να παροτρύνει τους πνευματικούς αδελφούς στο να ποιούν το θέλημα του Θεού, γι’ αυτό το λόγο και ο Ιούδας αναφέρει στην επιστολή του συμβουλές πνευματικές οι οποίες βοηθούν τους νέους μαθητές. Πάσαν σπουδήν καταβάλλει κάποιος όταν ερευνά σε βάθος τον Λόγο του Θεού ώστε να δύναται να αντλεί απ’ αυτόν την σοφία του Θεού, την οποίαν και αναπτύσσει στη ζωή του. Όπως σπουδάζει ένας φοιτητής για να πάρει το πτυχίο του, έτσι πρέπει και οι μαθητές του Χριστού να σπουδάσουν το θεοί εσταί και υιοί υψίστου πάντες.
Εύχομαι να εννοήσουμε τι λέμε καθώς επίσης να εννοήσουμε και την αποστολή μας, ώστε να προβούμε στις ενέργειες εκείνες όπου θα μας οδηγήσουν στο να λάβουμε πτυχίο από τον Θεό. Πτυχίο το οποίο θα αναφέρει, αποφοίτησες άνθρωπε από την μεγάλη σχολή του Θεού και κατέχεις το πτυχίο του καθαρισμού και του αγιασμού. Κατέχεις το πτυχίο που θα σου δώσει την άδεια να μεταβείς στην αιώνια άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 8

«4. Διότι εισεχώρησαν λαθραίως τινές άνθρωποι, οίτινες ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι εις ταύτην την καταδίκην, ασεβείς, μεταστρέφοντες την χάριν του Θεού ημών εις ασέλγειαν και αρνούμενοι τον μόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.
5. Θέλω δε να σας υπενθυμίσω, αν και σεις εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος, αφού έσωσε τον λαόν εκ γης Αιγύπτου, απώλεσεν ύστερον τους μη πιστεύσαντας
6. και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους, διά την κρίσιν της μεγάλης ημέρας
7. καθώς τα Σόδομα και τα Γόμορρα και αι πέριξ αυτών πόλεις, εις την πορνείαν παραδοθείσαι κατά τον όμοιον με τούτους τρόπον και ακολουθούσαι οπίσω άλλης σαρκός, πρόκεινται παράδειγμα τιμωρούμεναι με το αιώνιον πυρ.
8. Ομοίως και ούτοι ενυπνιαζόμενοι, την μεν σάρκα μιαίνουσι, την δε εξουσίαν καταφρονούσι και τα αξιώματα βλασφημούσιν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πάντα θα υπάρχουν δίπλα μας αυτοί που στον Λόγο του Θεού θα έχουν αντίλογο και θα αρνούνται αυτόν και την σοφία του Θεού, η οποία εξασφαλίζει στο ανθρώπινο γένος συνοχή, εξασφαλίζει πορεία αγάπης και στόχους μοναδικούς γεμάτους δυνάμεις πνευματικές. Αρνούμενοι λοιπόν τον Θεό Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα, γενικότερα τα στοιχεία του Θεού όπως το έλεος, την ζώσα πίστη, την αγάπη την ανυπόκριτη, την σοφία εκείνη που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή, την άφθαρτη ζωή απορρίπτουν και εμποδίζουν με τον εωσφορικό εγωισμό που έχουν και τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων, με κορυφή όλων την ταπείνωση. Αφού δεν θέλουν να μετανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν μπροστά τους τα τέλη αυτών, τα οποία θέλουσι έρθει με τα παραδείγματα που αναφέρει ο μαθητής του Χριστού Ιούδας. Ακόμη και οι άγγελοι θα πρέπει να προσέχουν, διότι πολλές φορές παρεκκλίνουν από το θέλημα του Θεού και νουθετούν ανάλογα με ότι αυτοί θέλουν να υπάρχει στο ανθρώπινο γένος το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Στην Αποκάλυψη αναφερόμενος και συμβουλεύων ο Κύριος τους ιδρυτές εκκλησιών, τους αγγέλους αναφέρει: Και προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου π.χ. να προσέχει εκείνο ή το άλλο. Μόνο στον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας ο Θεός ευαρεστείται. Προσοχή λοιπόν στους αντιφρονούντες ανθρώπους και αγγέλους, οι οποίοι εξ αρχής εμπόδιζαν τον άνθρωπο να ενεργήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ώστε να φτάσει στο κατ’ εικόνα και ομοίωση. Ο λόγος που εργάζονται για την απομάκρυνση του ανθρώπου ή την παρέκκλισή του από την αλήθεια είναι διότι είναι κατώτεροι από τον αναγεννημένο άνθρωπο και θέλουν να έχουν διά του ψεύδους την εξουσία ώστε να είναι ανώτεροι και να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, τους οποίους λόγω της άγνοιας χρησιμοποιούν ανάλογα των συμφερόντων τους. Όμως το τέλος όλων αυτών έφτασε. Διότι ο Θεός δημιουργεί στράτευμα το οποίο θα πολεμήσει την διαβολή, ώστε να αποκατασταθεί ο Θεός στην συνείδηση ανθρώπων και αγγέλων όπου έπεσαν την εξουσία του αγίου θεού και του λαού του. Σήμερα θα έπρεπε ο Θεός και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγάπη του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού να εξελίσσουν το ανθρώπινο γένος ώστε να πορεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και όχι σύμφωνα με των αντιφρονούντων. Μία παροιμία λέει, ήρθαν οι μουσαφίρηδες να διώξουν τους νοικοκύρηδες.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 9

«9. Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολον εφιλονείκει περί του σώματος του Μωϋσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρη εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημον, αλλ' είπεν, Ο Κύριος να σε επιτιμήση».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Και εμείς το ίδιο λέμε, ότι ο Κύριος γνωρίζει και αυτός θα κρίνει, θα ελέγξει και θα επιτιμήσει όλους όσους θέλουν να έχουν λόγο εκεί που ο Θεός μιλά, που ο Θεός κατευθύνει. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι και άγγελοι να θέλουν να επιβληθούν σε αυτόν που τους χάρισε ύπαρξη, που τους χάρισε ζωή γεμάτη λογική, η οποία διά της συμβουλής του Θεού μας καθιστά κληρονόμους, συγκληρονόμους και συμμέτοχους της απείρου κάλους δόξης του, μας καθιστά ακόμη και μας οδηγεί στο κατ’ εικόνα και ομοίωση. Μη γένοιτο να θέλουμε να επιβληθούμε του Θεού.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 19

«10. Ούτοι δε όσα μεν δεν εξεύρουσι βλασφημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα εξεύρουσιν, εις ταύτα φθείρονται.
11. Ουαί εις αυτούς διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάϊν και χάριν μισθού εξεχύθησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ και απωλέσθησαν εις την αντιλογίαν του Κορέ.
12. Ούτοι είναι κηλίδες εις τας αγάπας σας, συμποσιάζοντες αφόβως, βόσκοντες εαυτούς, νεφέλαι άνυδροι υπό ανέμων περιφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά άκαρπα, δις αποθανόντα, εκριζωθέντα,
13. κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας ιδίας αυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, διά τους οποίους το ζοφερόν σκότος είναι τετηρημένον εις τον αιώνα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Άλογα ζώα σημαίνει άνθρωποι χωρίς λογική. Όταν οι άνθρωποι χάσουν αυτή τη λογική τότε να περιμένουμε αυτά που γράφει ο απ. Ιούδας και πολλά άλλα. Δυστυχώς έτσι κινούνται οι κοινωνίες αυτές που ζούμε σήμερα, με στοιχεία τα οποία αποβλέπουν στο προσωπικό συμφέρον και όχι στο γενικό συμφέρον. Κάνοντας τους ανθρώπους του κόσμου να προβαίνουν σε ενέργειες του Κάϊν, οι οποίες ξεκινούν από το να βλέπουν λάθη στους συνανθρώπους τους, μετέπειτα προβαίνουν σε κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές. Από την ώρα που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό έχασε τις ιδιότητες αυτού και την σοφία του, αν και ο κόσμος σήμερα διέπεται από πολλά επιτεύγματα στον υλικό τομέα και στον πνευματικό. Ο λόγος όμως διά τον οποίον γίνονται επιστήμες χωρίς λογική είναι διότι εμπορεύονται τους ανθρώπους. Εάν ένας άνθρωπος δεν έχει χρήματα το σύστημα τον αποβάλλει, τον περιφρονεί, τον μηδενίζει ενώ όταν έχει χρήματα τον επευφημεί και τον ονομάζει άξιο της ζωής του ανθρωπίνου γένους. Όμως να γνωρίζουμε ότι την ανθρωπότητα την εξέλιξαν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώθηκαν σε έρευνες όπου στην αρχή δεν είχαν καν τα απαραίτητα. Από εκεί και πέρα, αφού δόθηκαν τα κατάλληλα ερεθίσματα από τους ανθρώπους αυτούς, ήρθαν οι άνθρωποι με την εξουσία του χρήματος, τα οποία επιτεύγματα τα αξιοποίησαν και τα εμπορεύτηκαν υπέρ κόρον εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη του κάθε ανθρώπου. Αυτά τα στοιχεία κάνουν τους ανθρώπους άλογα ζώα, ζώα χωρίς λογική.

 ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

«14. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ, έβδομος από Αδάμ, λέγων, "Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού,
15. διά να κάμη κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, διά πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών, τα οποία έπραξαν και διά πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατ' αυτού αμαρτωλοί ασεβείς."».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να έρθει ο κύριος χρειάζεται να γίνει ανατροπή του παρόντος δαιμονισμένου κόσμου, ο τρόπος που θα μπορέσει να γίνει αυτό είναι να κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο θα φέρει τους αγίους εκείνους στους οποίους ο Θεός θα ευαρεστηθεί ώστε να κατεβεί στην γη και να βασιλέψει με τους λελυτρωμένους αυτού οι οποίοι θα διέπονται από καθαρισμό, από αγιασμό, από σοφία Θεού, από ζώσα πίστη, από άφθαρτη ζωή την οποίαν θα μπορούν και να μεταδώσουν. Όταν δημιουργηθεί ο λαός αυτός του Θεού, τότε ο θεός θα κάνει την γενική κρίση, η ατομική κρίση, γίνεται σήμερα υπό της φωνής θεού, η οποία ξεκίνησε να κηρύττει το ευαγγέλιο της βασιλείας το οποίο με την δύναμη του θεού, θα ακουστεί εις όλον τον κόσμο. Στην συνέχεια αφού ο λαός του θεού θα έχει επικρατήσει παντού θα ακολουθήσουν ώστε να εκπληρωθούν και οι επόμενες επαγγελίες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σε ομιλίες η στις ερωταπαντήσεις.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 16

«16. Ούτοι είναι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφωλείας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι κακομοιριά άνθρωπε συνέχεια να γογγύζεις με ότι φαντάζεσαι ως αρνητικό ή βλέπεις ότι τα πάντα είναι για σένα αρνητικά. Μεμψίμοιρος είναι αυτός που συνέχεια κλαίει για την μοίρα του, μάλιστα τα βάζει με τον Θεό και με όποιον άνθρωπο βρίσκεται δίπλα του. Δικαιολογημένα κάποιος που δεν έχει δουλειά, που του πήραν το σπίτι, που δεν έχει άνθρωπο γύρω του, που δεν έχει φίλους, που έχει ανίατη ασθένεια π.χ. καρκίνο ή νεφρική ανεπάρκεια, που είναι στο κρεβάτι του πόνου, που έχει ολική αναπηρία, που έχασε την οικογένειά του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, που έχει πάθει ένα εγκεφαλικό και έχασε κάποια μέλη του σώματός του, να κλαίει για την μοίρα του. Ποιο είναι όμως το παράξενο; Ότι δεν κλαίνε αυτοί, δεν μεμψιμοιρούν αυτοί που έχουν τα προβλήματα που ανέφερα, αλλά όσοι είναι καλά και τα έχουν όλα. Και ο λόγος που δεν κλαίνε αυτοί που έχουν τα προβλήματα αυτά είναι διότι οι περισσότεροι από αυτούς διέπονται από μια ανωτερότητα πνεύματος η οποία τους κατευθύνει στο να λένε ο Θεός γνωρίζει και συμβιβάζονται. Ακόμα και με τον θάνατο συμβιβάζονται. Δυστυχώς μεμψίμοιροι και γκρινιάρηδες είναι όλοι όσοι είναι καλά, έχουν υγεία, έχουν δουλειά, έχουν ανθρώπους γύρω τους, έχουν χρήματα, κάνουν διακοπές, έχουν ωραία σπίτια και πολλές φορές και εξοχικά, έχουν αυτοκίνητα όχι ένα αλλά δύο ή και τρία, έχουν καταθέσεις, έχουν, έχουν, έχουν ……… όμως δεν έχουν Θεό. Έτσι, τρώγονται με τα ρούχα τους, με τους φίλους τους, με τους συγγενείς τους, με τους αδελφούς τους πνευματικούς ή τους σαρκικούς.
Ας συνέλθουμε διότι έτσι θα χάσουμε τη ζωή που ζούμε χωρίς ποτέ να πούμε ευχαριστώ, χωρίς ποτέ να δώσουμε αγάπη ή να πάρουμε αγάπη, χωρίς καν να καταλάβουμε για ποιο λόγο ζούμε, για ποιο λόγο υπάρχουμε στην δημιουργία και τι ήρθαμε να κάνουμε. Ο μεμψίμοιρος είναι και κόλακας αλλά και υποκριτής, διότι κολακεύει ανθρώπους για να έχει προσωπικό όφελος. Αν δεν πετύχει το σχέδιο του στρέφεται και ενάντια σε αυτόν που μέχρι χτες επαινούσε και κολάκευε. Ο μεμψίμοιρος είναι ακόμη και τεμπέλης, διακατέχεται από οκνηρία πνευματική και υλική. Θέλει μάλιστα με την γκρίνια του να επιβληθεί στους άλλους γύρω του ώστε χωρίς να εργαστεί, να πετύχει περισσότερα υλικά αγαθά ή πνευματικά. Δεν έχει αγάπη ο μεμψίμοιρος. Όλους τους βλέπει εργαλεία δικά του τα οποία θέλει να εκμεταλλεύεται υπέρ κόρον. Πολύ μεγάλο δαιμόνιο. Το μεγαλύτερο δαιμόνιο του μεμψίμοιρου είναι το παράπονο. Το παράπονο είναι ο εωσφόρος και η μεμψιμοιρία το παιδί του. Τα παιδιά που υπηρετούν την Φωνή Θεού να αποφύγουν την μεμψιμοιρία και να την αντικαταστήσουν με το δόξα τον Θεό που θέλησε να έρθει στη ζωή τους ο Άγιος Θεός και που θέλησε να γνωρίσουν τον Λόγο του.
Μόλις αλλάξουμε το πνεύμα της μεμψιμοιρίας και θέσουμε το πνεύμα του Θεού θα πούμε πολλά ευχαριστώ σε Θεό και σε ανθρώπους που είναι δίπλα μας και θα σπεύσουμε με χαρά να υπηρετήσουμε τον Θεό και τους ανθρώπους, διότι θα νιώσουμε υποχρέωση έναντι του Θεού που μας έκανε λογικά όντα, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν και να φτάσουν στο καθ’ ομοίωση. Θα πούμε επίσης και πολλά ευχαριστώ και σε όλους όσους είναι γύρω μας και μας έδωσαν αγάπη. Εύκολο δεν είναι να πετάξουμε την μεμψιμοιρία που είναι ο εγωισμός στο αποκορύφωμά του και να ενδυθούμε την δόξα του Θεού που είναι η ταπείνωση, η οποία εκφράζεται με το πάντοτε χαίρεστε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας σε όλους μας να εξαφανίσουμε την μεμψιμοιρία από τη ζωή μας μήπως και δούμε πρόσωπο Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 19

«17. Αλλά σεις, αγαπητοί, ενθυμήθητε τους λόγους τους προειρημένους υπό των αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
18. ότι σας έλεγον, ότι "εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών."
19. Ούτοι είναι οι αποχωρίζοντες εαυτούς, ζωώδεις, Πνεύμα μη έχοντες».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Να μελετάμε συνέχεια τον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη), ώστε τα πνευματικά αισθητήρια να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή γεγυμνασμένα με σκοπό να μπορούν να γνωρίζουν αυτόματα ποιο πνεύμα είναι του Θεού και ποιο όχι. Κατόπιν να ενωνόμεθα με τα πνεύματα του Θεού και τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι αναπτύσσουν την αγάπη και έχουν σαν φάρο την ταπείνωση. Αν φτάσουμε στο σημείο αυτό, θα μπορούμε με σοφία Θεού να αποφεύγουμε τα πνεύματα του πονηρού και τους ανθρώπους εκείνους που τα αναπτύσσουν. Μάλιστα χρειάζεται να έχουμε πληρότητα πνεύματος, διότι έρχονται με μορφή ευσεβείας και σαν άγγελοι φωτός παρουσιάζονται στη ζωή μας. Αν αυτό το εννοήσουμε, το εργαστούμε και το καλλιεργήσουμε δεν θα υποστούμε ποτέ πτώση, ούτε θα χάσουμε χρόνο στο να εκπληρώσουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο ώστε να αποστηθίσουμε μέσα μας εκατό τοις εκατό την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, την φωνή του Θεού και με αυτήν να συνδιαλεγόμεθα μέρα νύχτα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

«20. Σεις όμως, αγαπητοί, εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστιν σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω,
21. φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πρέπει να εργαζόμεθα και να εποικοδομούμε τους εαυτούς μας πνευματικά κάθε μέρα με ειλικρίνεια και απόφαση στο ότι θέλουμε να φτάσουμε, να ζούμε με τον ζώντα Θεό. Θα κάνουμε λοιπόν ειλικρινή αγώνα και θα φυλάμε τη ζωή μας κάτω από την σημαία της αγάπης του Χριστού, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αν ενεργούμε κατά Θεό θα έρθει η στιγμή όπου θα λάβουμε το μέγα έλεος του Θεού. Κατόπιν θα συλλάβουμε διά Πνεύματος Αγίου όλα εκείνα τα μυστήρια που δημιουργούν και κάνουν τον άνθρωπο Θεό, τον κάνουν αιώνια κληρονόμο Θεού, συγκληρονόμο Χριστού, και συμμέτοχο της απείρου κάλους δόξης του Αγίου Θεού. Αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 22

«22. Και άλλους μεν ελεείτε, κάμνοντες διάκρισιν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάκριση με την προσωποληψία είναι και βρίσκονται πνευματικά σε διαφορετική πορεία. Η διάκριση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και η προσωποληψία είναι δαιμόνιο. Η προσωποληψία είναι κάτι που αποβλέπει και καταλήγει στο εγώ ή διακατέχεται ο άνθρωπος που την έχει από αδυναμία όπως, θέλω οι γύρω μου να είναι καλά διότι αδυνατώ να συμβεί κάτι στη ζωή τους και ο λόγος διότι θα κινδυνεύσει η δική μου ζωή. Αυτός που διακατέχεται από αδυναμία δεν γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, απλώς θέλει το καλό του κοντινού του μέλους της οικογένειάς του όπως παιδί, αδερφό, αδερφή, μάνα, πατέρα κ.λ.π. διότι κινδυνεύει η δική του ζωή, αφού έτυχε να είναι στη ζωή του και αν συμβεί κάτι αρνητικό σε αυτούς δεν θα το αντιμετωπίσει ποτέ με σοφία Θεού με πνεύμα Θεού, με προσευχή. Ο Κύριος τόνισε, ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ εστίν μου άξιος και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ εστίν μου άξιος. Η προσωποληψία τώρα αποβλέπει πάλι στο εγώ μας, διότι θέλω να αναγεννήσω εκείνον τον άνθρωπο ή να τον κάνω φίλο διότι έχει αυτή την θέση μέσα στον κόσμο ή διότι έχει χρήματα κ.λ.π. Αυτή η προσωποληψία είναι δαιμόνιο και όποιος την έχει διακατέχεται από εωσφορικό εγωισμό. Διάκριση που αναφέρει ο απ. Ιούδας στην επιστολή του σημαίνει ότι διακρίνω κάποιον αδελφό ότι αγωνίζεται με ειλικρίνεια ενώπιον Θεού και ανθρώπων, όμως δεν μπορεί να ξεφύγει από τον έτερο κακό εαυτό του. Έτσι το διακρίνω αυτό και καταβάλλω παραπάνω προσπάθεια να τον ενισχύσω με την παρέα μου, με το πνεύμα του Θεού, με την ζώσα πίστη που ο Θεός Πατέρας μου χάρισε. Με αυτόν τον τρόπο τον αρπάζω από τα νύχια του διαβόλου και γίνομαι αιτία να ελευθερωθεί ο καλοπροαίρετος αδελφός μου. Έτσι ενεργεί το έλεος του Θεού σε όσους έχουν καλή προαίρεση. Αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 23

«23. άλλους δε σώζετε μετά φόβου, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός, μισούντες και τον χιτώνα τον μεμολυσμένον από της σαρκός».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όποιος αγωνίζεται για να κάνει την εξάπλωση του Λόγου του Θεού και του τύχει μία τέτοια περίπτωση, όπου ο συνάνθρωπος που ο Θεός έστειλε στη ζωή του είναι γεμάτος πάθη τα οποία η άγνοια του φόρτωσε σε όλη του τη ζωή, θα πρέπει ο αναγεννημένος αδελφός μετά φόβου Θεού και με αδιάλειπτη προσευχή να αγωνιστεί για την αναγέννησή του, ώστε να τον ελευθερώσει από τον εχθρό ο οποίος θέλει να καταστρέψει και να αρπάξει την ψυχή του και το σώμα του με σκοπό να τα ρίξει στην άβυσσο. Να μην νομίζουμε ότι είναι όλα εύκολα και ότι όλα μπορούμε να τα εξουσιάσουμε. Χρειάζεται προσοχή και πολλή προσευχή. Αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 25

«24. Εις δε τον δυνάμενον να σας φυλάξη απταίστους και να σας στήση κατενώπιον της δόξης αυτού αμώμους εν αγαλλιάσει,
25. εις τον μόνον σοφόν Θεόν τον σωτήρα ημών, είη δόξα και μεγαλωσύνη, κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο δυνάμενος να φυλάξει την ψυχή και το σώμα μας είναι ο Θεός, ο Πατέρας και το κάνει διά του Υιού και διά του Αγίου Πνεύματος, ώστε να φτάσουμε της δόξης του χωρίς μελανίσματα και έλκη πολυποίκιλα, να φτάσουμε την δόξα του χωρίς κηλίδες αμαρτίας. Ο τρόπος είναι η ειλικρινής μετάνοια. Άλλωστε η πρώτη λέξη του Κυρίου, το πρώτο κήρυγμά του ήτο μετανοείτε ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών. Ο τρόπος που συνεχίζεται η αναγέννηση μετά την ειλικρινή μετάνοια είναι να δημιουργήσουμε πνευματική οικογένεια, ώστε να έχουμε ακατάπαυστη δραστηριότητα πνευματική. Όποιος είναι σκεύος εκλογής και έχει προορισμό σωτηρίας ο Πατέρας του την εξασφαλίζει, στρέφοντας τον άνθρωπο του Θεού σε αυτή  την κατεύθυνση. Ο αναγεννημένος άνθρωπος γνωρίζει την μεγάλη δόξα την οποίαν ο Θεός του χάρισε ως λογικό ον και αιώνια αποδίδει δόξα και τιμή στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα με τα έργα θυσίας και με τα λόγια του, τα οποία διακατέχονται από άπειρη σοφία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.
ΜΗΝΥΜΑ

Αδελφάκια μου ο Θεός άνοιξε μπροστά μας την πόρτα της ζωής. Ο τρόπος να την βαδίσουμε είναι να εννοήσουμε τα λόγια του τα οποία μας εξασφαλίζουν ζωή. Αδέλφια μου είναι γραφικό να ζητάμε πρώτα την βασιλεία αυτού του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι προστεθεί σε εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια και η μέγιστη υπόσχεσή του. Εξάλλου δεν το λέει κάποιος τυχαίος το τι να ζητάμε αλλά ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος, ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος του παντός. Δι’ αυτού δυνάμεθα να ανέλθουμε την πνευματική σκάλα του Ιακώβ και να δούμε τον Πατέρα μας. Αμήν.
Καλόν αγώνα! Σας αγαπώ και προσεύχομαι να εκπληρώσουμε όλοι μαζί τις επαγγελίες εκείνες που θα φέρουν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος κοντά μας. Χρειάζεται να δημιουργηθεί λαός ο οποίος θα νικήσει τους εχθρούς του Θεού, οι οποίοι είναι η αμαρτία με τελευταία τον μεγαλύτερο όλων τον θάνατο. Κατόπιν ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος θα κάμει την δευτέρα παρουσία του ώστε να ζούμε μετά του Θεού στον αιώνα τον άπαντα. Ο Πατέρας είπε στον Υιό του, Κάθου εκ δεξιών μου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Αυτός ο θάνατος προέρχεται από την αμαρτία. Ο απ. Παύλος φανερώνει, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Αυτή να βγάλουμε από τη ζωή μας και η δόξα του Θεού θα έλθει μέσα μας και γύρω μας. Ο απ. Παύλος φανέρωσε ακόμη τα εξής: Ει δε το πνεύμα του εγείραντος τον Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν, ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών. Ο Κύριος τόνισε το και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα. Πιστεύεις τούτο; Αν το πιστεύουμε ας ενεργήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Εξάλλου η αναγέννηση, ο καθαρισμός, η σοφία του Θεού κάνουν και ετούτη τη ζωή που έχουμε να είναι ευχάριστη, δημιουργική γεμάτη σοφία Θεού. Αμήν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου