Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΆγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, άξιος είσαι Κύριε να πάρεις τη βασιλεία διότι Εσύ έκτισες τα πάντα και δια του ονόματός σου υπάρχουν και εκτίσθησαν. Δόξα σοι τω δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία. Άγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων αφέσει παράσχει τας ψυχάς ημών. Τείχισον  ημάς αγίοις σου αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εις την ενότητα και εις την επίγνωσιν της πίστεως, της αγάπης, της ταπείνωσης, των καρπών, των χαρισμάτων, των σημείων, της σοφίας και της απροσίτου δόξης σου, ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ είπας Κύριε, αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται και ως απολύτως αληθής σου ζητούμε:

    1) να καταργηθεί η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας,

2)  να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας,

3)  να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από τα σώματα ημών και

4)  να πραγματοποιηθεί η ανάστασις πρώτα των εν Κυρίω κοιμηθέντων ώστε να εισέλθουν στην κατάπαυση χωρίς κρίση και δεύτερον όλων των κοιμηθέντων ανθρώπων του κόσμου εις κρίσιν ζώντων και νεκρών.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς∙ αγιασθήτω το όνομά σου∙ ελθέτω η βασιλεία σου∙ γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης∙ τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον∙ και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών∙ και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε διότι Εσύ έδωσες εις ημάς την μέγιστην αποστολή όλων των αιώνων ώστε να έλθουμε εις επίγνωσιν αληθείας, ίνα δια της προσευχής να αιτούμε και να ζητούμε και να κρούομε τα άνω. Συ είπας Κύριε, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εν τω μέσω αυτών είσαι και Συ και ημείς είμαστε πάνω από δύο εδώ. Καθίσαμε Κύριε ομοθυμαδόν στον άγιο χώρο που σήμερα πιστεύουμε ότι Εσύ θα έρθεις να μας ευλογήσεις, όπως πίστευαν και οι Απόστολοί σου και έμειναν ομοθυμαδόν κατά εντολή σου στο άγιο ανώγειο, όπου έλαβαν δυνάμεις Πνεύματος Αγίου και δόξασαν το όνομά σου στα πέρατα του κόσμου. Και εμείς σήμερα εδώ πιστεύουμε Κύριε ότι θα στείλεις το Άγιο Πνεύμα ώστε δια αυτού να εξελιχθούμε πνευματικά, ώστε να ανοίξουν οι πνευματικοί οφθαλμοί και ο διάχυτος σοφίας θεϊκός, πνευματικός νους. Είπες όμως Κύριε όταν ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να έχουμε επίγνωση στο τι ζητάμε ώστε να κάνουμε καλή χρήση των καρπών, των χαρισμάτων και των σημείων που το διέπουν. Η οποία καλή χρήση θα εξασφαλίσει εις ημάς και εις τους συνανθρώπους μας άπειρη σοφία, άπειρη αγάπη και άφθαρτη, αιώνια ζωή. Πιστεύουμε Κύριε ότι σήμερα έχουμε ένα πολύ μικρό μέρος της άπειρης σοφίας σου και του άπειρου ελέους σου τα οποία εννοήσαμε δια του Ευαγγελίου. Σου ζητούμε σήμερα μέσα από την μεγάλη αγάπη σου και το άπειρο έλεός σου που φανερώνεις εις ημάς, την επισκίαση του Αγίου Πνεύματός σου στον χώρο αυτό ώστε να δυνάμεθα από εδώ και στο εξής να ζωοποιούμε εις το εκατονταπλάσιο τις άγιες αρετές σου, τις οποίες φέρνοντας εις ημάς και εις τους συνανθρώπους μας εξασφαλίζοντας εις ημάς την άπειρη σοφία σου, το μέγα έλεος, την άπειρη αγάπη και τελευταία την άπειρη και άφθαρτη και αθάνατη, αιώνια ζωή. Κύριε το έλεός σου, το έλεός σου, το έλεός σου να επισκιάσει σήμερα και πάντα όλους ημάς στο χώρο αυτό ώστε να έρθουμε στο αγιαστήριό σου καθαροί. Συγχώρεσε Κύριε εις ημάς τα εκούσια και ακούσια λάθη μας και αμαρτήματά μας. Κύριε ελθέ στη ζωή μας και βοήθησέ μας ώστε να φτάσουμε στους υπερβατικούς στόχους μας και να γίνουμε σκεύη εκλογής. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απροσίτου δόξης ώστε να αποκτήσουμε την αιώνια σφραγίδα των τέκνων του Θεού. Κύριε παρέλαβέ μας και στείλε εν δυνάμει το Άγιο Πνεύμα στο χώρο που βρισκόμαστε, σε όλα τα παιδιά που είναι γονατιστά εδώ. Κύριε γίνε σύντροφος και σύμβουλος στον αγώνα μας ώστε να φτάσουμε την ημέρα τη δική σου, τη μεγάλη και επιφανή όπου η αγάπη και η άφθαρτη ζωή θα βασιλεύουν παντού.

Δόξα εις τον Πατέρα, δόξα εις τον Υιόν, δόξα εις το Άγιον Πνεύμα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια…………………              
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου