Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ


ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 8

 «1. Ο πρεσβύτερος προς Γάϊον τον αγαπητόν, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία.

2. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευοδούσαι και να υγιαίνης, καθώς ευοδούται η ψυχή σου.

3. Διότι εχάρην κατά πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειάν σου, καθώς συ περιπατείς εν τη αληθεία.

4. Μεγαλητέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία.

5. Αγαπητέ, έργον άξιον πιστού πράττεις ό,τι κάμης εις τους αδελφούς και εις τους ξένους,

6. οίτινες εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξει προπέμψας αξίως του Θεού.

7. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον, χωρίς να λαμβάνωσι μηδέν από των εθνών.

8. Ημείς λοιπόν χρεωστούμεν να υποδεχώμεθα τους τοιούτους, διά να γινώμεθα συνεργοί εις την αλήθειαν».ΑΠΑΝΤΗΣΗΑυτός ο αδελφός που αγαπάει, τιμά και φανερώνει τα έργα αγάπης τα οποία εκδηλώνει σε Θεό και ανθρώπους, ο απεσταλμένος του Θεού τον τιμά και τον συστήνει παντού και ο λόγος, διότι κατάφερε να αποστηθίσει την σοφία του Θεού κατά πάντα την οποίαν σπούδασε και αποδέχτηκε από τον απεσταλμένο του Κυρίου του. Μάλιστα ο αδελφός αυτός που πληρεί υπακοή, εργάζεται με θυσία Θεού και συνεργάζεται με τον κεχρισμένο του Θεού πάνω σε όλους τους τομείς. Αυτός που τιμάται από τον Θεό και τον απεσταλμένο αυτού αποκτά εξουσία, γίνεται αρχηγός στο στράτευμα του Θεού, γίνεται αρχιστράτηγος του Θεού με στόχο να τρέφει τον λαό του πνευματικά. Όλοι τον αναγνωρίζουν τον αρχιστράτηγο του Θεού και όλοι θέλουν να τον περιτριγυρίζουν, όλοι τον τιμούν και όλοι τον αγαπούν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10«9. Έγραψα προς την εκκλησίαν· αλλ' ο φιλοπρωτεύων αυτών Διοτρεφής δεν δέχεται ημάς.

10. Διά τούτο, εάν έλθω, θέλω υπενθυμίσει τα έργα αυτού, τα οποία κάμνει, φλυαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς· και μη αρκούμενος εις τούτους, ούτε αυτός δέχεται τους αδελφούς, αλλά και τους θέλοντας να δεχθώσιν εμποδίζει και από της εκκλησίας εκβάλλει».ΑΠΑΝΤΗΣΗΌποιος δημιουργεί έριδες, φλυαρεί και κρίνει, έχει εγωισμό και απέχει από τον Θεό. Καλό είναι να τον συμβουλέψουμε να αλλάξει, αν δεν θέλει, ας τον αφήσουμε να κάνει ότι θέλει, εμείς δεν θα τον διώξουμε ούτε θα ανταποδώσουμε ώστε να πέσουμε στην δική του παγίδα που ο διάβολος του έστησε. Και ο Κύριος στον Ιούδα που τον πρόδωσε και στον Πέτρο που τον αρνήθηκε και σε όποιον άλλον τον πολέμησε, ποτέ δεν ανταπέδωσε, πάντα τους άφηνε όλους στα χέρια του Πατέρα του να κρίνει. Ο Κύριος απλώς ήλπιζε μήπως και αλλάξουν. Αν δεν αλλάξει ο αδελφός που δημιουργεί έριδες, θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο από τους αγγέλους του σκότους. Μόνος του παραδίδεται στον εωσφόρο και στην στρατιά του. Μη γένοιτο κάποιος να μην θέλει να αλλάξει. Και μη γένοιτο να υπάρχει τέτοιος άνθρωπος μέσα στην Φωνή Θεού. Άλλωστε κάποιος που δεν δέχεται ότι κάνουμε, από εμάς είναι ελεύθερος να επιλέξει όποιο δρόμο θέλει, δεν πιέζουμε κανέναν να ακολουθήσει τις αρχές και τις επιδιώξεις της Φωνής Θεού, (ο Κύριος τόνισε, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν).

Οι αρχές της Φωνής Θεού είναι όλα τα παιδιά που ακούν αυτή να μετανοήσουν και να αναπτύξουν τα στοιχεία του Θεού μέσα τους. Οι επιδιώξεις είναι, να εξαπλώσουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλο τον κόσμο με σκοπό την κατάργηση της αμαρτίας από μέσα μας και γύρω μας. Δεύτερον, να ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Τρίτον, να καταργήσουμε τη φθορά και τον θάνατο από τα σώματα ημών. Τέταρτον, να ιδρύσουμε το στράτευμα του Θεού με αναγεννημένους και καθαρούς πνευματικά ανθρώπους. Από κει και πέρα αναλαμβάνει ο Κύριος. Αυτοί είναι οι στόχοι μας. Όποιος τους θέλει, ας έλθει στην Φωνή Θεού. Όποιος έχει διαφορετική άποψη ας κινηθεί όπως θέλει. Ο Θεός είναι αγάπη και όλους τους δέχεται. Εμείς έχουμε αυτή την αποστολή και δεν μπορούμε να αλλάξουμε πορεία όμως σεβόμεθα τους πάντες και τα πάντα γύρω μας αμήν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12«11. Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν.

12. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπ' αυτής της αληθείας· και ημείς δε μαρτυρούμεν και εξεύρετε ότι η μαρτυρία ημών είναι αληθής».ΑΠΑΝΤΗΣΗΟ αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εργάζεται το αγαθό και εκδηλώνει αυτό και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εργάζεται το πονηρό και εκδηλώνει αυτό. Αν θέλουμε να γίνουμε όπως ο Δημήτριος δεν έχουμε παρά να έχουμε καλή μαρτυρία. Ο τρόπος να συμβεί αυτό είναι εφαρμόζοντας τον Λόγο του Θεού και εκδηλώνοντας αυτόν στη ζωή μας. Όταν εξάλλου εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού και ποιούμε το θέλημά του, όσοι είναι γύρω μας το αισθάνονται και το ομολογούν. Είναι πολλοί που μόνοι τους φανερώνουν την καλοκαγαθία τους, ότι είναι άνθρωποι του Θεού όμως κανείς δεν το μαρτυρά. Εδώ χρειάζεται προσοχή, διότι κινδυνεύουμε να πέσουμε σε πλάνη η οποία μας οδηγεί σε αδιέξοδο, μη γένοιτο! Άλλο είναι να μαρτυρεί ο Θεός και οι άνθρωποι το αγαθό που υπάρχει μέσα μας και άλλο εμείς για εμάς.ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 15«13. Πολλά είχον να γράφω, αλλά δεν θέλω να σοι γράψω διά μελάνης και καλάμου,

14. αλλ' ελπίζω ταχέως να σε ίδω και θέλομεν λαλήσει στόμα προς στόμα.

15. Ειρήνη εις σέ· Ασπάζονταί σε οι φίλοι. Ασπάζου τους φίλους κατ' όνομα».ΑΠΑΝΤΗΣΗΆλλο είναι είπαμε ότι είναι να διαβάζεις την επιστολή του απεσταλμένου και κεχρισμένου του Κυρίου και άλλο να είναι δίπλα σου και να συνεργάζεσαι μαζί του. Όποιος έχει την ειρήνη, έχει τον Χριστό. Κατά την γέννησή του Κυρίου οι άγγελοι έψαλαν το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. Ο Χριστός είναι ο άρχων της ειρήνης. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όταν έρθει στη ζωή μας τότε θα έρθει και ο Θεός, ο Πατέρας, η αγάπη η οποία είναι η ίδια η ζωή. Στην ειρήνη αναπτύσσεται το δέντρο της ζωής. Θα πρέπει να ζητάμε στην προσευχή μας ο Θεός να μας χαρίσει ειρήνη, η οποία να συντροφεύει τη ζωή μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες αναπτυσσόμαστε πνευματικά ανά χρονικά διαστήματα τα οποία καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε χρονικά στις κοινωνίες των ανθρώπων, οι οποίες αντιμετωπίζουν θετικά ή αρνητικά γεγονότα. Μάλιστα είναι και θέλημα Θεού όταν εισερχόμεθα σε έναν οίκο να λέμε το ειρήνη υμίν και αν μας δέχονται να έχουμε την εξουσία να την φέρνουμε στους ανθρώπους που μας δέχτηκαν, στον οίκον τους. Αν δεν μας δέχονται να φεύγουμε, τότε είναι σίγουρο ότι ο Χριστός δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί εκεί και είναι να λυπάσαι γι’ αυτό που θα ζουν αιώνια οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν τον Χριστό, την ειρήνη. Μη γένοιτο να είμεθα άνθρωποι που δεν θα αναπτύξουμε την ειρήνη του Χριστού στη ζωή μας (όστις δέχεται όντινα πέμψω, εμέ δέχεται, όποιος δεν δέχεται εσάς δεν δέχεται εμέ). Μη γένοιτο!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου